Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się :

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. 

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 5
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail:

Sposób załatwienia:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać:

Gmina Namysłów, ul.Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Bank Spółdzielczy w Namysłowie 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Namysłów
kod Swift (BIC) POLUPLPR
IBAN PL 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Czas załatwienia sprawy:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć w następującej formie:

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Akt urodzenia po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli  wstępni (rodzice) osoby, której akt dotyczy  posiadają sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa).

Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1946 r. aktów stanu cywilnego.

Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Kategoria archiwalna: B5.

Wersja XML