Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich

1. Organami zespołu są:

 1. dyrektor ;
 2. rada pedagogiczna;
 3. samorząd uczniowski;
 4. rada rodziców.

Dyrektor

Dyrektor kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 1. Zadaniem dyrektora jest w szczególności:
  1. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
  2. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli
   i wychowawców;
  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  7. przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym;
  8. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w zespole;
  9. sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
  10. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
  11. zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym zespołu;
  12. współdziałanie ze szkołami wyższymiw organizacji praktyk pedagogicznych;
  13. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  14. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
  15. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;
  16. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
   z odrębnymi przepisami prawa;
  17. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w zespole oraz o powierzone mienie;
  18. opracowywanie arkusza organizacyjnego zespołu;
  19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 3. W wykonaniu swych zadań dyrektor współpracuje z organami, o których mowaw § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4.

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
  z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w zespole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora , organu prowadzącego zespół albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. podejmowanie uchwał w sprawie:

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 3. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. projekt planu finansowego ;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor . O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

Samorząd uczniowski

W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 1.  Samorząd uczniowski
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania
  z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 11.

Rada rodziców

W zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców .

 1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału oraz przedszkola.
 2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 14 niniejszego statutu;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ;
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
Wersja XML