Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

 

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:

1. Radosław Mieszkalski - Przewodniczący

2. Andrzej Wiecha – Członek

3. Piotr Jan Stępkowski - Członek

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i działa w składzie:

1. Janusz Nowak - Prezes Zarządu

2. Jan Janeczek - Z-ca Prezesa

 

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Namysłowa

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz akcie założycielskim spółki należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Wersja XML