Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 roku

    Projekt protokołu Nr XXVI/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
21 sierpnia 2020 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Ponadto podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji. Następnie apelował o potwierdzenie obecności w aplikacji e-sesja.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami  uchwał, wyjaśniając jednocześnie konieczność ich podjęcia. Przedmiotowy porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego,
  2) uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać",
  4) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  11) ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Namysłów" i "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
  12) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku,
  13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  14) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  15) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  18) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie,
  19) zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),
  20) zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej,
  21) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie,
  22) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie,
  23) porozumienia z Gminą Opole,
  24) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  25) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  26) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  27) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  28) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  29) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  30) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  31) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie" w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020,
  32) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice - DP 1101 O",
  33) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  34) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  35) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021,
  36) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka",
  37) wzniesienia tablicy upamiętniającej,
  38) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich,
  39) przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 3. Przyjęcie protokołów z: XXI Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.03.2020 r., XXII Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 03.04.2020 r., XXIII Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27.04.2020 r. i XXIV Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27.04.2020 r.
 4. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" przyjęciem przedłożonego porządku obrad głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawach:

1) podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego

Radny Biliński zapytał, czy w związku z pismem Wojewody wszystkie uchwały, które zostały podjęte nie muszą być w pierwszej kolejności uchylone, a następnie podjęte ponownie.

Mecenas Mieszkalski stwierdził, że forma i zapis przedłożonych projektów uchwał wyczerpuje zalecenia organu Nadzoru Wojewody Opolskiego odnośnie przedmiotowej kwestii.

Sekretarz Kuśmierczyk przekazała, że w każdym projekcie uchwały, który tego wymaga istnieje zapis o uchyleniu poprzedniej uchwały, która była podstawą jej podjęcia. W związku z czym podejmowane projekty uchwał mają nazwę i treść właściwą poprzednim uchwałom, jednocześnie z utratą mocy treści uchwały poprzedniej.

Poseł RP Ryszard Wilczyński zapytał o stan przygotowań budowy obwodnicy południowej w Namysłowie i ocenę możliwości jej realizacji. Interesowało go również jaka jest intencja podejmowania uchwały i w jaki sposób może ona przyczynić się do wdrożenia inwestycji.

Burmistrz Namysłowa ustosunkował się do pytania. Przekazał, że uchwała o charakterze intencyjnym była podejmowana już w lutym i została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji przy realizacji programu 100 obwodnic, gdzie pierwotnie nie była uwzględniona, a teraz znajduje się na liście rezerwowej. Oznajmił też, iż w chwili obecnej trwają rozmowy z ministerstwem, aby znalazła się na liście inwestycji podstawowych. Pierwszym krokiem do takich działań będzie opracowanie studium ekonomiczno-środowiskowego, podobnie jak w przypadku miasta Brzeg. Zauważył również, że gmina podejmuje wszelkie działania, które należą do kompetencji gminy i wymagane są na tym etapie, mianowicie: podjęcie przedmiotowej uchwały intencyjnej, czy prace nad planem zagospodarowania przestrzennego.

Poseł Wilczyński podziękował za wyjaśnienia. Poprosił o podanie ewentualnych dat związanych z inwestycją.

Burmistrz Stawiarski, ustosunkowując się do pytania pasła Wilczyńskiego, stwierdził, że żadnych dat nie jest w stanie podać, ponieważ gmina nie jest inwestorem zadania. Takie zapytanie może być skierowane, ale do Generalnej Dyrekcji Dróg, jako organu właściwego. Pokreślił, że może odnieść się wyłącznie do modernizacji 3 km odcinka drogi krajowej od ronda przy Placu Wolności do rozwidlenia drogi w kierunku Brzeg - Opole. W tym przypadku wszystkie procedury najprawomocniej uda się zamknąć do końca tego roku. Z kolei odpowiadając rademu Włodarczykowi, poinformował, że skoro uchwały finansowe są w porządku obrad, to ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania gminy winny zostać podjęte ponownie, żeby uniknąć wszelkich wątpliwości w przedmiotowej kwestii.

Wiceprzewodniczący Ochędzan poprosił posła Wilczyńskiego o wsparcie działań odnośnie spraw związanych z zakresem realizacji zadania budowy obwodnicy w Namysłowie. Zapytał również o sprawę rond wzdłuż obwodnicy na ul. Sikorskiego.

Poseł Wilczyński stwierdził, że skieruje zapytanie, czy w niniejszej sprawie nastąpił jakiś postęp i czy Zarząd Dróg Wojewódzkich podtrzymuje złożoną deklarację o zaangażowaniu w realizację inwestycji.

Burmistrz Stawiarski, ponownie zabierając głos w sprawie obwodnic, poinformował, że wpłynęło pismo z Zarządu Województwa Opolskiego odnośnie kosztów wykonania dokumentacji na tę inwestycję, wraz z zapytaniem, czy gmina będzie partycypowała w 50% kosztów. Gmina wyraziła zgodę na taką formę finansowania, przeprowadzając jednocześnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby umożliwić budowę planowanych trzech rond, jako zadań priorytetowych dla interesu mieszkańców gminy.

Radny Biliński zapytał, ile jest inwestycji na wspomnianej liście rankingowej rezerwowej inwestycji i na którym miejscu znajduje się Namysłów.

Wobec braku dalszych pytań, radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Rady Jacek Fior był nieobecny na sali.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 252/VIII/20.

2) uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 253/VIII/20.

3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"

Radny Dzidowski zapytał o stan prac nad uruchomieniem basenu krytego.

Burmistrz Stawiarski poprosił, aby pytania były zadawane zgodnie z tematem i procedowanym projektem uchwał, ponieważ tematycznie pytanie wybiega poza zakres informacji w niniejszym punkcie.

Radny Dzidowski wycofał pytanie.

Mecenas Mieszkalski przekazał informację techniczną odnośnie procedowania projektu uchwały, który powinien zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 254/VIII/20.

4) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 255/VIII/20.

5) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 256/VIII/20.

6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 257/VIII/20.

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 258/VIII/20.

Wyszedł radny Marcin Biliński.

Przewodniczący Rady, w związku z problemami technicznymi, poprosił o 5 minut przerwy.

8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie

Po wznowieniu obrad radni przystąpili do procedowania uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przyszedł radny Marcin Biliński.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 259/VIII/20.

9) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 260/VIII/20.

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 261/VIII/20.

11) ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Namysłów" i "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów

Sekretarz gminy, omówiła założenia projektu uchwały, zgodnie z uzasadnianiem. Poinformowała, że zmiana odnosi się do wykreślenia słowa "statuetki", jako działania o charakterze porządkującym stan prawny.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny był "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 262/VIII/20.

12) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radnych był "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 263/VIII/20.

13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 264/VIII/20.

14) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 265/VIII/20.

15) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 266/VIII/20.

16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Wiceprzewodniczący Ochędzan zapytał, czy pod koniec roku mamy jakieś plany w związku z epidemią koronawirusa.

Wyszedł Radny Jakub Włodarczyk.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara poinformowała, że wszelkie dane odnośnie tej kwestii zostaną przygotowane i przedstawione na następnej sesji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu. W głosowaniu nie uczestniczył radny Jakub Włodarczyk.
Uchwała została podjęta - Nr 267/VIII/20.

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Wrócił Radny Jakub Włodarczyk.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 268/VIII/20.

18) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 269/VIII/20.

19) zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara poinformowała o zmianach, jakie nastąpiły w niniejszym projekcie uchwały, wskazała, że w załączniku Nr 1 usunięty został zapis o świadczeniach, co jest zgodne z sugestią i zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi, że przepisy odnośnie ulg nie zawierają informacji o oświadczeniach.

W niniejszym puncie omawiana była również kwestia zwolnień i ulg w sprawie podatków, a także weryfikacji i kontroli w omawianej kwestii.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 270/VIII/20.

20) zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 271/VIII/20.

21) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 272/VIII/20.

22) ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 273/VIII/20.

23) porozumienia z Gminą Opole

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 274/VIII/20.

24) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 275/VIII/20.

25) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 276/VIII/20.

26) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 277/VIII/20.

27) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie

Radny Biliński przywołał zapis § 39 statutu gminy Namysłów, na mocy którego wyraził swoje wątpliwości, co do procedowania przedmiotowego projektu uchwały, ponieważ na obecnej sesji podjęta została już uchwała odnośnie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, a ponowne jej podjęcie jest niezgodne ze statutem Gminy Namysłów.

Burmistrz Stawiarski, ustosunkowując się do stwierdzenia radnego, przekazał, że ponowne głosowanie uchwał wynika z decyzji Wojewody Opolskiego, który wymienił numeracje uchwały, które powinny zostać podjęte na dzisiejszej sesji.

Radny Biliński zauważył, że składy osobowe komisji powinny być wewnętrzną sprawą rady i to radni powinni decydować w tej kwestii, mając coś do powiedzenia. Zaznaczył też, że z pisma Wojewody nie wynika, żeby wskazane uchwały miały być podjęte podczas tej samej sesji. Według niego przegłosowując tę uchwałę, ale też inne w takim samym trybie, naruszony zostanie statut gminy. Miał ponadto zastrzeżenia co do składu osobowego komisji, uważając, że działania usuwające z jej składu radnego Juliana Kruszyńskiego, a także jego, jak i radnego Jakuba Włodarczyka, mają na celu osiągnięcie większości w komisji, a tym samym nie będą stanowić wiarygodnego obrazu przejrzystości sprawowania władzy. Zarzucił Burmistrzowi, że się czegoś obawia.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odpowiedział, że trudno akceptować fakt, iż Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest osoba, która utraciła stanowisko Burmistrza. Poprosił, żeby nie posługiwać się oszczerstwem, a w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie w jakiejś sprawie, zgłosić konkretny problem.

Radny Biliński zauważył, że nie rzuca oszczerstw, ale co do jego członkostwa w innych komisjach nikt nie miał zastrzeżeń.

Sekretarz Kuśmierczyk omówiła procedowanie projektu uchwały, uzasadniając, iż jest to ten szczególny przypadek, kiedy radni mogą podjąć ponownie uchwałę odnośnie stanu osobowego Komisji Rewizyjnej, porządkując tym samym wadliwy stan prawny, w którym obowiązują dwie uchwały w tym zakresie.

Radny Jakub Włodarczyk, zabierając głos w przedmiotowej sprawie, zauważył, że zarówno on, radny Biliński, jak i radny Kruszyński chce pracować w Komisji Rewizyjnej, ale tej możliwości zostali oni pozbawieni. Jego zdaniem w takiej sytuacji nie będzie mogła być w pełni sprawowana funkcja kontrolna i nadzorcza, właściwa zakresowi prac komisji.

W dalszej części kontynuowana była konwersacja na temat prawidłowości procedowania niniejszego projektu uchwały i wypełniania wytycznych Wojewody. Poruszona została również sprawa możliwości sprawowania kontroli nad działalnością Burmistrza i dostępu do wszelkich danych niezbędnych do takiego działania.

Obrady sesji opuścił radny Jacek Fior.

Wiceprzewodniczący Próchnicki złożył wniosek formalny o zaprzestanie dyskusji w niniejszym punkcie i przejście do głosowania nad projektem uchwały.

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 3 radnych było "przeciw". Wniosek został przyjęty.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 5 radnych było "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 278/VIII/20.

28) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 279/VIII/20.

29) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 280/VIII/20.

30) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 281/VIII/20.

31) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie" w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 282/VIII/20.

32) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice - DP 1101 O"

Burmistrz Stawiarski podziękował Zarządowi Powiatu Namysłowskiego za współpracę i przychylenie się do prośby remontu drogi powiatowej w Krasowicach.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 283/VIII/20.

33) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Radny Dzidowski ponownie zapytał o prace, jakie są podejmowane w kwestii remontu basenu.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że ustosunkował się już do zapytania radnego, prosząc go o złożenie interpelacji w tej sprawie, ponieważ chce, aby były to informacje rzetelne oparte na sprawdzonych danych.

Radny Dziadowski, doprecyzowując pytanie, podkreślił, że nie chodzi mu o konkretne liczby, czy dane w tej kwestii, a jedynie o podanie jakie działania zostały podjęte w sprawie basenu.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 284/VIII/20.

34) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Radny Biliński zapytał o modernizację budynku Urzędu Miejskiego. Interesowało go jaki będzie zakres prac odnośnie tej inwestycji, ponieważ kwota została zwiększona.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że zakres prac publikowany jest zawsze w Biuletynie Informacji Publicznej w zamówieniu publicznym i tam można uzyskać wszelkie informacje.

Radny Biliński zapytał, jakie prace są planowane odnośnie rekonstrukcji pomnika Nike.

Burmistrz Stawiarski uspokoił, że będzie to całkowita rekonstrukcja pomnika, nie jak w poprzednich latach jedynie lifting.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu, 1 radny był "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 285/VIII/20.

35) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 286/VIII/20.

36) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka"

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny był "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 287/VIII/20.

37) wzniesienia tablicy upamiętniającej

Radny Jakub Włodarczyk, popierając inicjatywę, zapytał jednak, czy nie ma uchybienia prawnego, w sytuacji, gdy tablica została postawiona wcześniej niż podjęcie samej uchwały.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że tablica jest mobilna i do momentu uprawomocnienia się uchwały jest tam umieszczona tymczasowo. Po tym czasie będzie stanowiła stały element przestrzeni miejskiej.

Radny Dzidowski podziękował inicjatorom za tablice i upamiętnienie tamtych wydarzeń. Przedstawił również historię rodzinną ściśle związaną z Bitwą Warszawską, w której jego dziadek brał czynny udział, będąc również kawalerem orderu Virtuti Militari.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 288/VIII/20.

38) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Radny Biliński zapytał, co zmieniło się w tej kwestii, skoro wcześniej jego klub radnych składał propozycję obniżenia stawek do poziomu 1%, ale wówczas nie została ona uwzględniona. Tymczasem Gmina wyszła z podobną inicjatywą obniżenia do poziomu 5%.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do pytania. Objaśnił, iż zasada jest taka, że kwota oszacowana opłaty adiacenckiej musi przewyższać koszty przygotowania tej opłaty, czyli wycenę i operaty szacunkowe. Przy założeniu 1% te koszty przygotowania byłyby większe niż sama opłata, dlatego nie można byłoby jej naliczyć. Natomiast zdobyta wiedza odnośnie omawianego zagadnienia pozwoliła na podjęcie decyzji o obniżenia stawki opłaty adiacenckiej do poziomu 5%.

Radny Biliński zauważył, że wcześniej stawki były wyższe i dlatego osoby które wcześniej uiściły opłatę mogą czuć się pokrzywdzone z faktu podjęcia niniejszej decyzji.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że liczy się termin odbioru inwestycji i uchwała, która wówczas obowiązuje. Podjęcie dzisiejszej uchwały jest wiążące do inwestycji realizowanych w przyszłości i odbiorów realizowanych w przyszłości.

Radny Jakub Włodarczyk zauważył, że poprzednia uchwała odnośnie opłat adiacenckich z 2008 r. odnosi się również do wzrostu wartości nieruchomości wynikających z dokonania podziału geodezyjnego i wynosi 30% równicy wartości nieruchomości przed podziałem do wartości nieruchomości po podziale. Złożył wniosek, aby zmienić tę uchwałę kompleksowo i zmienić zapis w tej kwestii z 30% na stawkę 5%. Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że wspomniana stawka faktycznie dotyczy podziału nieruchomości, ale to są działania komercyjne, które dokonywane są przez deweloperów na swoją korzyść. Jest to dla niego zupełnie inna sytuacja i nie widzi tutaj uzasadnienia jej obniżania. Poinformował również, że na mocy art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do składania wniosków zmierzających do zmiany porządku sesji zwołanej w trybie ust. 3 wspomnianego art. 20, a mianowicie sesji nadzwyczajnej, wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Następnie jako wnioskodawca zwołania sesji nie wyraził zgody na wprowadzenie poprawek, jako zmian, które całkowicie zmieniają przedłożony projekt uchwały. Według niego głosowanie nad wnioskiem jest bezprzedmiotowe.

W związku z niewyrażeniem zgody na wprowadzenie wnioskowanych poprawek do procedowanego projektu uchwały, radni przystąpili do opiniowania pierwotnej jej wersji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 289/VIII/20.

39) przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Radny Biliński zauważył, że Rada miała za mało czasu, aby stwierdzić, jak funkcjonuje podjęta uchwała krajobrazowa w rzeczywistości. Zauważył, że w tej kwestii musi minąć więcej czasu, aby dostrzec rzeczy które należy zmienić i podejmować działania w tej kwestii.

Radny Ochędzan podkreślił, że projekt dzisiejszej uchwały odnosi się wyłącznie do prac wstępnych i przygotowania przez Burmistrza projektu uchwały zmierzającego do ustalenia wytycznych, które będą obowiązywać. Jest to wyłącznie doprecyzowanie zagadnień odnoszących się do ustawy krajobrazowej i umożliwienie podejmowania dalszych działań.

Burmistrz Stawiarski potwierdził zdanie przedmówcy. Podkreślił, że jest to jedynie przygotowanie przez Burmistrza projektu uchwały. Ten projekt będzie ponownie analizowany i doprecyzowany. W związku z tym możliwe będzie składanie wszelkich wniosków i uwag odnośnie omawianego zagadnienia.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 290/VIII/20.

Ad.3.

Przewodniczący Kos poinformował, że dnia 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie, w której programie ujęte zostały m.in. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Namysłowa, a także debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2019 r. Przekazał również, że w debacie mogą brać udział mieszkańcy gminy Namysłów, przy zachowaniu określonej procedury. Maksymalna liczba mieszkańców to 15 osób. Zaapelował też, do mieszkańców, którzy nie będą brali udziału w debacie o powstrzymanie się od uczestnictwa. Poprosił także o przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Ponadto poinformował też o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 27.08.2020 r. o godz. 9.30.

W imieniu Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury Mariusza Jabłońskiego zaprosił na Turniej Rycerski, który odbędzie się 22.08.2020 r. od 10.00 do 18.00 na namysłowskich błoniach oraz na mszę św. dożynkową dnia 30.08.2020 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary.

Radny Biliński poprosił o wprowadzenie do porządku obrad najbliżej sesji projekt uchwały, który został złożony prawie pół roku wcześniej przez niego, radnego J. Włodarczyka i M. Wilczaka w sprawie nadania skwerowi imienia ks. Aleksandra Matyki. Poinformował, że wspomniany projekt spełniał wszelkie wymogi formalne i został skierowany do konsultacji z Osiedlem Śródmieście.

Wyszedł radny Marek Sroga.

Radna Teodorczyk, w związku z tym, iż planowane jest wspólne posiedzenie wszystkich komisji i nie będzie mogła zrealizować w pełni interesującej ją tematyki, poprosiła, żeby do porządku obrad najbliższej sesji dołączyć informacje o oświacie. Jak zakończony został rok szkolny i jakie są plany na rozpoczęcie roku szkolnego. Poprosiła również, aby Przewodniczący odczytał podziękowania, które na wstępie skierował do radnych, zwracając uwagę, żeby nie dzielił tylko spajał radnych we wspólnym działaniu.

Burmistrz Stawiarski, odpowiadając radnej Teodorczyk, zauważył, że wspólne posiedzenie komisji nie jest przeszkodą do realizowania tematyki oświaty i udzieli jej wszelkich wiadomości we wspomnianym zakresie.

Radny Ochędzan nawiązał do informacji o złożonym projekcie uchwały w sprawie nadania skwerowi im. ks. Aleksandra Matyki, ponieważ nie ma w tej tematyce żadnej wiedzy.

Sekretarz Kuśmierczyk obiecała przyjrzeć się sprawie i nadać jej właściwy bieg.

Ad. 4.

Wobec wyczerpania tematyki porządku obrad Przewodniczący Kos zamknął  XXVI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML