Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

2. Najważniejszym celem kształcenia w szkolejest dbałośd o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.

3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracyz rodzicami. Należą do nich w szczególności:

1)bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;

4)dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;

5)umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

6)wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;

7)kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny;

4.Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.

5.Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1)umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:

a) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych;

c) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;

d) równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.

2)udziela uczniom pomocy pedagogicznej:

a)obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną, potrzebujących tej pomocy;

b)w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

c)mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;d)organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, pedagogiem-terapeutą;

3)rozwija zainteresowania uczniów organizując:

a)koła zainteresowań;

b)dodatkowe pytania i zadania na ocenę celującą na testach i sprawdzianach;

c)zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;

4)sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:

a)prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je;

b)organizuje zajęcia integracyjne;

c)współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

d)współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;

e)współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo: policją i strażą miejską;

f)gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej okresowej;

g)umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego;

h)umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej;

i)organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;

j)organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

k)organizuje zajęcia socjoterapeutyczne;

5)zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

a)ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole;

b)organizowanie bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę;

c)sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami;

d)ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

e)omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

f)organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.;

g)równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć;

h)zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

i)zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;

j)ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie;

k)przestrzeganie praw ucznia;

l)prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania problemów;

m)kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;

n)zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;o)prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;

6)sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły:

a)wyznaczając nauczyciela kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

b)zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku;

c)przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

d)współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela -organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane;

e)zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa;

f)ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;

7)powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:

a)ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości;

b)pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

c)warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców;

8)prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:

a)rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej;

b)udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów.

9)kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka poprzez:

a)organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej;

b)udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską;

c)udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym;

d)zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami i zasadami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;e)przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

10)zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:

a)organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

b)realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;

c)sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

d)uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

e)tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;

f)współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej;

g)bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły;

h)realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;

11)organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:

a)zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;

b)kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

c)uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

d)uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;

e)wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej;

f)kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie,samotność i potrzeby innych;g)organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;

12)prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:

a)promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;

b)przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów;

c)udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;

d)promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”;

13)realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:

a)diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;

b)udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej; c)prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności i predyspozycji;

6.Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.

7.Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez:

1)przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;

2)umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;

3)przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;4)wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

Wersja XML