Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXIX/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
22 października 2020 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w pkt. 2  projektu uchwały w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie. Uzasadnił swój wniosek.

Głos przeciwny do zgłoszonego wniosku zgłosił radny Jakub Włodarczyk, argumentując swoje stanowisko nie dokończeniem zaplanowanych prac Komisji.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 9 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Porządek obrad pozostał bez zmian i przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2) odwołania Skarbnika Gminy,
  3) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa, (skarga sołtysa)
  4) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa,
  5) rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem,
  6) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
  7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  9) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  10) zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  11) poparcia apelu Rady Gminy w Wilkowie dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-Namysłów,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Namysłów w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że sprawozdanie przesłano radnym w formie pisemnej - na wniosek radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Radny Fior poruszył temat zwołania bieżącej sesji w trybie stacjonarnym,  a nie w formie zdalnej. Wyraził obawy, czy sesja w tej formie jest zasadna.

Przewodniczący Kos poinformował o zachowanych środkach bezpieczeństwa podczas sesji, zwołanej w związku z koniecznością podjęcia ważnych uchwał.

Następnie Burmistrz Stawiarski odpowiedział na pytanie radnego A. Włodarczyka wynikające ze sprawozdania, a dotyczące powołania komisji rekrutacyjnej.

W związku z problemami technicznymi Przewodniczący Kos ogłosił przerwę.

Ad. 3.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) uchwalenia Statutu Gminy Namysłów.

Przewodniczący Komisji Statutowej Jakub Włodarczyk przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Komisji Statutowej.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił poprawkę - wykreślenie w §5 ust. 3 zdania: „Herb i flaga Gminy są znakami prawnie chronionymi. Na komercyjne używanie herbu i flagi wymagana jest zgoda Rady.”

Radny J. Włodarczyk zgłosił głos przeciwny do zgłoszonej poprawki - przedstawił rekomendację Komisji Statutowej.

„Za” uwzględnieniem zgłoszonej poprawki głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”.

Poprawka została uwzględniona.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił poprawkę o wykreślenie w § 38 ust. 2 pkt 6 zapisu „i imiennego głosowania”.

„Za” uwzględnieniem zgłoszonej poprawki głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”.

Poprawka została uwzględniona.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił poprawkę o dopisanie w  §41 ust. sformułowania „dla swej skuteczności”. Ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Projekt uchwały, dla swojej skuteczności, wymaga pisemnej opinii osoby odpowiedzialnej za obsługę prawną Urzędu Miejskiego.”

Radny Biliński wniósł o odrzucenie ww. poprawki.

Radny J. Włodarczyk przedstawił rekomendację Komisji Statutowej.

„Za” uwzględnieniem zgłoszonej poprawki głosowało 9 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Poprawka nie została uwzględniona.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił poprawkę o wykreślenie w § 51 ust. 2 zaproponowanej treści ust. 2 i dodanie ust. 2 w brzmieniu „Przewodniczących Komisji wybiera Rada w głosowaniu imiennym  spośród członków komisji” i ust. 3 „Wiceprzewodniczących Komisji wybiera Komisja ze swojego składu”, a w konsekwencji wykreślenie dodanego ust. 3 „Do czasu wyboru Przewodniczących komisji obrady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady”.

Radny Biliński oraz radny J. Włodarczyk przedstawili stanowisko przeciwne do zgłoszonej poprawki. Natomiast Sekretarz Kuśmierczyk oraz Burmistrz Stawiarski przedstawili argumenty za wprowadzeniem przedmiotowej poprawki.

„Za” uwzględnieniem zgłoszonej poprawki głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.

Poprawka została uwzględniona.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił poprawkę o wykreślenie w Załączniku nr 2, pkt III §2  ust. 1 pkt 1  zapisu: „obrad sesji Rady Miejskiej”.

Radny J. Włodarczyk przedstawił rekomendację Komisji Statutowej.

„Za” uwzględnieniem zgłoszonej poprawki głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.

Poprawka została uwzględniona.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji, zaznaczając, że Komisje opiniowały przedmiotowy projekt uchwały bez zgłoszonych poprawek.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 7 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 322/VIII/20.

2) odwołania Skarbnika Gminy.

Radny Biliński zapytał o nowego kandydata na Skarbnika gminy. Poruszył temat wysokiej rotacji pracowników na kierowniczych stanowiskach.

Radny A. Włodarczyk pytał, czy w czasie miesięcznego okresu wypowiedzenia Pani Skarbnik będzie świadczyła pracę i w tym czasie Burmistrz planuje znaleźć nowego Skarbnika, czy okres wypowiedzenia został uzgodniony bez świadczenia pracy.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział na pytania radnych. Wyjaśnił, że funkcjonowanie Wydziału Finansowego Urzędu oraz prace nad projektem budżetu gminy na 2021 r. nie są zagrożone. Dodał, że wszystkie obowiązki przejęła p. Stec-Kołotyło - Zastępca Skarbnika. Odniósł się do zarzutu zmiany pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Następnie odbyła się wymiana zdań między radnym Bilińskim a Burmistrzem Stawiarskim dotycząca terminu, w którym upływa okres wypowiedzenia.

Wiceprzewodniczący Próchnicki złożył wniosek o zakończenie dyskusji.

Radny Biliński wyraził głos przeciwny do zgłoszonego wniosku.

„Za” wnioskiem radnego Próchnickiego głosowało 9 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Wniosek nie został przyjęty.

(Radny Dzidowski opuścił salę obrad. W sesji brało udział 18 radnych).

W dalszej części dyskusji nad ww. projektem uchwały Burmistrz Stawiarski udzielił odpowiedzi na pytania radnych A. Włodarczyka, Bilińskiego i Ochędzana.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 8 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 323/VIII/20.

3) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa, (skarga sołtysa)

Radny Biliński zauważył, że to Komisja Skarg, wniosków i petycji powinna rozpatrywać skargi i przedkładać je Radzie do przyjęcia.

(Radny Dzidowski wrócił na salę obrad. W sesji brało udział 19 radnych).

Wiceprzewodniczący Ochędzan stwierdził, że sprawa jest bezprzedmiotowa. Skarżący nie pełni już funkcji sołtysa wsi.

Mecenas Mieszkalski przypomniał, że Komisja Skarg, wniosków i petycji przedstawiła stanowisko Komisji w przedmiotowej sprawie na jednej z poprzednich sesji. Jednak Rada nie podjęła projektu uchwały. Poinformował, że Klub Radnych „Niezależnych” może być projektodawcą projektu uchwały.

Radny A. Włodarczyk, jako Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, przedstawił informacje na temat działań podjętych przez Komisję w zakresie złożonej skargi. Zwrócił uwagę na paradoks, że radnemu została wypłacona zaległa kwota diety, a przedmiotowa skarga na Burmistrza zaproponowana jako bezzasadna.

W dyskusji udział brali Wiceprzewodniczący Ochędzan, radny A. Włodarczyk, radny Biliński, Burmistrz Stawiarski, radny Dzidowski oraz Wiceburmistrz Mucha.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 324/VIII/20.

4) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 325/VIII/20.

5) rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 326/VIII/20.

6) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 327/VIII/20.

7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.

Przewodniczący Kos omówił ww. projekt uchwały.

Radny Fior stwierdził, że pracownicy Urzędu Miejskiego nie dostarczyli radnym dostatecznych dowodów i nie uzasadnili konieczności wprowadzenia podwyżek. Nie przedstawiono narzędzi i działań prowadzących do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto zauważył, że nie jest to dobry czas do ogłaszania podwyżek i obciążania mieszkańców dodatkowymi zobowiązaniami.

Wiceburmistrz Mucha przedstawił informacje na temat działań podjętych przez pracowników Urzędu zmierzających do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W dalszym ciągu trwają prace nad uzupełnieniem systemu o osoby, które nie są nim objęte. Ponadto poinformował o programach edukacyjnych i kampaniach informacyjnych. Odniósł się również do cen rynkowych systemu gospodarki odpadami i zaproponowanych stawek. Dodał, że nigdy celem gminy nie było zarabianie na mieszkańcach.

Wiceprzewodniczący Ochędzan wypowiedział się w sprawie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnymi.

W dalszej części dyskusji nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Namysłowie radny Biliński poparł wypowiedź radnego Fiora. Stwierdził, że najpierw powinien odbyć się przetarg, a dopiero później należy ustalić stawki. Poinformował, że nadal nie uzyskał informacji na temat procentowej ilości wielkogabarytów, która trafia na wysypisko.

Radny A. Włodarczyk poruszył temat stawek za odpady w porównaniu do innych miast Opolszczyzny oraz statystyk. Pytał o rozmowy, które Gmina prowadziła z innymi Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnymi.

Wiceprzewodniczący Ochędzan apelował o ograniczenie ilości śmieci.

Radny Dzidowski pytał, na podstawie informacji pozyskanych przez Wiceprzewodniczącego Ochędzana, ile gmin ma wysypiska śmieci i jakie są tam stawki za odbiór odpadów.

Wiceprzewodniczący Ochędzan udzielił odpowiedzi.

Radny Biliński poruszył temat odbioru leków przeterminowanych.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Radny J. Włodarczyk prosił o zmianę sposobu odczytywania wyników głosowania Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 328/VIII/20.

8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 329/VIII/20.

9) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 330/VIII/20.

10) zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 331/VIII/20.

11) poparcia apelu Rady Gminy w Wilkowie dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-Namysłów.

Burmistrz Stawiarski wypowiedział się w przedmiotowej kwestii.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 332/VIII/20.

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara poprosiła o ogłoszenie przerwy w celu wprowadzenia autopoprawki Burmistrza do ww. projektu uchwały. Ponadto odniosła się do słów radnego Bilińskiego i wyjaśniła, że przetarg może zostać ogłoszony dopiero po zabezpieczeniu finansowym w postaci prognozowanych dochodów. W przeciwnym razie nie ma pokrycia w dochodach na rozstrzygnięcie przetargu i jest niezgodne z przepisami.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W sesji brało udział 17 radnych.)

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara odczytała treść autopoprawki do ww. projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 333/VIII/20.

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 334/VIII/20.

Ad. 4.

(Obrady sesji opuścił Wiceprzewodniczący Próchnicki. Na sesji obecnych było 16 radnych.)

Informacja została przyjęta.

Ad. 5.

Radny A. Włodarczyk zapytał o prace prowadzone w Parku Północnym.

Naczelnik Kania wyjaśnił, że w Parku Miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, rozpoczęto prace porządkowe.

Radna Teodorczyk poruszyła temat braku przedstawiciela Urzędu na ostatnim posiedzeniu Komisji oraz zapytała o sytuację oświatową.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do poruszonych kwestii.

Ad. 6.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Dzidowski zapytał, co ze  złożonym przez niego wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”.

Sekretarz Kuśmierczyk odpowiedziała, że opóźnienie w przedłożeniu stosownego projektu uchwały jest związane ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie ustanowienia tytułów na poprzedniej sesji i koniecznością opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ad. 7.

„Za” przyjęciem protokołu z XXVIII sesji głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 8.

Wiceprzewodniczący Ochędzan poruszył temat dotyczący planów przekazania środków z budżetu Namysłowskiej Rady Seniorów na monitoring miejski. Zaproponował, aby do kalendarium gminnej aplikacji dodawać informacje o wydarzeniach. Ponadto pytał o inwestycję związaną z przebudową DW 451 w Namysłowie.

Sekretarz Kuśmierczyk przedstawiła informacje związane z procedurą zmiany przeznaczenia środków z budżetu NRS. Natomiast Burmistrz Stawiarski przedstawił posiadane informacje dotyczące omawianej inwestycji.

Radny Biliński odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Pani Burmistrz, a następnie zapytał, czy w projekcie budżetu na 2021 r. znajdzie się zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Woskowicach Małych i o plany spółki Ekowod w zakresie budowy rurociągu z Igłowic do Woskowic Małych.

Burmistrz Stawiarski ponownie zabrał głos w temacie gospodarki odpadowej informując, że mimo uchwalonych podwyżek za wywóz odpadów, gmina będzie musiała dołożyć ponad 1,5 mln zł do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadeklarował, że w bieżącej kadencji nie zamierza już proponować żadnych podwyżek w tym zakresie. Odpowiedział również, że Gmina Namysłów otrzymała dofinansowanie na budowę kanalizacji w Woskowicach Małych i w przyszłorocznym budżecie zostaną zaplanowane środki na realizację inwestycji. Poinformował o planach kanalizowania gminy. Odniósł się do pytania o rurociąg.

Radny Czubkowski poruszył temat funkcjonowania Poradni Chirurgicznej w NCZ S.A. Zabrał głos na temat zeszłorocznych obrad sesji w przedmiocie uchwalenia budżetu gminy. Apelował do przewodniczących komisji o zaproszenie, przed powołaniem nowego skarbnika, kandydata na to stanowisko.

Radny Biliński zgłosił wniosek o sprawdzenie kworum.

Przewodniczący Kos odpowiedział, że na sesji jest obecnych 11 radnych.

Radny Fior zapytał, czy szkoły są przygotowane na nauczanie zdalne, jakie działania zostały poczynione w tym zakresie.

Wyjaśnień udzielili Burmistrz Stawiarski i Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara.

Radna Teodorczyk poparła słowa radnego Fiora, że radni są zainteresowani lokalną sytuacją oświatową. Odniosła się do nieobecności naczelnika Wydziału Edukacji na ostatnim posiedzeniu Komisji.

Ad. 9.

Ze względu na brak kworum Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML