Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXV/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXV/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
zwołanej przez Wojewodę Opolskiego na dzień 18 sierpnia 2020 roku, o godz. 10.00
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Ad. 1.

Radna senior Maria Teodorczyk otworzyła XXV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, zwołaną przez Wojewodę Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady.

Powitała obecnych na sesji i stwierdziła, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 16 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Następnie poinformowała, że ogłasza przerwę w obradach XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie do piątku 28 sierpnia 2020 r. do godz. 10.

Burmistrz Namysłowa, zapytał, jaki jest powód podjęcia takiej decyzji, zauważając jednocześnie, że radna podejmując ją, z premedytacją i w świadomy sposób dąży do uniemożliwienia przeprowadzenia sesji absolutoryjnej w ustawowym terminie, który „ustawa o COVID-19” przesunęła maksymalnie do 28.08.2020 r. Zaapelował, aby nie podejmować takiej decyzji i nie paraliżować po raz kolejny prac urzędu miejskiego oraz pozostałych radnych.

Radna senior, przypomniała wydarzenia związane ze zwoływaniem poprzednich sesji, począwszy od dnia 27.02.2020 r. Według niej, można było wcześniej zwrócić się do służb prawnych, celem wyjaśnienia wątpliwości i podjąć jakąś decyzję. Podkreśliła też, że jej decyzja nie jest działaniem politycznym, tylko sprzeciwem na to co się dzieje.

Sekretarz gminy, Katarzyna Kuśmierczyk, zabierając głos w kwestii formalnej, przytoczyła zapis § 27 Statutu Gminy Namysłów. Zgodnie z jego treścią: „Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu. Ogłoszenie terminu odbywa się w momencie przerwania sesji. Mając na uwadze niniejszy zapis poprosiła o poddanie pod głosowanie Rady wniosku o przerwanie sesji. Zauważyła, że opisane są tylko dwa przypadki, w których można w taki sposób przerwać sesję, jednak żaden z nich nie został wyczerpany w trybie Statutu Gminy Namysłów.

Radny Jakub Włodarczyk stwierdził, że Przewodnicząca senior ogłosiła przerwę, w związku z czym obecnie trwa spotkanie. Według niego przerwa została ogłoszona, jako prerogatywa Przewodniczącego i nie wymaga przegłosowania, a dalsze dyskusje w tym temacie są zbędne.

Mecenas Mieszkalski zauważył, że w niniejszej kwestii należy odróżnić „przerwę” od „przerwania sesji”. Podkreślił, że to co zaproponowała radna senior nie jest przerwą. Jego zdaniem zaistniałą sytuację ściśle precyzuje przytoczony zapis § 27 Statutu Gminy, dlatego też przerwanie sesji powinno odbyć się we wskazanym w nim trybie.

Radny Ochędzan, zaapelował, aby Przewodnicząca senior, nie poddawała się naciskom niektórych radnych i będąc „ponad podziałami” nie paraliżowała działania Gminy, której prawidłowe funkcje powinny być przywrócone.

Radna senior, jeszcze raz wspomniała zdarzenia związane z poprzednimi sesjami, kiedy to na zwołane sesje nie stawiali się „radni Burmistrza”. Poinformowała, że jeżeli sesja zostanie wznowiona w piątek, to nic złego się nie stanie.

Burmistrz Stawiarski podkreślił, że są wyroki sądu, które nakazują Wojewodzie przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rady i Wojewoda właśnie z takim wnioskiem wystąpił. Przypomniał, że rolą radnego seniora jest wyłącznie techniczne przeprowadzenie wyboru nowego prezydium rady. Ponadto przekazał, że w dniu wczorajszym złożył wniosek o sesję nadzwyczajną, celem podjęcia ważnych uchwał. Ponownie poprosił o przeprowadzenie sesji i nie blokowanie prac rady.

Mecenas Mieszkalski wyjaśnił kwestie prawne odnoszące się do problematyki zwołania dzisiejszej sesji i związane z tym kompetencje radnego seniora. Podkreślił, że wyłączną podstawę do podjęcia przedmiotowych działań ma organ nadzoru dla Gminy Namysłów. W związku z tym wskazany termin jest ściśle określony i z krótkim porządkiem obrad, służąc wyłącznie wyborowi nowego prezydium, które, ukonstytuowane, będzie władne procedować dalsze uchwały. Nadmienił, że w zaistniałej sytuacji radni nie mają inicjatywy do zwołania sesji w przedmiocie wyboru prezydium, nie ma też podstawy prawnej, żeby przerywać zwołaną przez Wojewodę sesję w sposób nieuprawniony i ustalać nowy termin. Przypomniał również, iż zapisy ustawy o samorządzie gminnym pozytywnie formują kompetencje Przewodniczącego, który m.in. ma organizować prace rady i przewodniczyć jej obradom, a nie prowadzić do obstrukcji.

Radny Próchnicki oznajmił, że radna Teodorczyk w pierwszej kolejności powinna wyrazić zgodę na prowadzenie sesji, czego nie uczyniła. Zaznaczył też, że prawo do ingerencji w przedstawiony porządek obrad ma wyłącznie organ zwołujący, a mianowicie Wojewoda. Dlatego też radna Teodorczyk, jako radna senior nie ma prawa do przerywania sesji i wyznaczania nowego terminu. Jeżeli opuści ona obrady, to sesja i tak się odbędzie, a prowadzić będzie ją najstarszy wiekiem radny, który wyraził na to zgodę.

Sekretarz gminy po raz kolejny poprosiła o rozróżnienie „przerwy” od „przerwania obrad”. Zauważyła, że Przewodnicząca senior otworzyła sesję, stwierdziła kworum, a następnie chce przerwać obrady na półtora tygodnia, nazywając to niesłusznie przerwą. Jeszcze raz przytoczyła zapis § 27, który stanowi, że to Rada decyduje o przerwaniu sesji, w związku z czym, podjęcie takiej decyzji powinno być przegłosowane przez Radę, a nie podejmowane jednoosobowo.

Radna senior sprostowała termin zarządzonej przerwy w obradach sesji informując, że chodziło jej o dzień 21.08.2020 r., a nie 28.08.2020 r. Radny Ochędzan postawił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym punkcie i przejście do realizacji pkt 3 porządku obrad – Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Wyszedł radny Artur Włodarczyk i radny Jakub Włodarczyk.

Salę obrad opuścił również Radny Marcin Biliński.

Radna senior, uwzględniając propozycję sekretarz gminy, ogłosiła przerwę, celem skontaktowania się z nadzorem prawnym Wojewody i ustaleniem wytycznych odnośnie problematycznej kwestii.

Po wznowieniu obrad radna senior poinformował, że po wysłuchaniu opinii telefonicznej nadzoru Wojewody rezygnuje z prowadzenia obrad sesji.

Sekretarz gminy oznajmiła, że po radnej Teodorczyk najstarszy wiekiem jest radny Kos, podkreślając, że musi on wyrazić zgodę na przejęcie prowadzenia obrad sesji.

Radny Kos wyraził zgodę.

Wyszła radna Maria Teodorczyk i radna Katarzyna Paradowska.

Na sesji pozostało 11 radnych.

Radny Kos wznowił obrady sesji.

Następnie radni przystąpili do przegłosowania wniosku formalnego o kontynuowanie obrad sesji i przejście do pkt 3 porządku – Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„Za” uwzględnieniem wniosku głosowało 11 radnych.

Ad.3.

Przewodniczący senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Próchnicki zaproponował radnych: Janusza Czubkowskiego, Mieczysława Krzyżewskiego i Tomasza Łuczaka.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji.

Radny Ochędzan zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna w wybranym składzie przeprowadziła również wybór Wiceprzewodniczących Rady.

„Za” zatwierdzeniem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 11 radnych.

Radny senior zapytał, czy członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrażają zgodę na pracę podczas wyboru całego prezydium.

Zainteresowani radni wyrazili zgodę.

Radny senior zarządził przerwę celem ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.

Po wznowieniu obrad i ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej w składzie: Tomasz Łuczak – Przewodniczący, Janusz Czubkowski – członek, Mieczysław Krzyżewski – członek, radni przystąpili do realizacji pkt 4 porządku obrad – Wyboru Przewodniczącego Rady.

Ad.4.

Przewodniczący senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Ochędzan zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Kosa.

Radny Kos wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

„Za” zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie głosowało 11 radnych.

Radny senior ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania, a następnie przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady.

Po przeprowadzeniu głosowania radny senior ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 18.08.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

„Za” wyborem radnego Kosa na Przewodniczącego Rady głosowało 11 radnych.

Radny Kazimierz Kos został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny senior odczytał Uchwałę nr 249/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Kos, dziękując za wybór, wygłosił krótkie przemówienie odnoszące się do  sytuacji politycznej na terenie gminy oraz przedstawiające charakterystykę jego pracy zawodowej, również jako samorządowca.

Ad. 5.

Przewodniczący Kos poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radna Czarny zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Ochędzana.

Radny Ochędzan wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Kowalczyk zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Próchnickiego.

Sekretarz gminy poprosiła o doprecyzowanie, czy radny Kowalczyk zgłasza kandydaturę radnego Próchnickiego, jako kontrkandydata radnego Ochędzana, czy jako kandydata na II Wiceprzewodniczącego.

Radny Kowalczyk odpowiedział, że zgłoszona przez niego kandydatura radnego Próchnickiego odnosi się do funkcji II Wiceprzewodniczącego.

Radni przystąpili do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na I Wiceprzewodniczącego, gdzie zgłoszona została wyłącznie kandydatura radnego Ochędzana.

„Za” zamknięciem listy kandydatów na I Wiceprzewodniczącego głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania, a następnie przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem I Wiceprzewodniczącego Rady.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Kos ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 18.08.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

„Za” wyborem radnego Ochędzana na I Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 11 radnych.

Radny Jacek Ochędzan został wybrany I Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Kos, gratulując wyboru, odczytał Uchwałę nr 250/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Kos poprosił o zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Kowalczyk ponownie zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Próchnickiego.

Radny Próchnicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Radni przystąpili do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego.

„Za” zamknięciem listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania, a następnie przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem II Wiceprzewodniczącego Rady.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 18.08.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

„Za” wyborem radnego Wojciecha Próchnickiego na II Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 11 radnych.

Radny Wojciech Próchnicki został wybrany II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Kos odczytał Uchwałę nr 251/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Burmistrz Stawiarski podziękował radnym za przybycie i pogratulował wyboru nowemu Prezydium Rady Miejskiej w Namysłowie. Nieobecnych radnych opozycji poprosił o dobrą współpracę dla dobra gminy, zapraszając liderów ugrupować do rozmów.

Wiceprzewodniczący Ochędzan również podziękował za wybór, obiecując jednocześnie ze swej strony rzetelną pracę.

Radny Czubkowski odniósł się do ostatnio obchodzonego Święta Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięstwa Polski w bitwie warszawskiej w 1920 r. Stwierdził, że jest mu przykro, że w takich ważnych dniach, niektórzy radni namysłowscy, prowadząc do obstrukcji obrad, nie mogą dojść do porozumienia i wspólnie podejmować działania ważne dla gminy.

Ad. 6.

Przewodniczący Kos zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała:
Ewelina Małko

Wersja XML