Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXIII/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
zwołanej przez Wojewodę Opolskiego na dzień 27 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Wojewoda Opolski pismem nr PN-III.4100.24.2020.AR z dnia 22 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i w związku z art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 374, 567, 568) zwołał sesję Rady Miejskiej w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady.

Ad. 1.

Sesję otworzyła Maria Teodorczyk, najstarsza wiekiem radna, która przybyła na sesję. Prowadząca, na podstawie elektronicznej listy obecności, stwierdziła, że w sesji uczestniczy 10 radnych, co nie stanowi kworum niezbędnego do stwierdzenia prawomocności obrad i podejmowania wiążących rozstrzygnięć. W związku z powyższym radna Teodorczyk zakończyła obrady sesji.

Radny Senior
Maria Teodorczyk

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML