Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:


Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych
 

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski


Informacja Burmistrza Namysłowa
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1530.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

W związku z powyższym w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń Burmistrz Namysłowa informuje, iż z uwagi na tryb pracy Urzędu Miejskiego w Namysłowie i ograniczony dostęp do budynków (brak możliwości przyjęcia interesantów) zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu w następujący sposób:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Namysłowie,  ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
 2. Za pośrednictwem faxu: 77 410 03 34,
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – ,
 4. Za pośrednictwem platformy ePUAP - /m2bs336gqp/SkrytkaESP.
 5. Zgłoszenia w formie tradycyjnej mogą być również wrzucane do urny, która została umieszczona w Urzędzie przy wejściu głównym od strony ul. Stanisława Dubois.

W zgłoszeniach przesłanych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat formy dokonywania zgłoszenia prosimy o kontakt z:

 1. Panią Justyną Urban - Urzędnikiem Wyborczym Gminy Namysłów,  tel.  534 271 870
  lub e-mail: .
 2. Panią Justyną Cieślak - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, tel. 77 419 03 27
  lub e-mail: .

Burmistrz Namysłowa
/-/  dr Bartłomiej Stawiarski


W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Namysłowie informuje, iż do odwołania zawiesza dyżury urzędnika wyborczego.
W przypadku konieczności skontaktowania się z Urzędnikiem Wyborczym Gminy Namysłów - Panią Justyną Urban - prosimy dzwonić pod numer: 534 271 870 lub e-mail: 


W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnik wyborczy Pani Justyna Urban pełnić będzie dyżury w następujących dniach:

Data

Dzień tygodnia

Od godz.

Do godz.

06.03.2020

piątek

11.30

15.30

13.03.2020

piątek

11.30

15.30

20.03.2020

piątek

11.30

15.30

27.03.2020

piątek

11.30

15.30

02.04.2020

czwartek

11.30

15.30

03.04.2020

piątek

11.30

15.30

09.04.2020

czwartek

11.30

15.30

10.04.2020

piątek

11.30

15.30


Komunikat
dla osób zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych
o możliwości przekazywania zgłoszeń drogą mailową

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przekazywać również drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres:

Jednocześnie informujemy wszystkie zainteresowane pracą w komisjach osoby, że samo dokonanie zgłoszenia, którego druk można pobrać poniżej, nie jest jednoznaczne z uzyskaniem miejsca w danej komisji obwodowej i późniejszą w niej pracą.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w ten sposób zakwalifikują się do pracy w komisji jedynie w przypadku nie zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów przez uprawnione do tego komitety wyborcze.

Urząd Miejski w przypadku wystąpienia takich sytuacji będzie się kontaktował z każdym kandydatem  na członka obwodowej komisji wyborczej indywidualnie.


Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 10 maja 2020 r.


Do pobrania:

 

Wersja XML