Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 roku

Projekt protokołu Nr XIX/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
30 stycznia 2020 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że 30.01.1948 r. zamordowano Mahatmę Gandhiego. Następnie powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady wprowadził do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok.

Sekretarz gminy prosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok z powodu negatywnej opinii członków samej Komisji.

Następnie dyskutowano na temat przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej, który został negatywnie zaopiniowany przez członków samej komisji. Głos zabrali Burmistrz Stawiarski, Wiceprzewodniczący Biliński, radny Ochędzan, Mecenas Mieszkalski, Przewodniczący Fior oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Julian Kruszyński.

W ostateczności radny Ochędzan złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

"Za" wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały nr 1) głosowało 11 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw".

"Za" przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i GospodarkiRady Miejskiej w Namysłowie,
  2) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  3) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022,
  4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  6) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 31 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 31 grudnia 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Stawiarski poinformował o:

 1. decyzji Starosty Namysłowskiego nakładającej na Gminę Namysłów karę pieniężną w wysokości 6 mln zł w związku z nielegalną wycinką drzew w Krasowicach i Przeczowie oraz o toczącym się postępowaniu w sprawie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
 2. toczącej się sprawie sądowej o nieprawidłowe zwolnienie z pracy w spółce NOSiR i o kosztach związanych ze sprawą,
 3. pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Ad. 3.

Radny Ochędzan poruszył temat obchodów 1. marca.

Radny Kos przedstawił informację na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Radny Krzyżewski poruszył temat zabytkowego pałacu i parku w m. Minkowskie.

Radny Dzidowski zabrał głos w sprawie zdemontowanych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żaba.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał o sytuację finansową NCZ S. A. oraz o plany dofinansowania namysłowskiego szpitala.

Radny Ochędzan przekazał informacje w sprawie gospodarki wodnej Gminy Namysłów uzyskane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki.

Radny Kruszyński odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat wycinki drzew w Przeczowie i Krasowicach. Poruszył temat planów przebudowy Przedszkola nr 5 i zwrócił uwagę na potrzebę budowy dużego parkingu.

Radny Włodarczyk poruszył temat śmieci zalegających na drodze gminnej w Smarchowicach Wielkich.

Radny Ochędzan prosił o informację na temat kalendarza zdarzeń związanych z wycinką drzew w Przeczowie i Krasowicach.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zabrał głos w sprawie nocnej świątecznej opieki lekarskiej. Ponadto poinformował o wykluczeniu radnej Czarny z Klubu Radnych "Przyjazny Samorząd".

Radna Czarny przedstawiła stanowisko w sprawie wykluczenia jej z Klubu Radnych "Przyjazny Samorząd" oraz udziału w ogłoszonym konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.

Następnie prowadzono dyskusję na ww. temat.

Wiceprzewodniczący Biliński poruszył temat odpowiedzi Burmistrza na jego wniosek o przejęcie przez gminę drogi w Woskowicach Małych nalężącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ponadto zapytał o działania Urzędu w sprawie starych banerów wyborczych.

Wyjaśnień w poruszonych sprawach udzielił Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, a w sprawach szpitala Radny Próchnicki, pełniący funkcję dyrektora administracyjnego namysłowskiego szpitala.

Ad. 4.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk poinformował o interpelacji złożonej przez radnego Krzyżewskiego oraz Wiceprzewodniczącego Bilińskiego.

Wiceprzewodniczący Biliński zabrał głos w temacie interpelacji, czyli zbiórki przeterminowanych leków.

Radny Krzyżewski odniósł się do swojej interpelacji w sprawie niewłaściwego oznakowania i zasad ruchu w strefie zamieszkania namysłowskiego rynku.

Ad. 5.

Przewodniczący Fior przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk stwierdził, że głosowanie jest nieważne, ponieważ radny Sroga nie uczestniczył w tym głosowaniu, a głosowanie odbywa się za pomocą urządzenia elektronicznego bądź imiennie. Prosił o opinię prawną.

Mecenas Mieszkalski stwierdził, że to kwestia techniczna i można powtórzyć głosowanie, aby wszyscy radni mogli zagłosować.

Przewodniczący Rady zarządził reasumpcję głosowania.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 199/VIII/20.

2) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 "Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 200/VIII/20.

3) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 201/VIII/20.

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 202/VIII/20.

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 203/VIII/20.

6) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał o dodatkową akcję promocyjną budżetu obywatelskiego zachęcającą do udziału w głosowaniu oraz o możliwość głosowania w innych miejscach w Namysłowie.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że akcja promocyjna budżetu zawarta jest w projekcie uchwały. Zachęcił radnego do podzielenia się pomysłem rozpropagowania budżetu obywatelskiego.

Wiceprzewodniczący Biliński zaproponował, aby urny do głosowania stanęły również w innych instytucjach publicznych. Stwierdził, że może wprowadzić taką poprawkę do projektu uchwały.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że radny na komisji nie miał żadnych uwag do projektu uchwały. Apelował, aby nie wprowadzać zmian, które nie są przeanalizowane przez pracowników Urzędu.

Radny Kruszyński stwierdził, że nigdy nie jest za późno na wprowadzanie zmian zgłaszanych przez radnych.

Wiceprzewodniczący Biliński zaproponował, aby w projekcie uchwały zamieścić zapis, że o lokalizacji urn do głosowania decyduje Burmistrz.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że zgłoszone zmiany nie zostały przeanalizowane przez dział prawny Urzędu i stwierdził, że pomysł radnego Bilińskiego można rozpatrzyć przy pracach nad kolejną edycją budżetu obywatelskiego.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 204/VIII/20.

Ad. 6.

Przewodniczący Fior poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

Ad. 7.

"Za" przyjęciem protokołu z XVIII sesji głosowało 20 radnych, 1 radny nie oddał głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 8.

Przewodniczący Fior zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, informując wstępnie o terminie kolejnej sesji zaplanowanej na 27.02.2020 r.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML