Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXIV/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXIV/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,

która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
27 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji. Następnie apelował o potwierdzenie obecności w aplikacji e-sesja. Przewodniczący apelował o mądrość, rozsądek i jedność w działaniu w panującej trudnej sytuacji. Następnie ponownie poprosił radnego Jakuba Włodarczyka i Marcina Bilińskiego o potwierdzenie obecności na sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Poinformował, że do porządku obrad zostanie wprowadzonych 5 dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
 4. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
 5. przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020.

Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę w celu umożliwienia radnym zapoznanie się z ww. projektami uchwał.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i ponownie poprosił o potwierdzenie kworum. Jednocześnie zaznaczył, że radni, którzy tego nie uczynią nie będą mogli głosować i zabierać głosu w dyskusji na prawach przysługujących radnemu.

Następnie radny Biliński i radny J. Włodarczyk próbowali zabrać głos, którego nie udzielił im Przewodniczący Kos.

W dalszej części obrad sesji, Przewodniczący Kos, na podstawie elektronicznej listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), poinformował, że w sesji bierze udział 16 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Następnie odczytał zmieniony porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Wnioskodawca sesji, Burmistrz Stawiarski, poinformował, że zmiana porządku obrad następuje na jego wniosek.

Radny Biliński zgłosił chęć przedstawienia uwag do zaproponowanego porządku obrad, a radny J. Włodarczyk próbował zabrać głosu.

Przewodniczący Kos nie udzielił głosu i zarządził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

Radny Biliński zrezygnował z udziału w obradach sesji.

Radny Fior i radny A. Włodarczyk wnioskowali o wyłączenie ich z głosowania.

Radny J. Włodarczyk zrezygnował z udziału w obradach sesji.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 4 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny wyłączył się z głosowania, 5 radnych było nieobecnych.

Radny A. Włodarczyk poruszył problem niezgodności wyników głosowania z liczbą obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady po raz kolejny wnioskował o potwierdzenie kworum, a następnie ogłosił, że w sesji bierze udział 17 radnych. Ponadto zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Radny Fior i radny A. Włodarczyk wnioskowali o wyłączenie ich z głosowania.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 4 radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych wyłączyło się z głosowania.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
  2) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
  3) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
  4) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
  5) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
  6) złożenia skargi na działalność Wojewody Opolskiego,
  7) zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),
  8) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej,
  9) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie,
  10) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie,
  11) porozumienia z Gminą Opole,
  12) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  15) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  16) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  17) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  18) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  19) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r.
 4. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Radny Kruszyński, radny Fior i radny A. Włodarczyk poinformowali, że elektronicznie zgłosili chęć zabrania głosu w dyskusji nad projektem uchwały.

Radny Ochędzan zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji nad projektami uchwał nr 1-6.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad wnioskiem i prosił o zagłosowanie radnego Fiora i radną Czarny.

Radny Fior i radny Kruszyński ponownie poprosili o udzielenie głosu.

Na prośbę Burmistrza Stawiarskiego Przewodniczący Kos udzielił głosu radnemu Kruszyńskiemu, który w swej wypowiedzi odniósł się do braku obecności grupy radnych na dwóch sesjach zwołanych przez Wojewodę. Następnie stwierdził, że sesja została zwołana z naruszeniem prawa. Ponadto w swej wypowiedzi odniósł się do wprowadzenia przez Burmistrza w ostatniej chwili znaczących projektów uchwał.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że jedynym organem, który może rozstrzygnąć przedmiotowy spór jest niezależny Wojewódzki Sąd Administracyjny, dlatego grupa radnych zdecydowała o skierowaniu sprawy do sądu. Burmistrz  przedstawił zdanie, że to Wojewoda nie czekając na uprawomocnienie się rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie uchwał Rady Miejskiej próbował dwukrotnie zwołać sesję.

Radny A. Włodarczyk wnioskował o wyłączenie go z głosowań na bieżącej sesji.

Radny Dzidowski zapytał, dlaczego Burmistrz mając w radzie większość radnych nie powtórzy wyboru prezydium Rady, aby nie przedłużać całego procesu konfliktowego.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że większość radnych uważa, że wybory obecnego prezydium odbyły się w sposób prawidłowy. Dodał, że sąd powinien jednoznacznie  rozstrzygnąć, czy wyjście z sesji i sparaliżowanie działań rady jest dopuszczalne. Ponadto Wojewoda nie powinien zwoływać obrad w terminie, który przysługuje na wniesienie odwołania.

Radny Fior i radny Kruszyński  wnioskowali o wyłączenie z głosowania.

„Za” wnioskiem radnego Ochędzana głosowało 11 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 3 radnych wyłączyło się z głosowania.

Radny Fior, radny Kruszyński i radny Dzidowski wnioskowali o wyłączenie ich z głosowania nad uchwałami nr 1-5.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 4 radnych wyłączyło się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 230/VIII/20.

2) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 4 radnych wyłączyło się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 231/VIII/20.

3) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 4 radnych wyłączyło się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 232/VIII/20.

4) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 4 radnych wyłączyło się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 233/VIII/20.

5) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 4 radnych wyłączyło się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 234/VIII/20.

6) złożenia skargi na działalność Wojewody Opolskiego.

Radny Fior prosił o wyłączenie go z głosowania nad ww. projektem uchwały, a następnie odniósł się do pakietu uchwał dotyczących skarg i przedstawił swoje zdanie w temacie. Na wszelkie pytania radnego odpowiedzi udzielił Burmistrz Stawiarski.

Radny Dzidowski i radny Kruszyński prosili o wyłączenie z głosowania.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 4 radnych wyłączyło się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 235/VIII/20.

7) zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

Głos w dyskusji nad ww. projektem uchwały zabrał radny Ochędzan, radny Fior, Burmistrz Stawiarskioraz radny A. Włodarczyk.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Radny Ochędzan poinformował o błędzie podczas głosowania polegającym na 2-krotnym kliknięciu przycisku pulpitu.

Przewodniczący Kos zarządził reasumpcję głosowania.

Radny Dzidowski zgłosił głos przeciwny do decyzji Przewodniczącego.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 236/VIII/20.

Radny Fior zapytał, czy dopuszczalne jest przeprowadzenie reasumpcji głosowania.

Mecenas Mieszkalski zwrócił uwagę na błąd techniczny w związku z prowadzoną sesją zdalną. Dodał, że reasumpcja głosowania nie zmieniła wyniku głosowania.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 237/VIII/20.

9) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 238/VIII/20.

10) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 239/VIII/20.

11) porozumienia z Gminą Opole.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 240/VIII/20.

12) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów.

Radny Fior poruszył temat suszy i planowanych działań gminy.

Radna Teodorczyk w temacie zabrała głos odnośnie przydomowych basenów ogrodowych.

Burmistrz Stawiarski poinformował o pracach odwiertowych prowadzonych przez spółkę Ekowod. Zaapelował, aby podlewanie ogrodów wodą uzdatnioną ograniczyć do minimum. Dodał, że jeśli problem suszy będzie realny to podejmie odpowiednie działania w ramach swoich kompetencji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 241/VIII/20.

13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 242/VIII/20.

14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 243/VIII/20.

15) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Głos w sprawie ww. projektu uchwały zabrał radny Fior oraz Wiceprzewodniczący Ochędzan,

Wiceprzewodniczący Próchnicki zgłosił wniosek o głosowanie nad pierwotnym projektem uchwały.

Głos przeciwny zgłosił radny Fior i radny Wilczak.

Radny Kruszyński, dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Do sprawy odniósł się również Burmistrz Stawiarski oraz radny A. Włodarczyk.

Radny Fior zgłosił wniosek formalny o nieprocedowanie ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Fiora.

„Za” wnioskiem radnego Fiora głosowało 6 radnych, 11 radnych głosowało „przeciw”.

Radny Krzyżewski wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej, a radny Sroga na przewodniczenie Komisji Rewizyjnej.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 244/VIII/20.

16) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Fior poinformował o rezygnacji członkostwa w Komisji Zdrowia.

Radna Stawiarska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Zdrowia.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 4 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 245/VIII/20.

17) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 246/VIII/20.

18) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Kowalczyk wyraził zgodę na pracę w Komisji Skarg.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 247/VIII/20.

19) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Radny Dzidowski prosił o powtórzenie głosowania ze względu na popełniony błąd podczas oddawania głosu.

Przewodniczący Kos zarządził reasumpcję głosowania.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 248/VIII/20.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej.

Ad. 3.

„Za” przyjęciem protokołu z XX sesji głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się od głosu.

Radny Kruszyński poinformował o pomyłce podczas głosowania i prosił o ponowne głosowanie.

Przewodniczący Kos zarządził reasumpcję głosowania.

„Za” przyjęciem protokołu z XX sesji głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML