Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XV/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 września 2019 roku

Projekt protokołu Nr XV/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
30 września 2019 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak. Przewodniczący powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał od radnego Janusza Czubkowskiego wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu "Sprawy różne". Zapytał o zgodę wnioskodawcę bieżącej sesji - Burmistrza Stawiarskiego.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że przed sesją rozmawiał o wniosku z radnym i sprawy, które radny chciał poruszyć w tym punkcie mogą poczekać do kolejnej sesji.

Przewodniczący zaproponował datę kolejnej sesji na 24 października 2019 r. o 9.00.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów.
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały i dyskutowali w przedmiotowej sprawie na poprzedniej sesji. Wyraził zdanie, aby głosowanie w tak ważnych sprawach odbywało się w innej atmosferze, nie na zasadzie straszenia radnych. Stwierdził, że kandydaturę chciał poznać bliżej przed poprzednią sesją, ale tak się nie stało. Dodał, że kontekst wyboru i konieczność nagłego wyboru również nie była przedstawiona.

Radny Kubicki poprosił Panią Renatę Sikorę o przedstawienie swojej kandydatury.

Pani Renata Sikora przedstawiła się i poinformowała o swoim doświadczeniu zawodowym.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 140/VIII/19.

Przewodniczący Rady pogratulował Pani Renacie Sikorze.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML