Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XVI/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 roku

Projekt protokołu Nr XVI/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
24 października 2019 roku

Przewodniczący Rady poinformował o śmierci mieszkańca Gminy Namysłów, maratończyka - Michała Stadniczuka, a następnie uczczono jego pamięć minutą ciszy.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XVI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że 85 lat temu został powołany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali zawiadomienie wraz z projektami uchwał, a następnie wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie trzech projektów uchwał w sprawach: rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu, uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie i nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia).

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Wiceprzewodniczący Biliński wyraził wątpliwość, czy na bieżącej sesji projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia) powinien być procedowany z powodu późnego dostarczenia go radnym oraz nieopiniowania na komisjach.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk prosił o przybliżenie idei nawiązania współpracy.

Wiceburmistrz Mucha odczytał uzasadnienie do uchwały.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia) głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) odwołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie,
  7) uchylenia Uchwały nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  9) zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  10) zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  14) rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu,
  15) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie,
  16) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia).
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok 2018/2019.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 24 września 2019 r. do 24 października 2019 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniach 24 i 30 września 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Następnie Wiceburmistrz odczytał pismo od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Opolu w sprawie ukarania Pana Krzysztofa Szyndlarewicza pełniącego w okresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcji Prezesa Zarządu w spółce "Ekowod" w Namysłowie.

Ad. 3.

Radny Ochędzan poruszył następujące tematy - możliwości dostępu do pisma odczytanego przez Wiceburmistrza, przystąpienia Gminy Namysłów do programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, zorganizowania specjalnego spotkania radnych ze specjalistami w sprawie sytuacji związanej z namysłowskim basenem oraz programu bioróżnorodności planowanej do zrealizowania w Gminie Namysłów.

Szczegółowych wyjaśnień w poruszanych kwestiach udzielił Wiceburmistrz Namysłowa Krzysztof Mucha oraz Prezes Zakładu Administracji Nieruchomości sp. z o.o. i Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Treliński.

Głos w tym punkcie zabrał również Pan Janusz Szczęśniak - właściciel firmy "Eko-serwis", który przedstawił genezę firmy i wyjaśnił okoliczności złożenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głos w temacie zabrał również radny Ochędzan.

Wiceprzewodniczący Biliński poruszył kwestię związaną z mechaniczną konserwacją rowów wzdłuż drogi gminnej w Bukowie Śląskiej

Wiceburmistrz Mucha odniósł się do zgłoszonego wniosku.

Radny Dzidowski ponownie poruszył temat złożonego wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez dopisanie możliwości przetwarzania odpadów.

Głos w dyskusji zabrał Wiceburmistrz Mucha, radny Kruszyński, radny Ochędzan oraz Pan Szczęśniak.

Radny Kruszyński przekazał prośbę mieszkańców o zawieszenie tablicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II oraz odniósł się do wypowiedzi radnego Ochędzana dotyczącej projektu bioróżnorodności.

Wiceburmistrz Mucha przedstawił plany realizacji projektu i jego etapowania.

Mieszkaniec Smarchowic Wielkich poinformował, że z jego posesji nie są odbierane odpady poprodukcyjne.

Przewodniczący Rady poinformował mieszkańca, że temat był poruszany na początku sesji. Przywołał mieszkańca "do rzeczy" i prosił o zakończenie wypowiedzi konkretnym wnioskiem.

Wiceprzewodniczący Biliński zabrał głos w sprawie planów budowy ścieżki pieszo-rowerowej na dawnym torowisku łączącym Namysłów z Rychtalem. Następnie zapytał o możliwość zmniejszenia częstotliwości pobierania opłat przez sołtysów oraz o konieczność podpisywania przez sołtysów oświadczeń celem wypłaty diet.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział Wiceprzewodniczącemu na pytanie informując, że przejęcie działek od PKP trwa. Prosił o przedstawienie pomysłu dotyczącego zmniejszenia pobierania opłat przez sołtysów na Konwencie oraz zobowiązał się do zapoznania sprawy związanej z podpisywaniem oświadczeń.

Radny Kos apelował do władz miasta o spotkanie z Zasłużonymi Obywatelami Gminy Namysłów oraz o przeprowadzenie wywiadów z seniorami i zamieszczanie ich w gazecie.

Przewodniczący Fior zapytał o powody niewypłacenia sołtysowi Bukowy Śląskiej diety.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że jest to sprawa indywidualna i nie powinno się jej rozpatrywać na sesji.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował o odpowiedziach Burmistrza na zapytania złożone przez radnego Kruszyńskiego, Wiceprzewodniczącego Włodarczyka oraz radnego Krzyżewskiego.

Wiceprzewodniczący Biliński na podstawie odpowiedzi, jaką otrzymał od Burmistrza zapytał, dlaczego Gmina Namysłów nie przejmie drogi w Woskowicach Małych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wiceburmistrz Mucha prosił o zapytanie na piśmie.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawach:

1) odwołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 141/VIII/19.

2) powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Fior zaproponował na koordynatora radnego Kazimierza Kosa.

Radny Kos wyraził zgodę i zaproponował radną Katarzynę Paradowską na koordynatora.

Radna Paradowska wyraziła zgodę.

Radny Próchnicki, w imieniu "Klubu Radnych Niezależnych", zgłosił kandydaturę radnego Ochędzana.

Radny Ochędzan wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 142/VIII/19.

3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Włodarczyka, czy ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez sanepid odpowiedział Naczelnik Kania, a Wiceprzewodniczący Biliński apelował o zapoznawanie radnych z opiniami na komisjach.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że Gmina Namysłów otrzymała dofinansowanie w kwocie około miliona złotych na budowę kolejnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Oławskiej w Namysłowie.

Radny Ochędzan poruszył temat dezynfekcji pojemników na odpady komunalne.

Wyjaśnienia złożył Naczelnik Kania.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 143/VIII/19.

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 144/VIII/19.

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 145/VIII/19.

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 146/VIII/19.

7) uchylenia Uchwały nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 147/VIII/19.

8) zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 148/VIII/19.

9) zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 149/VIII/19.

10) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 150/VIII/19.

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 151/VIII/19.

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 152/VIII/19.

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 153/VIII/19.

14) rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu:

Wiceprzewodniczący Biliński prosił o wyłączenie go z głosowania nad trzema uchwałami wprowadzonymi do porządku obrad, ponieważ zostały dostarczone radnym dzień wcześniej i nie zdążył się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Fior zapytał, czy po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Skarg, wniosków i petycji projekt uchwały w przedmiotowej sprawie musi być wprowadzony na najbliższą sesję.

Sekretarz gminy zwróciła uwagę, że radni wprowadzili już 3 dodatkowe projekty uchwał do porządku obrad. Ponadto wspomniane skargi zostały złożone do Urzędu w okresie letnim, komisja rozpatrywała je na 2 posiedzeniach i ważne było jak najszybsze podjęcie uchwał.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu, 1 radny nie oddał głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 154/VIII/19.

15) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu, 1 radny nie oddał głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 155/VIII/19.

16) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia).

Przewodniczący Fior zapytał o projekt związany z mechanizmem norweskim

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział, że wniosek gminy jest rozpatrywany. Kwota dofinansowania może wynieść do 10 mln euro.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, 1 radny nie oddał głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 156/VIII/19.

Ad. 6.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok 2018/2019.

Informacja została przyjęta.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Czubkowski. Na sesji obecnych było 17 radnych.)

Radny Ochędzan, na prośbę adresata, odczytał treść pisma złożonego przez Pana Henryka Odelskiego.

Radna Teodorczyk zaprosiła na występ grupy teatralnej seniorów "Retrospekcja".

Burmistrz Stawiarski podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Namysłów.

Przewodniczący Fior pogratulował Ryszardowi Wilczyńskiemu uzyskania mandatu posła oraz  wyników wszystkim startującym w wyborach.

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu z XIV sesji głosowało 16 radnych, 1 radny nie oddał głosu. Protokół został przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu z XV sesji głosowało 17 radnych. Protokół został przyjęty.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował o kolejnej sesji planowanej na 28 listopada br. i zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML