Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 4
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail:

Sposób załatwienia sprawy:

Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik usc wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł. 

Płatności można dokonać:

Czas załatwienia sprawy:

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Namysłowie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Kategoria archiwalna: B 5

Wersja XML