Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXXI/21 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 roku

Projekt protokołu Nr XXXI/21
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali nard Urzędu Miejskiego w Namysłowie
11 lutego 2021 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego – Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Nieobecny na sesji był radny Jakub Włodarczyk.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji, a następnie wraz z Burmistrzem Stawiarskim podziękował za współpracę Pani Sekretarz Katarzynie Kuśmierczyk, w związku z jej planowanym odejściem z pracy w Urzędzie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie do pkt. 3 projektu uchwały, złożonego przez grupę radnych, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz zmianę kolejności procedowania uchwał nr 14 i 15.

Przewodniczący Kos zarządził glosowanie nad zmianą porządku obrad.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 20 radnych.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole,
  2) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi,
  3) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce,
  4) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi,
  5) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi,
  6) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu,
  7) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Adamowi Maciągowi,
  8) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 rok,
  9) uchylenia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów,
  10) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
  11) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  12) zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  13) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2021 roku,
  14) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021-2023,
  15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  16) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Namysłów i zwrotu części tej opłaty,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
  19) zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że sprawozdanie przesłano radnym w formie pisemnej – na wniosek radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Ad. 3.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 370/VIII/21.

2) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 371/VIII/21.

3) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 372/VIII/21.

4) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 373/VIII/21.

5) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 374/VIII/21.

6) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu.

Radny Janusz Czubkowski zabrał głos w temacie publikacji autorstwa Pana Wiesława Molińskiego, wyrażając zdanie, że zasługuje on na uhonorowanie tytułem „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 375/VIII/21.

7) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Adamowi Maciągowi.

Radny Janusz Czubkowski oraz radna Leokadia Czarny wyrazili sprzeciw dotyczący uhonorowania Pana Adama Maciąga tytułem „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”.

Radni Julian Kruszyński, Krzysztof Dzidowski, Jacek Fior, Marcin Biliński oraz Maria Teodorczyk zaprezentowali odmienne stanowisko.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 376/VIII/21.

Radny Dzidowski zaproponował, aby w przyszłości wszelkie wątpliwości dotyczące kandydata do tytułu rozstrzygać na posiedzeniu kapituły.

8) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 rok.

Radny Artur Włodarczyk poruszył temat zapisu w §8 ust. 6 mówiący o konieczności dostarczenia opinii konserwatora w przypadku projektu na terenie objętym nadzorem konserwatorskim.

Dyskutowano na temat wspomnianego zapisu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 377/VIII/21.

9) uchylenia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów.

Radny Biliński zapytał o wyniki głosowań na Komisji.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 378/VIII/21.

10) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 379/VIII/21.

11) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kubicki. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 380/VIII/21.

12) zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 381/VIII/21.

13) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2021 roku.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 382/VIII/21.

14) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021-2023.

Wiceprzewodniczący Ochędzan poinformował, że ze względu na brak analizy techniczno-ekonomicznej nie poprze ww. projektu uchwały.

Prezes Masiowski nie zgodził się ze zdaniem Wiceprzewodniczącego. Omówił projekt uchwały i konieczność przedłożenia, celem podjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, w związku z planami modernizacyjnymi spółki. Poinformował o planach skanalizowania południa gminy.

Radny Kruszyński zapytał o możliwość wywozu do PSZOK-u niekompletnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz poruszył temat odśnieżania miasta i wywozu śniegu.

Prezes Masiowski wyjaśnił, że na PSZOK odbierany jest wszelki odpad. Stanowisko w tym temacie zostało uzgodnione z Burmistrzem. Prezes odniósł się również do tematu odśnieżania miasta, informując, że na bieżąco podejmowane są działania związane z odbieranymi zgłoszeniami.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował o zwolnieniu z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania oraz rzetelnym i bieżącym reagowaniu na wszystkie zgłoszenia związane z odśnieżaniem. Stwierdził, że jedynie w ekstremalnych warunków rozpatrywana będzie potrzeba wywozu śniegu poza teren miasta.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zapytał, czy czas na odśnieżenia podany w przetargu jest czasem przewidzianym na rozpoczęcie odśnieżania czy zakończenie.

Naczelnik Kania zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. Uchwała została podjęta – Nr 383/VIII/21.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

Przewodniczący Kos poinformował, że przed podjęciem uchwały radni są zobowiązani do przegłosowania nieuwzględnionych uwag.

Urbanista Bartosz Maluga omówił i zaprezentował wszystkie 32 nieuwzględnione uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie odpowiadał na pytania radnych.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Fior. Na sesji obecnych było 18 radnych).

UWAGA NR 1
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 2
Uwaga została nieuwzględniona 17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

UWAGA NR 3
Uwaga została nieuwzględniona 18 głosami „za”.

UWAGA NR 4
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 5
Uwaga została nieuwzględniona 18 głosami „za”.

UWAGA NR 6
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

(W tym punkcie sesji wszedł radny Fior. Na sesji obecnych było 19 radnych).

UWAGA NR 7
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 8
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 9
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 10
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 11
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 12
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 13
Uwaga została nieuwzględniona 17 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

UWAGA NR 14
Uwaga została nieuwzględniona 15 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Paradowska. Na sesji obecnych było 18 radnych).

UWAGA NR 15
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

UWAGA NR 16
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

(W tym punkcie sesji wróciła radna Paradowska. Na sesji obecnych było 19 radnych).

UWAGA NR 17
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 18
Uwaga została nieuwzględniona 19 głosami „za”.

UWAGA NR 19
Uwaga została nieuwzględniona 17 głosami „za” i 2 głosami „przeciw’.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kruszyński. Na sesji obecnych było 18 radnych).

UWAGA NR 20
Uwaga została nieuwzględniona 18 głosami „za”.

UWAGA NR 21
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

UWAGA NR 22
Uwaga została nieuwzględniona 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Czarny. Na sesji obecnych było 17 radnych).

UWAGA NR 23
Uwaga została nieuwzględniona 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 24
Uwaga została nieuwzględniona 13 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 25
Uwaga została nieuwzględniona 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 26
Uwaga została nieuwzględniona 13 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 27
Uwaga została nieuwzględniona 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 28
Uwaga została nieuwzględniona 14 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 29
Uwaga została nieuwzględniona 14 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

UWAGA NR 30
Uwaga została nieuwzględniona 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

UWAGA NR 31
Uwaga została nieuwzględniona 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

UWAGA NR 32
Uwaga została nieuwzględniona 11 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi się”.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 384/VIII/21.

16) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Namysłów i zwrotu części tej opłaty.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 385/VIII/21.

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 386/VIII/21.

18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara poinformowała o zmianie wprowadzonej do ww. projektu uchwały, którą radni otrzymali wcześniej.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 387/VIII/21.

19) zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Radny Biliński prosił o ogłoszenie przerwy, celem możliwości zapoznania z zaproponowanymi poprawkami do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Burmistrz Stawiarski omówił poprawki, jakie proponuje się do wprowadzenia do ww. projektu uchwały złożonego przez grupę 3 radnych – Marcina Bilińskiego, Jacka Fiora oraz Artura Włodarczyka.

Radny Biliński odniósł się do poprawki dotyczącej skrócenia okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia terminu składania formularzy o zwolnienie. Przedstawił wątpliwości dotyczące zaproponowanego załącznika nr 1.

Radny Fior zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie każdej z 12 poprawek osobno.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie poprawek w całości.

„Za” wnioskiem radnego Ochędzana głosowało 10 radnych, 7 radnych głosowało „przeciw”.

W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Biliński, Dzidowski, Ochędzan, Fior oraz Burmistrz Stawiarski i Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał zaproponowane poprawki.

W konsekwencji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki do projektu uchwały.

„Za” przyjęciem poprawek do ww. projektu uchwały zaproponowanych przez Burmistrza głosowało 10 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał treść uchwały z naniesionymi poprawkami.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 388/VIII/20.

Ad. 4.

Przewodniczący Dzidowski zabrał głos w temacie nieodśnieżenia schodów prowadzących na wiadukt kolejowy przy ul. Jana Pawła II.

Burmistrz przyjął uwagę i zobowiązał się do przekazania informacji, celem odśnieżenia schodów.

Radna Teodorczyk zapytała o liczbę nauczycieli mających zostać zaszczepionych do końca lutego.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że chęć zaszczepienia wyraziło 178 pracowników oświaty tj. pracownicy żłobków, przedszkoli, nauczyciele klas I-III, wychowawcy, wychowawcy świetlic, logopedzi, pedagodzy i bibliotekarze. Natomiast w kolejnych etapach zaczepić się będą mogli nauczyciele klas IV-VIII.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Fior i radny Krzyżewski. Na sesji obecnych było 15 radnych).

Wiceprzewodniczący Ochędzan podziękował za jednogłośn e głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przewodniczący Kos zapytał o kandydata na funkcję Skarbnika gminy.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że złożono jedną ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika gminy i rozmowa z kandydatką odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Radny Biliński poruszył temat braku możliwości zapoznania się z wykazem gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku B Urzędu Miejskiego w czasie, kiedy urząd był zamknięty. Zaproponował, aby takie wykazy publikować w BIP Urzędu Miejskiego. Ponadto, w imieniu mieszkańców, apelował o wzmocnienie floty do odśnieżania  w spółce Ekowod.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że w Urzędzie był ograniczony dostęp mieszkańców, ale po telefonicznym umówieniu mieszkańcy mogli przyjść i zapoznać się z wykazem. Stwierdził, że wykazy powinny być publikowane na BIP. Zadeklarował się również do przekazania Prezesowi spółki  drugiej sprawy poruszonej przez radnego Bilińskiego.

Ad. 5.

Przewodniczący Kos przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2020 r. w terminie do 30.04.br., a następnie poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej od czasu ostatniej sesji.

Ad. 6.

„Za” przyjęciem protokołu z XXX sesji głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 7.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zapytał, czy boisko orlik będzie otwarte w gminie oraz, czy czynne będzie lodowisko.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że w bieżącym roku, ze względu na obostrzenia, lodowisko nie będzie otwierane. Poinformował również, że decyzja dotycząca odśnieżenia boisk sztucznych należy do Pani Prezes spółki NOSiR.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odniósł się do medialnych wystąpień Posła RP Ryszarda Wilczyńskiego oraz radnego Adama Maciąga dotyczących jego osoby w kontekście sytuacji finansowej namysłowskiego szpitala.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14:20.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML