Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XII/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 roku

Projekt protokołu Nr XII/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
21 sierpnia 2019 roku

 

Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jakub Włodarczyk powitał wszystkich obecnych na sesji. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego – Justynę Cieślak.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył XII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Burmistrz Stawiarski wnioskował o zmianę porządku obrad sesji poprzez wycofanie z pkt. 2 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Wiceprzewodniczący Rady prosił o uzasadnienie zgłoszonego wniosku.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że przychyla się do wniosku zgłoszonego kilka dni temu przez Przewodniczącego Fiora, aby procedować przedmiotową uchwałę w późniejszym terminie.

Zgłoszony przez Burmistrza wniosek został poddany pod głosowanie.

„Za” wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Wniosek został przyjęty.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący Rady prosił o omówienie zmian, jakie wprowadza się do przedłożonych uchwał.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara poinformowała, że zmiany dwóch przedłożonych uchwał finansowych są podyktowane koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na  dowóz dzieci do placówek oświatowych w gminie. Dodała, że kwota zabezpieczona w budżecie na dowóz uczniów jest niższa niż kwota zawarta w złożonej ofercie przetargowej. Zwiększenie wydatków na wspomniane zadanie jest konieczne w celu podpisania umowy oraz zapewnienia uczniom dowozu do placówek oświatowych od 2 września br. Ponadto poinformowała o dostosowaniu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zadania polegającego na dostawie i wdrożeniu oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Radny Włodarczyk zauważył, że w budżecie na omawiane zadanie zabrakło ok. 50 tys. zł, a radni obecnie zwiększają wydatki na ten cel o niecałe 15 tys. zł. Prosił o informację, czy jest to spowodowane brakiem 15 tys. zł w 2019 r., a pozostałe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 r.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara potwierdziła, że przedmiotowe zadanie zostało zawarte w wykazie przedsięwzięć i pozostała część środków będzie zaplanowana na 2020 r., jeśli radni podejmą ww. projekt uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 118/VIII/19.

 

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Radny Ochędzan zapytał o zawartą w projekcie uchwały kwotę kredytu.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara odpowiedziała, że kwota zaciągniętych kredytów zawarta w projekcie uchwały nie została zmieniona.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 119/VIII/19.

Ad. 3.

Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Rady
Jakub Włodarczyk

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML