Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXI/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXI/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
26 marca 2020 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 13 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji. Następnie odniósł się do sytuacji epidemicznej w kraju i konieczności odbycia bieżącej sesji.

Burmistrz Stawiarski poinformował o zastosowanych podczas sesji środkach bezpieczeństwa. Odczytał pismo, jakie wystosował do Pani Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie w sprawie zwołanej sesji oraz otrzymaną odpowiedź. Podziękował radnym za obecność i przedstawił argumenty dotyczące konieczności zwołania sesji i podjęcia niezbędnych uchwał m.in. przekazanie 300 tys. zł na podniesienie kapitału dla spółki NCZ, dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie na zakup samochodu, przekazanie dodatkowych środków na organizację dodatkowych służb prewencyjnych czy odstąpienie od pobierania opłat za żłobek. Ponadto Burmistrz poinformował o zakupie respiratora oraz specjalnego respiratora dla dzieci dla namysłowskiego szpitala.

W dalszej wypowiedzi Burmistrz odniósł się również do działań niektórych radnych związanych ze zwołaniem sesji w obecnej sytuacji oraz o wszczęciu przez Wojewodę Opolskiego postepowań nadzorczych wobec uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących podjętych na sesji w lutym.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Poinformował, że do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie podjęcia pilnych działań pomocowych dla przedsiębiorców i rolników gminy Namysłów w związku z występowaniem koronawirusa Covid-19 złożony przez Klub Radnych "Przyjazny Samorząd" oraz projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie.

Radny Krzyżewski wnioskował, aby w pierwszej kolejności przegłosować uchwały w sprawie zmian składów osobowych komisji w związku z rezygnacją w nich członków Prezydium Rady.

Po uzyskaniu opinii prawnej radny Krzyżewski wycofał swój wniosek.

Radny Jakub Włodarczyk zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Przewodniczący Kos odczytał porządek obrad zawierający jedynie uchwały konieczne do podjęcia, tj. bez uchwał nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

Radny Jakub Włodarczyk apelował o poddanie pod głosowanie jego wniosek, bo propozycja Pana Przewodniczącego to odrębny wniosek.

"Za" przyjęciem wniosku radnego Włodarczyka głosowało 4 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

"Za" przyjęciem wniosku Przewodniczącego Kosa głosowało 8 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Kos poinformował, że procedowany będzie porządek obrad zaproponowany przez niego.

Radny Jakub Włodarczyk wyjaśnił, że zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością głosów, więc wymagana ilość głosów to 11.

Mecenas Mieszkalski poparł słowa radnego i poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian. Wyjaśnił, że należy przeprowadzić odrębne głosowania w celu wprowadzenia dwóch dodatkowych projektów uchwał.

Radna Czarny stwierdziła, że należy zmienić porządek obrad i podjąć tylko najważniejsze uchwały.

Radny Biliński zauważył, że przed chwilą radni głosowali nad zmianą porządku obrad, a radna głosowała przeciw.

Przewodniczący Kos złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał od nr 5 do 15 oraz pkt. od nr 4 do 7 oraz dodanie projektów uchwał w sprawie podjęcia pilnych działań pomocowych dla przedsiębiorców i rolników gminy Namysłów w związku z występowaniem koronawirusa Covid-19 oraz w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie.

Radny Biliński zauważył, że Pan Kos jako Przewodniczący Rady nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej, a teraz zgłasza wniosek o wykreślenie tego projektu uchwały.

Przewodniczący Kos podziękował za uwagę i zrezygnował z wycofania projektu uchwały nr 5 i 6.

"Za" przyjęciem wniosku Przewodniczącego Kosa głosowało 11 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad przedstawiła się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Namysłów" i "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
  2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku,
  3) sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  5) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  9) podjęcia pilnych działań pomocowych dla przedsiębiorców i rolników gminy Namysłów w związku z występowaniem koronawirusa Covid-19,
  10) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz poinformował, że sprawozdanie zostało radnym zamieszczone w e-sesji.

Radny Biliński prosił, aby zawsze zamieszczać sprawozdanie Burmistrza w aplikacji.

Ad. 3.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Namysłów" i "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 221/VIII/20.

2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku.

Przewodniczący Kos poinformował, ze Komisja Budżetu i Gospodarki oraz Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Ochędzan poinformował, że na Komisji zgłosił wniosek o wykreślenie ust. 5 z §6 i obecnie na sesji ponawia wniosek formalny.

Komendant Jankowiak merytorycznie odniósł się do zgłoszonego wniosku i przedstawił argumenty za przedmiotowym zapisem.

Wiceprzewodniczący Ochędzan złożył wniosek formalny o wykreślenie projektu uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały.

Radny Jakub Włodarczyk zwrócił uwagę, że Program powinien był podjęty do końca marca.

Wiceprzewodniczący Ochędzan wycofał wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i prosił o przegłosowanie wniosku w sprawie wykreślenia ust. 5 z §6.

"Za" wnioskiem radnego Ochędzana głosowało 4 radnych, 5 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 222/VIII/20.

3) sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów

Przewodniczący Kos poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów "przeciw’ i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 223/VIII/20.

4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów "przeciw’ i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 224/VIII/20.

5) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Biliński prosił o dopisanie go do składu Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz gminy prosiła, aby projekt przegłosować w niezmienionej formie i dopisać się na kolejnej sesji.

Radny Biliński prosił, aby umożliwić mu pracę w Komisji i zwrócił uwagę, że dotychczas zgłoszenie chęci pracy w Komisji zgłoszone podczas sesji było praktykowane.

Przewodniczący Kos odczytał projekt uchwały.

Radny Jakub Włodarczyk prosił o dopisanie do składu Komisji Rewizyjnej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 225/VIII/20.

6) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów "przeciw’ i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 226/VIII/20.

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Radny Biliński zapytał o udział Starostwa Powiatowego w kupnie samochodu strażackiego i cenę samochodu.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do pytania radnego Bilińskiego i poinformował, że Komendant poprosił o wsparcie w przedmiotowej wysokości i dodał, że cena samochodu wynosi z pewnością ponad 100 tys. zł.

Radny Ochędzan apelował o zniesienie opłat za obiady w szkołach w związku z ich zamknięciem oraz o wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w termometry i odzież ochronną.

Burmistrz wyjaśnił, że opłaty za obiady nie są pobierane oraz poinformował, że osp zostaną doposażone w niezbędne produkty do walki z koronawirusem.

Radny Jakub Włodarczyk poinformował o wydanych zaleceniach dla osp przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie zapytał o modernizację dużej sali. Wyraził zdanie, że inwestycja w czasach pandemii jest niezasadna. Zapytał o zakres robót.

Burmistrz Stawiarski przedstawił argumenty uzasadniające konieczność przeprowadzenia remontu dużej sali. W swojej wypowiedzi odniósł się również do zapowiadanych programów pomocowych dla przedsiębiorców i wzrostu środków na inwestycje.

Głos zabrał również  radny Biliński oraz ponownie radny Włodarczyk.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 227/VIII/20.

8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 228/VIII/20.

9) podjęcia pilnych działań pomocowych dla przedsiębiorców i rolników gminy Namysłów w związku z występowaniem koronawirusa Covid-19.

Wiceprzewodniczący Ochędzan wnioskował o odrzucenie projektu uchwały i uzasadnił swoje stanowisko.

Radny Jakub Włodarczyk poinformował, że złożony projekt uchwały ma charakter intencyjny i przedstawił argumenty za jego podjęciem.

W dyskusji nad ww. projektem uchwały głos zabrał Burmistrz Stawiarski.

Następnie Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Radny Biliński zgłosił wniosek przeciwny i prosił o możliwość wypowiedzenia się w temacie.

"Za" wnioskiem radnego Ochędzana głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw".

"Za" podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 5 radnych głosowało "przeciw", 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

10) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów "przeciw’ i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 229/VIII/20.

Ad. 4.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 5.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej.

Radny Jakub Włodarczyk wnioskował o sprawdzenie kworum.

Z uwagi na brak kworum Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML