Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

 

Deklaracja dostępności

Zakładu Administracji Nieruchomości

ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

Koordynatorem ds. dostępności "ZAN" Sp. z o. o. w Namysłowie jest:

Opis dostępności architektonicznej:

Dostępność cyfrowa

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zan-namyslow.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.06.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Radomski

e-mail: robert.radomski@zan-namyslow.pl

tel. 77/410-72-65 wew. 28.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Radomski, adres e-mail: robert.radomski@zan-namyslow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77/410-72-65 wew. 28.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-100 Namysłów, ul. Dubois 5

tel.: +48 77 410 72 65
Faks: brak
E-mail:

Strona internetowa: www.zan-namyslow.pl

Informacje dodatkowe

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.  w Namysłowie jest ograniczony. Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Klienta – wejście od strony podwórka.

Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą telefoniczną 77 410-72-65 lub 77 410-72-75 lub za pośrednictwem e-mail:

Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

PDFraport o stanie dostępności.pdf

 

Wersja XML