Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXVIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXVIII/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
24 września 2020 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie pkt. 2 o treści: "Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej" i zapytał o uwagi do porządku obrad.

Burmistrz Stawiarski wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawach:

"Za" zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Namysłów" i "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
  2) sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  3) zmiany uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat,
  4) zmiany uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów,
  5) nadania nazwy ulicy,
  6) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków,
  8) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2019 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że sprawozdanie zostało przesłano radnym w formie pisemnej - na wniosek radnych, jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Następnie Przewodniczący Kos udzielił głosu Posłowi Ryszardowi Wilczyńskiemu, który przedstawił odpowiedź uzyskaną na złożoną interpelację dotyczącą obwodnicy Namysłowa, z której wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana. Ponadto przedstawił informacje z Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące remontu drogi wojewódzkiej nr 454 - przetarg na przebudowę drogi planowany jest do ogłoszenia w roku bieżącym, a realizacja inwestycji w latach 2021-2022. Poseł poruszył temat ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Sikorskiego, Armii Krajowej oraz ul. Konopnickiej. Poinformował również o budowie ścieżki rowerowej od Jastrzębia do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Nowego Folwarku. Na zakończenie wyraził nadzieję, że wzrost cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców nie zostanie wprowadzony.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do wypowiedzi informując, że Gmina, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, złożyła deklarację partycypacji finansowej budowy 3 rond w ciągu drogi wojewódzkiej 451 w Namysłowie. Burmistrz poinformował również, że gmina podejmie wszystkie działania zmierzające do budowy obwodnicy w Namysłowie, a projekty uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi zostały wycofane z uwagi na nowe pomysły i zamiar przedyskutowania tematu z radnymi i mieszkańcami.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Namysłów" i "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił wniosek o zmianę zapisu w §1 ust. 1 załącznika do projektu uchwały, czyli o zmniejszenie, z 10 na 5, liczby radnych mogących złożyć wniosek o nadanie tytułu. Poinformował również o wycofaniu drugiego wniosku zgłoszonego na komisjach.

Radny Biliński poparł wniosek Wiceprzewodniczącego Ochędzana.

Radna Teodorczyk przedstawiła wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o dopisane w §3 ust. 4 regulaminu zdania o treści: "Kapituła podejmuje decyzje w sprawie przyznania lub odrzucenia wniosku o nadanie tytułu zwykłą większością głosów".

Radny Ochędzan zauważył, że w państwie demokracji, gdy nie ma określonego innego sposobu, głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów.

"Za" przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Ochędzana głosowało 18 radnych, 1 radny głosował "przeciw".

Wniosek został przyjęty.

"Za" przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radną Teodorczyk głosowało 8 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Wniosek nie został przyjęty.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 312/VIII/20.

2) sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 313/VIII/20.

3) zmiany uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 314/VIII/20.

4) zmiany uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 315/VIII/20.

5) nadania nazwy ulicy.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 316/VIII/20.

6) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.

Mieszkanki Namysłowa wnioskowały o odrzucenie ww. projektu uchwały podczas głosowania bądź wycofanie jej z porządku obrad z uwagi, że zaproponowana zmiana obejmująca tereny w Smarchowicach Wielkich narusza plany inwestycyjne na działce nr 228/2.

Burmistrz Stawiarski zwrócił uwagę na obowiązujące procedury, które nie przewidują możliwości zmiany przez mieszkańców porządku obrad sesji poprzez wycofanie projektu uchwały. Poinformował, że procedura formalno-prawna zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ściśle określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawił przebieg uchwalenia planów oraz zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały poinformował o unieważnieniu przez Wojewodę Opolskiego poprzedniej Uchwały nr 165/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie oraz zaleceniu, aby wydzielić dodatkowe ciągi komunikacyjne.

Radny Dzidowski zaproponował, aby odrzucić ww. projekt uchwały i podjąć działania, aby obie strony były zadowolone.

Na prośbę Wiceprzewodniczącego Ochędzana urbanista Bartosz Maluga przedstawił sytuację związaną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Smarchowic Wielkich. Stwierdził, że zaproponowana zmiana jest optymalna i godzi interesy każdej ze stron.

Następnie chęć zabrania głosu zgłosiła mieszkanka Namysłowa.

Adwokat Radosław Mieszkalski zauważył, że w chwili obecnej przy procedowaniu projektów uchwał nie ma miejsca na wypowiedzi mieszkańców. W bieżącym punkcie porządku obrad jedynie radni mogą zabierać głos, a mieszkańcy taką możliwość mają w pkt. Sprawy różne.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Wiceprzewodniczący Próchnicki zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania nad uchwałą.

"Za" wnioskiem radnego Próchnickiego głosowano 10 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, 1 radny wyłączył się z głosowania.

Adwokat Mieszkalski poinformował o obowiązku przeprowadzenia głosowania nad zgłoszonymi do projektu zmiany planu uwagami. Poinformował, że w pierwszej kolejności, 2 zgłoszone uwagi rozpatrywał Burmistrz Namysłowa, który uwag nie uwzględnił i obecnie, przed głosowaniem w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały radni mają obowiązek przegłosować uwagi.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad uwagą złożoną przez osobę fizyczną.

Radny Jakub Włodarczyk wyłączył się z głosowania nad uwagami oraz projektem uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 10 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 1 radny wyłączył się z głosowania.

Uwaga nie została uwzględniona.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad uwagą złożoną przez przedsiębiorcę.

"Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 10 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 1 radny wyłączył się z głosowania.

Uwaga nie została uwzględniona.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 1 radny wyłączył się z głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr 317/VIII/20.

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków.

Pan Bartosz Maluga udzielił wyjaśnień dotyczących ww. projektu uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 318/VIII/20.

8) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 319/VIII/20.

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 320/VIII/20.

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara poinformowała o wprowadzeniu do ww. projektu zmiany omawianej na komisjach, a dotyczącej dopisania do §1 ust. 6 zapisu mówiącego o zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące z tytułu budżetu obywatelskiego o kwotę 50 tys. zł i tym samym zwiększa się rezerwę celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budżet obywatelski o kwotę 50 tys. zł. Poinformowała, że zmiana podyktowana jest zakupem drona i wydatek ten powinien być zaklasyfikowany jako wydatek majątkowy, a nie bieżący.

Radny Biliński zapytał o prace, które zostaną wykonane w związku z dokapitalizowaniem spółki NOSiR.

Prezes NOSiR Barbara Kin odpowiedziała, że środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi na basenie letnim.

Radny Artur Włodarczyk zapytał o oszczędności w związku z zamkniętym basenem krytym i redukcją etatów w spółce.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że zmniejszono rekompensatę dla spółki - uwzględniono zmniejszone koszty zatrudnienia i obowiązki.

Radny Biliński zapytał o remont dużej sali narad Urzędu.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że na początku października zostanie wyłoniony wykonawca i ruszą prace remontowe.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 4 radnych głosowało "przeciw", 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 321/VIII/20.

Ad. 4.

Przewodniczący Kos zapytał o uwagi do przesłanych sprawozdań komisji Rady za 2019 r.

Uwag nie zgłoszono.

Sprawozdania zostały przyjęte.

Ad. 5.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 6.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach złożonych do Rady Miejskiej w Namysłowie. Przypomniał o ważnych wydarzeniach i rocznicach, jakie miały miejsce od dnia ostatniej sesji. Przedstawił informacje na temat sukcesów uczniów namysłowskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Ponadto Przewodniczący zasugerował zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji Rady poświęconemu statutowi gminy.

Ad. 7.

"Za" przyjęciem protokołu z XXVI sesji głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Protokół został przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu z XXVII sesji głosowało 15 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 3 radnych "wstrzymało się" od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 8.

Radny Krzyżewski poruszył temat zgłoszony przez mieszkańców wsi Krzemieniec i Żaba w sprawie przystanku autobusowego przy DK nr 39.

Wiceprzewodniczący Ochędzan poruszył temat sygnalizacji świetlnej działającej po godzinie 22.

Radny Artur Włodarczyk zapytał o kondycję finansową szpitala, plany inwestycyjne oraz wsparcie szpitala przez gminę.

Do zgłoszonych zapytań ustosunkował się Burmistrz Stawiarski. Zaproponował, aby mieszkańcy wystąpili z petycją do GDDKiA i zadeklarował poparcie dla zmiany lokalizacji przedmiotowego przystanku. Stwierdził, że interwencja w sprawie zgłoszonej przez Wiceprzewodniczącego Ochędzana jest obecnie nie zasadna, ponieważ przy przebudowie DW 454 wspomniana sygnalizacja będzie demontowana. Odpowiadając na pytanie radnego Włodarczyka przypomniał, że budynek szpitala jest własnością powiatu i pytania w zakresie inwestycji należy kierować do Starosty. Odpowiedział również, że z posiadanych informacji wynika, że strata szpitala wynosi 1 500 000 - 1 600 000 zł i odniósł się do tematu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Burmistrz stwierdził, że to radni zadecydują, czy podniesiony zostanie kapitał szpitala, a taki wniosek na pewno, ze strony władz szpitala, zostanie złożony. Przypomniał o dotychczasowym wsparciu udzielonym przez gminę w walce z wirusem Covid-19. Odniósł się również do konieczności stworzenia sterylizatorni.

Radny Biliński zaproponował, aby w ramach budżetu obywatelskiego urny do głosowania rozstawić w kilku miejscach publicznych i aby głosowanie na inwestycję realizowaną w danym roku odbywało się rok wcześniej. Zapytał, kiedy rozpocznie się inwestycja w Woskowicach Małych.

Naczelnik Kania poinformował o zapewnieniu firmy, że niedługo rozpoczną prace.

Radny Ochędzan odniósł się do zebrania sołeckiego w Smogorzowie, na którym dzielone były środki w ramach funduszu sołeckiego. Zabrał również głos w temacie wytyczenia szlaków turystycznych na terenie gminy.

Radna Teodorczyk zgłosiła, że szyby w przystankach w Woskowicach Małych zostały wymienione.

Burmistrz Stawiarski podziękował wszystkim organizatorom za zorganizowanie inicjatyw społecznych m.in. mieszkańcom Kamiennej i Bukowy Śląskiej, kolegom w Przyjaznego Samorządu, dyrektorom i uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 i 4.

Radny Artur Włodarczyk podziękował sołtysowi Marcinowi Bilińskiemu za organizację Pleneru Rzeźbiarskiego.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML