Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspligotaksiazeca.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2019.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Spadło, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 419240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87b, 46-100 Namysłów.

Szkoła podstawowa

Główne wejście do siedziby szkoły podstawowej w Ligocie Książęcej usytuowane jest od strony drogi powiatowej 11270 w Ligocie Książęcej. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe oraz drzwi w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną.

 1. Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony Ligoty Książęcej oraz od strony drogi powiatowej w kierunku Brzozowca. Wewnętrzna klatka schodowa zapewnia dostęp do kondygnacji na piętrze budynku.
 2. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 3. Drzwi wejściowe do gmachu nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Wózkiem inwalidzkim mozna wjechać brzez boczne drzwi znajdujące się w łączniku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774192403.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach. Jednostka nie umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 7. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 8. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 9. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Jednostka nie rozszerza w tym zakresie katalogu usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Przedszkole

 1. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe od strony Ligoty Książęcej.
 2. Obok budynku nie ma parkingu.
 3. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 7. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Jednostka nie umożliwia korzystania z tłumacza migowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526, Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

PDFRaport o dostepności podmiotu publicznego - przedszkole.pdf
PDFRaport o dostepności podmiotu publicznego - szkoła podstawowa.pdf
PDFRaport o dostepności podmiotu publicznego - ZSP.pdf

Wersja XML