Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

Miejsce załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 4
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail:

Sposób załatwienia:

Udzielenie ślubu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy  świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

Za dokumenty przetłumaczone przez polskiego konsula uznaje się również:

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata:

Opłata skarbowa:

Opłatę dodatkową  uiszcza się przelewem na konto:
Gmina Namysłów, ul.Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Bank Spółdzielczy w Namysłowie : 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 podając w tytule przelewu rodzaj czynności, za którą została uiszczona opłata (np. ślub poza lokalem usc)

Płatności można dokonać :

Czas załatwienia sprawy:

W pierwszej kolejności:

Termin ślubu należy uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie.

Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu ślubu do końca 2020 r.

W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie.

Następnie:

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do usc z ważnymi dokumentami tożsamości,  składają  zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC  jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  

W dniu ślubu:

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika usc, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa wydany po zawarciu małżeństwa nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która  w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.

Podstawa prawna:

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik usc odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika usc może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika usc.

Dodatkowe informacje:

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:

Kategoria archiwalna: A

Wersja XML