Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XVII/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 roku

Projekt protokołu Nr XVII/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
28 listopada 2019 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący wprowadził do porządku obrad pięć nowych projektów uchwał w sprawach:

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Radny Ochędzan zapytał o powód zmiany dotychczas prowadzonej procedury wprowadzania dodatkowych projektów uchwał.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to konsekwencją szkolenia zorganizowanego dla radnych i możliwości wprowadzenia zmian do porządku obrad przez Przewodniczącego.

Radny Dzidowski poruszył temat zmiany treści kilku uchwał zaopiniowanych na komisjach.

Przewodniczący Rady poinformował, że przy ich procedowaniu poprosi o wyjaśnienie Burmistrza, a następnie przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Włodarczykowi.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok",
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  3) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  4) określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów,
  5) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  6) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  8) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (Kamienna)
  9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,( (Smarchowice Wielkie)
  10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków,
  11) zmiany uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych,
  12) nadania nazwy ulicy,
  13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1126 O w miejscowości Krasowice",
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  16) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa,
  17) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa,
  18) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, porządku publicznego i ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  19) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  20) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.
 6. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2020 r.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 24 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 24 października 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z pierwszego roku urzędowania na stanowisku burmistrza. Podziękował wszystkim za rok współpracy.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk, w związku z wątpliwościami części radnych co do formy zmiany porządku obrad, prosił o przygotowanie głosowania w celu przyjęcia porządku obrad sesji.

Radny Ochędzan prosił o opinię prawną dotyczącą prawidłowości głosowania nad całym porządkiem obrad.

Mecenas Mieszkalski wyjaśnił, że nie ma przeciwwskazań, aby dodatkowe projekty uchwał zostały dopisane do porządku obrad sesji w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego. Poinformował również, że §35 statutu daje radnym możliwość zajęcia stanowiska w każdej kwestii.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk i Przewodniczący Fior opowiedzieli się za przeprowadzeniem jednego głosowania, a następnie radny Ochędzan przedstawił głos przeciwny.

"Za" przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 3 radnych "wstrzymało się" od głosu. Porządek został przyjęty.

Ad. 3.

Przewodnicząca NZSS "Solidarność" Ewa Szymczak prosiła o zapraszanie przedstawicieli Związku na sesję Rady Miejskiej.

Radny Kos, w imieniu Zbigniewa Nytki, zaprosił wszystkich na wystawę prac, która obecnie znajduje się w garażu i apelował o przeniesienie jego galerii do innego lokum. Ponadto apelował o zakup szczepionek dla 12-letnich dziewczynek przeciwko brodawczakowi HPV.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że poprosi dyrektora Jabłońskiego o kontakt z p. Nytko.

Ponadto wyjaśnił, że  Gmina realizuje program "Fioletowa wstążka".

Przewodniczący Fior wnioskował o objęcie chłopców szczepieniem.

Radny Krzyżewski prosił o informację na temat decyzji z Sądu Administracyjnego odnośnie budowy fermy trzody chlewnej dla m. Minkowskie.

Naczelnik Kania poinformował, że gmina nie otrzymała decyzji w tej sprawie.

Radny Włodarczyk poruszył temat odpadów komunalnych wyrzuconych przy DK nr 39 przy wjeździe do Namysłowa.

Komendant Jankowiak poinformował, że sprawą zajmuje się policja.

Radna Czarny zabrała głos w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wraz z przewodniczącymi stałych komisji Rady.

Głos w dyskusji nad poruszoną sprawą zabrał również Przewodniczący Fior, radny Ochędzan, Burmistrz Stawiarski i Wiceprzewodniczący Biliński.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk prosił o opinię prawną w poruszonej kwestii.

Burmistrz Stawiarski poprosił o ogłoszenie przerwy.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk ogłosił 5 -minutową przerwę.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk wznowił obrady sesji i poprosił o opinię prawną.

Mecenas Mieszkalski poinformował, że dotychczasowa procedura uchwalania budżetu, opiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest prawidłowa. Komisje stałe Rady w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej powinny zaopiniować projekt budżetu, a następnie w terminie dodatkowych 7 dni powinno się odbyć posiedzenie Komisji Budżetu wraz z przewodniczącymi wszystkich stałych komisji, podczas którego wypracowana zostaje ostateczna opinia na temat projektu budżetu gminy.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk poinformował, że członkowie Komisji Budżetu uzgodnili, że posiedzenie Komisji Budżetu, na której wypracowana zostanie opinia komisji na temat projektu budżetu odbędzie się po sesji, natomiast posiedzenie z przewodniczącymi stałych komisji 2 grudnia.

Radny Krzyżewski zapytał o projekt rozbudowy świetlicy w Minkowskiem wykonany w poprzedniej kadencji ze środków funduszu sołeckiego oraz o stan nawierzchni ulic na osiedlu "Za Widawą" za ul. Norwidą.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do zgłaszanych kwestii informując, że w Urzędzie nie ma wykonanego projektu na świetlicę w Minkowskiem. Ponadto stan dróg jest na bieżąco monitorowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

Radna Paradowska prosiła o informacje na temat planowanego otwarcia Punktu Obsługi Klienta PGNiG w Namysłowie.

Burmistrz Stawiarski poinformował o podpisanym z Prezesem Zarządu PGNiG porozumieniu. Punkt Obsługi Klienta ma znajdować się w Ratuszu od I kwartału 2020 r. Przedstawił informację, jakie sprawy będzie można załatwić w Punkcie. Dodał, że podpisane porozumienie obejmuje również badanie jakości powietrza za pomocą dronów. Burmistrz poinformował również, że radna Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Ceglecka-Zielonka złożyła wniosek do budżetu województwa o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 45 w Namysłowie na odcinku od Ronda im. Żołnierzy Wyklętych w kierunku Zakładu "Froneri", który uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa.

Radny Dzidowski zapytał o rodzaj kontroli zanieczyszczenia powietrza.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział, że zaplanowane jest ogólne badanie jakości powietrza, lecz współpraca może odbyć się również na innych płaszczyznach.

Radny Krzyżewski zapytał o zakres robót i odbiór prac po remoncie kilku odcinków dróg gminnych w Minkowskiem. Ponadto poruszył sprawę złamanego drzewa na drogę powiatową. Zapytał, kiedy latarnia została naprawiona.

Naczelnik Kania odpowiedział, że on nie zlecał tych prac. Zobowiązał się do uzyskania informacji na ten temat. W poruszonych sprawach skontaktuje się z radnym.

Wiceprzewodniczący Biliński apelował o uprzątniecie plakatów wyborczych. Poprosił o wymianę wybitych szyb na przystanku w Woskowicach Małych.

Pan Józef Sypko odniósł się do wypowiedzi radnego Kosa dotyczącej Zbigniewa Nytki. Poruszył temat przejścia przy pasażu handlowym przy ul. Reymonta oraz odcinka drogi od ulicy Jana Pawła II w kierunku Łączan.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu Włodzimierz Putowski zaprosił, w imieniu Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, w dniu 5 grudnia pod pomnik Marszałka Piłsudskiego w celu upamiętnienia jego urodzin.

Radny Ochędzan poruszył temat konieczności przebudowy przejścia przez tory kolejowe tzw. kładką w związku z planami modernizacji linii kolejowej.

Ad. 4.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk poinformował, że od czasu ostatniej sesji złożył jedną interpelację i jedno zapytanie.

Ad. 5.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawach:

1) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Wiceprzewodniczący Włodarczyk prosił o informację na temat zmian wprowadzonych do projektu uchwały.

Naczelnik Ławreniuk poinformował o zmianie kwoty.

Radny Kos zgłosił wniosek o dopisanie w Rozdziale 2 §4 pkt. 4) oraz w Rozdziale 6 §10 ust. 2 pkt. 1 lit. d) zwrotu "i seniorów".

Radny Ochędzan zgłosił głos przeciwny do zgłoszonego wniosku.

"Za" wprowadzeniem zmiany zgłoszonej przez radnego Kosa głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Radna Teodorczyk, w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wnioskowała o dopisanie w Rozdziale 12. §22 zapisu, że protokół z posiedzenia komisji konkursowej powinien zostać opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, a kolejne § ulegają przesunięciu.

"Za" wnioskiem Komisji Edukacji głosowało16 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw’, 3radnych "wstrzymało się" od głosu.

Wiceprzewodniczący Biliński złożył wniosek o wykreślenie w §19 ust. 2, 3, i 4.

"Za" wnioskiem Wiceprzewodniczącego Bilińskiego głosowało 18 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

(W tym punkcie sesji wyszedł Przewodniczący Fior. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały stosunkiem głosów 2 "za", 2 "przeciw" i 1 "wstrzymujący".

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 157/VIII/19.

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 158/VIII/19.

3) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Renata Król przybliżyła zmiany wprowadzone do pierwotnie przesłanego projektu uchwały.

(W tym punkcie sesji wrócił Przewodniczący Fior. Na sesji obecnych było 21 radnych).

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 159/VIII/19.

4) określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów.

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Renata Król poinformowała o zmianach wprowadzonych do pierwotnie przesłanego projektu uchwały.

Następnie w dyskusji głos zabrał Przewodniczący Fior poruszając temat ograniczeń wiekowych i sportowców zrzeszonych w klubach sportowych. Rekomendował, aby dopracować zapisy uchwały i przedłożyć ją pod głosowanie na kolejnej sesji.

Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabrał radny Ochędzan i Burmistrz Stawiarski, który poinformował, że projekt uchwały przygotowali członkowie nowopowstałej Namysłowskiej Rady Sportu. Odniósł się do uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk poparł ideę nagradzania sportowców. Wyraził wątpliwości prawne do zapisów projektu uchwały.

W związku z trwającą dyskusją radny Artur Włodarczyk złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w temacie.

"Za" wnioskiem radnego Artura Włodarczyka głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 7 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 160/VIII/19.

5) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 161/VIII/19.

6) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały stosunkiem głosów 1 głos "za", 1 głos "przeciw" i 3 głosy "wstrzymujące".

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 162/VIII/19.

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 163/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kubicki. Na sesji obecnych było 20 radnych).

8) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (Kamienna)

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny głosował "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 164/VIII/19.

9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (Smarchowice Wielkie)

Wiceprzewodniczący Włodarczyk wyłączył się z głosowania nad ww. projektem uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 165/VIII/19.

10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk odczytał treść nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu planu.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kubicki. Na sesji obecnych było 21 radnych).

"Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 12 radnych, 9 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 166/VIII/19.

11) zmiany uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 167/VIII/19.

12) nadania nazwy ulicy.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Bilińskiego dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami odpowiedzi udzielił Burmistrz Stawiarski informując, że nadanie nazwy ulicy przebiegało zgodnie z procedurami.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 168/VIII/19.

13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1126 O w miejscowości Krasowice".

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny głosował "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 169/VIII/19.

14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik gminy poinformowała o błędnie technicznym w pierwotnie przesłanym projekcie uchwały.

Przewodniczący Fior wnioskował o zmianę ww. projektu uchwały i przywrócenie kwot przy wydatku związanym z projektem technicznym ul. Baczyńskiego.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że wpf został dostosowany do projektu budżetu na 2020 r. i prosił, aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd, ponieważ wskazane zadanie zostało nazwane jako budowa dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów. Zwrócił uwagę, że w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2020 r., zgodnie z możliwością, zadania zostały ogólnie nazwane.

Następnie na pytania radnych, w tym Przewodniczącego Rady na temat kolejności wykonywanych inwestycji oraz Wiceprzewodniczącego Bilińskiego, czy w zawartym zadaniu mieści się projekt wykonania drogi ul. Baczyńskiego odpowiadał Burmistrz Stawiarski i Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara.

Głos zabrał również radny Ochędzan, radny Próchnicki oraz radna Czarny.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 170/VIII/19.

15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 171/VIII/19.

16) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa.

Radny Ochędzan wyłączył się z głosowania.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 172/VIII/19.

17) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa.

Radny Ochędzan wyłączył się z głosowania.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 173/VIII/19.

18) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 174/VIII/19.

19) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że rezygnuje z członkostwa w Komisji.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk odczytał zmienioną treść uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 175/VIII/19.

20) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał, czy radni: Kowalczyk, Sroga, Fior i Artur Włodarczyk wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę.

Radny Kubicki wyraził chęć pracy w Komisji Budżetu.

Radny Czubkowski zgłosił chęć pracy w Komisji.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zauważył, że radny jest członkiem 3 komisji, a zgodnie z zapisami Statutu radny może być członkiem co najwyżej 3 komisji.

Radny Czubkowski wnioskował o wykreślenie go z Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk wyjaśnił, że nie ma przygotowanej przedmiotowej uchwały. Zapytał, czy radny Czubkowski jest w jej posiadaniu.

Radna Paradowska wyraziła chęć pracy w komisji.

Radny Próchnicki zaproponował przerwę, w celu wyjaśnienia prawnego, czy radny może być członkiem 3 komisji i czy potrzebna jest uchwała, w przypadku, gdy radny rezygnuje z członkostwa w komisji.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk ogłosił przerwę.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk wznowił obrady sesji.

(Na sesji obecnych było 20 radnych. Z przerwy nie wróciła radna Czarny).

Wiceprzewodniczący Włodarczyk poinformował, że zapis statutowy dotyczy członkostwa w komisjach stałych, a Pan Czubkowski jest członkiem 2 komisji stałych. Dodał, że radny Czubkowski zostaje dopisany do składu Komisji Budżetu.

Radny Łuczak również zgłosił chęć pracy w Komisji.

Radna Wolska zgłosiła chęć pracy w Komisji.

Radny Wilczak zgłosił chęć pracy w Komisji.

Radny Kruszyński zgłosił chęć pracy w Komisji.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk odczytał zmienioną treść projektu uchwały.

Radny Próchnicki złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.

"Za" wnioskiem radnego Próchnickiego głosowało 13 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 176/VIII/19.

Ad. 6.

Informacja została przyjęta.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk oddał prowadzenie sesji przewodniczącemu Fiorowi.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu z XVI sesji głosowało 20 radnych. Protokół został przyjęty.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował o wstępnie zaplanowanej dacie kolejnej sesji na 30 lub 31 grudnia br. i zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML