Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XVIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 roku

Projekt protokołu Nr XVIII/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
31 grudnia 2019 roku

Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Rady Marcin Biliński otworzył XVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Wiceprzewodniczący wprowadził do porządku obrad dwa nowe projekty uchwał w sprawach:

Ponadto poinformował o wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 r.

Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

"Za" przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 21 radnych.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,
  2) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie,
  3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  5) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  6) uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.,
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  12) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  13) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  14) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów-Objazda,
  15) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przebieg konkursu organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury,
  16) wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  17) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2020 roku,
  18) zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  19) zmiany uchwały w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowadla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów,
  20) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2019/2020,
  21) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
  22) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów",
  23) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 28 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Wiceprzewodniczący Biliński przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał o remont Przedszkola w Bukowie Śląskiej.

Naczelnik Kania odpowiedział, że 7 stycznia planowane jest podpisanie z wykonawcą protokołu odbioru końcowego.

Wiceprzewodniczący Biliński wyjaśnił, że większość projektów uchwał została zaopiniowana pozytywnie na komisjach, więc nie będzie pytał o wyniki opinii przewodniczących komisji. Poinformował, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 177/VIII/19.

2) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 178/VIII/19.

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 179/VIII/19.

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Wiceprzewodniczący Biliński przypomniał, że część radnych, na początku 2019 r., podpisała z Burmistrzem deklarację współpracy, zgodnie z którą Burmistrz zobowiązał się do zrealizowania określonych zadań w roku budżetowym 2019. Stwierdził, że nie wszystkie wymienione zadania zostały wykonane. Prosił, aby Burmistrz ustosunkował się do tematu.

Następnie na prośbę Burmistrza ogłosił 5-minutowa przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Burmistrz Stawiarski odpowiedział Wiceprzewodniczącemu Bilińskiemu. Odczytał każde, zawarte w deklaracji współpracy, zadanie i omówił je, informując, która inwestycja została zakończona, która jest w trakcie realizacji, a która została przesunięta do wykonania w 2020 r. Dodał, że dzięki pytaniu Wiceprzewodniczącego mógł przedstawić informację na ten temat, ukazując że dotrzymał słowa, bo praktycznie w pełni udało się zrealizować podpisaną deklarację. Następnie odpowiedział na pytanie Wiceprzewodniczącego Bilińskiego w sprawie terminu ogłoszenia ostatecznej listy na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy drogi w Woskowicach Małych oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łączanach.

W dalszej części dyskutowano nad zaciągniętymi przez gminę kredytami.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 180/VIII/19.

5) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Radny Dzidowski, w imieniu radnych Przyjaznego Samorządu, Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Samorządowej, odczytał wnioski do projektu budżetu gminy na 2020 r. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Ochędzan zapytał wnioskodawców o zgłoszone uwagi dotyczące zwiększenia kwoty w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, funduszu sołeckiego oraz zakupu umundurowania dla członków OSP.

Odpowiedzi udzielili Wiceprzewodniczący Włodarczyk oraz Wiceprzewodniczący Biliński.

Dyskutowano również nad procedurą uchwalania budżetu i posiedzeń Komisji Budżetu w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że zgłoszone poprawki są niezgodne z procedurą uchwalania budżetu i prosił o przejście do głosowania nad przesłanym radnym projektem uchwały.

Przewodniczący Fior odczytał Uchwałę nr 517/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o Autopoprawce Burmistrza do ww. projektu uchwały oraz o pozytywnych opiniach komisji Rady na temat przedmiotowego projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 9 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 181/VIII/19.

6) uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Przewodniczący Fior odczytał Uchwałę nr 516/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz Uchwałę nr 515/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk, w imieniu radnych Przyjaznego Samorządu, Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Samorządowej, odczytał poprawkę do projektu budżetu gminy na 2020 r. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Ochędzan odczytał ostateczną opinię Komisji Budżetu i Gospodarki na temat projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Burmistrz Stawiarski przypomniał, że zgłoszone poprawki są niezgodne z procedurą uchwalania budżetu i prosił o przejście do głosowania nad przesłanym radnym projektem uchwały. Apelował, aby radni nie powtarzali sytuacji z zeszłego roku, kiedy procedowano projekt budżetu gminy na 2019 r. Prosił o podjęcie uchwały w pierwotnej wersji.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara merytorycznie odniosła się do proponowanej wysokości dotacji z funduszu sołeckiego, wpływu ze zwrotu podatku VAT oraz dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Stwierdziła, że działania radnych są próbą narażenia Burmistrza na nieprawidłowości w budżecie.

Adwokat Rudzka odniosła się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Włodarczyka dotyczącej braku możliwości wpływania przez radnych na kształt wieloletniej prognozy finansowej. Dodała, że radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która musi być zgodna z uchwałą budżetową.

Wiceprzewodniczący Biliński wyraził głos popierający odczytaną poprawkę informując, że dochody zostały zaplanowane na podstawie wykonań w latach ubiegłych i zostały pomniejszone dla bezpieczeństwa. Wyraził zdanie, że poprawka jest zgodna z prawem. Następnie poinformował, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady. Poinformował, że radni przegłosują w pierwszej kolejności poprawkę zgłoszoną przez Wiceprzewodniczącego Włodarczyka.

Radny Próchnicki zauważył, że od kilku minut czeka na udzielenie mu głosu w związku z wnioskiem formalnym.

Po udzieleniu głosu radny Próchnicki złożył wniosek formalny o przejście do głosowania nad projektem uchwały przedstawionym przez Burmistrza Namysłowa.

Wiceprzewodniczący Biliński stwierdził, że w pierwszej kolejności należy przegłosować poprawki do budżetu, ponieważ Wiceprzewodniczący Włodarczyk ich nie wycofał.

Burmistrz Stawiarski, opierając się na zapisach Statutu zauważył, że w pierwszej kolejności należy przegłosować wniosek najdalej idący, czyli wniosek radnego Próchnickiego. Następnie stwierdził, że radni świadomie dopuszczają się łamania prawa poprzez nieprzestrzeganie uchwał, w tym uchwały proceduralnej w sprawie uchwalenia budżetu gminy. Dodał, że głosując zgłoszoną poprawkę radni złamią zapisy Uchwały nr XXXVIII/364/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wiceprzewodniczący Biliński nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza i zarządził glosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Wiceprzewodniczącego Włodarczyka.

"Za" poprawką zgłoszoną przez Wiceprzewodniczącego Włodarczyka głosowało 10 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że do przedmiotowego projektu uchwały Burmistrz złożył 2 Autopoprawki.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał o sytuację basenu, w związku z zaplanowanymi w budżecie na 2020 r. 200 tys. zł na modernizację basenu.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że na basenie była przeprowadzona druga ekspertyza jakości betonu, a obecnie trwają prace na basenie letnim. Do czasu pełnej wiedzy na temat stanu technicznego basenu trudno odpowiedzieć na pytanie.

(W tym punkcie wyszła radna Teodorczyk. Na sesji obecnych było 20 radnych).

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 182/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wróciła radna Teodorczyk. Na sesji obecnych było 21 radnych).

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy na 2020 r.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 183/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kowalczyk i Wiceprzewodniczący Włodarczyk. Na sesji obecnych było 19 radnych.)

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy na 2020 r.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 184/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kubicki. Na sesji obecnych było 18 radnych.)

9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy na 2020 r.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 185/VIII/19.

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

(W tym punkcie sesji wrócił Wiceprzewodniczący Włodarczyk. Na sesji obecnych było 19 radnych.)

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy na 2020 r.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kowalczyk. Na sesji obecnych było 20 radnych.)

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 186/VIII/19.

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że Komisja Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy na 2020 r.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 187/VIII/19.

11) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 188/VIII/19.

12) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 189/VIII/19.

13) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów-Objazda.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 190/VIII/19.

14) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przebieg konkursu organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 191/VIII/19.

15) wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kubicki. Na sesji obecnych było 21 radnych.)

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 192/VIII/19.

16) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2020 roku.

Dyskutowano nad tematem poruszonym przez Wiceprzewodniczącego Bilińskiego dotyczącym ilości członków w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Czarny. Na sesji obecnych było 20 radnych).

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 193/VIII/19.

Wiceprzewodniczący Biliński głosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Wiceprzewodniczący Biliński powrócił do podjęcia projektów uchwał w sprawach:

17) zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o pozytywnych opiniach komisji Rady na temat przedmiotowego projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 194/VIII/19.

18) zmiany uchwały w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów.

Na temat przedmiotowego projektu uchwały głos zabrali Wiceprzewodniczący Biliński, Wiceprzewodniczący Włodarczyk, radny Ochędzan oraz Burmistrz Stawiarski.

(W tym punkcie sesji wyszedł Przewodniczący Fior. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o pozytywnych opiniach komisji Rady na temat przedmiotowego projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 195/VIII/19.

19) określenia średniej ceny jednostkipaliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2019/2020.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o pozytywnych opiniach komisji Rady na temat przedmiotowego projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 196/VIII/19.

20) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o pozytywnych opiniach komisji Rady na temat przedmiotowego projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 197/VIII/19.

21) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów".

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o pozytywnych opiniach komisji Rady na temat przedmiotowego projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 198/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wrócił Przewodniczący Fior. Na sesji obecnych było 20 radnych).

22) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do przedmiotowego projektu uchwały złożonego przez Klub Radnych "Przyjazny Samorząd" i przypomniał, że radni na jednej z poprzednich sesji procedowali już ww. projekt uchwały i wtedy uchwała nie została podjęta. Przedstawił argumenty, że ww. projekt uchwały jest niezgodny z prawem, gdyż opłata adiacencka nie może być niższa niż koszty rzeczoznawcy, który wycenia wartość nieruchomości. Poinformował o negatywnej opinii radcy na temat ww. projektu uchwały. Wyraził chęć rozmów z radnymi na temat wysokości procentowej stawki opłaty adiacenckiej.

Ponadto głos zabrał również radny Ochędzan, Wiceprzewodniczący Włodarczyk i Burmistrz Stawiarski.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie przez Komisje: Rewizyjną, Rolnictwa oraz Planowania Przestrzennego, natomiast pozytywnie przez Komisje: Edukacji, Budżetu i Zdrowia.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Stawiarska oraz radny Próchnicki. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Ad. 4.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kubicki. Na sesji obecnych było 17 radnych).

Ponadto Wiceprzewodniczący poprosił o włączenie się w pomoc dla mieszkańca Namysłowa - Frania, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni oraz do udziału w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ad. 5.

Pan Sypko zabrał głos w sprawie pisma, jakie otrzymał od radnego Kazimierza Kosa.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Łuczak. Na sesji obecnych było 16 radnych).

Radny Kruszyński poinformował o zwołaniu Komisji Rewizyjnej na 15 stycznia 2020 r. celem opracowania planu pracy Komisji na 2020 r.

Radny Dzidowski zapytał o zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 r. środki finansowe w kwocie 300 tys. zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki NOSiR i o stan techniczny basenu. Ponadto zapytał o pomoc w ramach funduszy norweskich, do których gmina aplikowała.

Naczelnik Kania odniósł się do stanu technicznego basenu i poinformował, że drugie badanie jakości betonu potwierdziło wyniki pierwszej ekspertyzy. Obecnie trwają prace badawcze przy basenie letnim.

Radny Włodarczyk zapytał, czy będą wyciągane konsekwencje i środki prawne wobec osób, które budowały basen.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział radnemu Dzidowskiemu, że gmina nie otrzymała oficjalnego stanowiska w ramach funduszy norweskich. Odpowiadając radnemu Włodarczykowi Wiceburmistrz wyjaśnił, że w przypadku zdobycia pełnej wiedzy na temat sytuacji namysłowskiego basenu będą podejmowane odpowiedni kroki.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara odpowiedziała na pytanie radnego Dzidowskiego dotyczące wkładu własnego do spółki NOSiR informując, że środki zostały zabezpieczone, aby po wykonanej ekspertyzie móc podjąć dalsze kroki dotyczące losów namysłowskiego basenu.

Radny Kos zapytał, czy prowadzenie reklamy prywatnej firmy na sesji jest legalne, a następnie przedstawił racje dotyczące konfliktu z p. Sypko.

Mecenas Mieszkalski wyraził opinię prawną dotyczącą poruszonej sprawy.

Radny Ochędzan zabrał głos w sprawie basenu.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał o zadanie zaplanowane w budżecie na 2020 r. - zakup nieruchomości do gminnego zasobu, czyli mieszkania w budynku OPS. Zapytał, na jakiej podstawie mieszkanie zostało wycenione.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara wyjaśniła, że podana kwota została zaproponowana przez właściciela mieszkania, a gmina w nowym roku zleci wykonanie wyceny nieruchomości.

Radny Włodarczyk zapytał o plany dofinansowania namysłowskiego szpitala.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara udzieliła odpowiedzi na  poruszony temat informując, że środki na dofinansowanie szpitala zostaną zaplanowane w budżecie w trakcie roku budżetowego.

Prezes Masiowski, jako przewodniczący Rady Nadzorczej, poinformował, że szpital nie ma zobowiązań wymagalnych i na bieżąco są płacone wszelkie należności. Dodał również, że pomoc finansowa akcjonariuszy szpitala na pewno będzie potrzebna.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał o projekt bioróżnorodności.

Naczelnik Kania wyjaśnił, że Gmina wystąpiła do UMWO o zmianę terminu realizacji zadania na lata 2020-2021 i na rok 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Omówił plany realizacji inwestycji.

Radny Włodarczyk zapytał o środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2020 r. na oświatę, a w szczególności o różnicę między subwencją a ostateczną kwotą zaplanowaną na oświatę w 2020 r.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara udzieliła szczegółowej odpowiedzi i wyjaśniła, że subwencja jest obliczana na liczbę dzieci. Nigdy subwencja nie pokrywała kosztów funkcjonowania oświaty. Wzrost w budżecie na zadania oświatowe wynika z podwyżki dla nauczycieli oraz podwyżki najniższej krajowej dla administracji i obsługi. Kwota w budżecie zabezpiecza te należności.

W tym temacie głos zabrał również radny Ochędzan.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kruszyński. Na sesji obecnych było 15 radnych).

Wiceprzewodniczący Biliński odniósł się do pisma złożonego przez Pana Paczkowskiego w sprawie dzierżawy działek w Smarchowicach Wielkich. Prosił Prezesa o komentarz. Następnie zapytał o grunty rolne stanowiące mienie gminy przeznaczone do dzierżawy. Poruszył również temat materiałów wyborczych.

Prezes Masiowski złożył wyjaśnienia w sprawie dotyczącej pisma Pana Paczkowskiego.

Wiceburmistrz Mucha prosił o pytanie w sprawie działek przeznaczonych do dzierżawy na piśmie. Poinformował, że są to działki inwestycyjne.

Ad. 6.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że w okresie między sesjami 4 zapytania złożył Wiceprzewodniczący Włodarczyk.

Wiceprzewodniczący Biliński odczytał zapytanie dotyczące zbiórki przeterminowanych leków, które zobowiązał się złożyć na piśmie.

Ad. 7.

"Za" przyjęciem protokołu z XVII sesji głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty.

Ad. 8.

Przewodniczący Fior złożył życzenia noworoczne.

Wiceburmistrz Mucha, w imieniu Burmistrza Stawiarskiego, własnym oraz pracowników Urzędu, życzył wszystkiego dobrego w Nowym 2020 Roku.

Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Rady
Marcin Biliński

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML