Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXXII/21 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 roku

Projekt protokołu Nr XXXII/21
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
22 kwietnia 2021 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos o godzinie 9.05 otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Przewodniczący powitał obecnych na sesji. Poinformował o obchodzonym Dniu Ziemi.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radny Krzysztof Dzidowski zgłosił wniosek formalny o przesunięcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przed projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r.

Pani Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara poinformowała, że przedmiotowe uchwały nie są ze sobą powiązane, ponieważ radni wcześniej zagłosowali nad zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wyjaśniła, że ze względu na korzystniejsze warunki kredyt planowany jest do zaciągnięcia w banku komercyjnym.

Radny Dzidowski podtrzymał wniosek.

Głos w temacie zabrał również Radny Artur Włodarczyk, który prosił o potwierdzenie, czy radni głosowali nad zaciągnięciem pożyczki w kwocie 4 milionów złotych na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Woskowicach Małych, czy za kredytem na kwotę 10 milionów złotych.

Pani Wiceburmistrz wyjaśniła, że nad kredytem w kwocie 4 milionów złotych, informując jednocześnie, że zmianie ulegnie jedynie paragraf dotyczący wysokości przychodów, natomiast wskaźniki nie zmienią się.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

"Za" zmianą porządku obrad, zgodnie z wnioskiem Radnego Dzidowskiego, głosowało 11 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Porządek obrad został zmieniony.

Następnie Przewodniczący Kos zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad.

"Za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie za 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2020 rok.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Namysłowie za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023",
  2) wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Namysłów,
  3) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
  4) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów,
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (1 obszar),
  6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (3 obszary),
  7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 2021-2028,
  8) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  9) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie,
  10) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  11) rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
  12) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca Kowalowic,
  13) rozpatrzenia wniosku mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie,
  14) rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
  15) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego,
  16) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  17) zwolnienia  od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19,
  18) zaciągnięcia kredytu,
  19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2020 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że sprawozdanie przesłano radnym w formie pisemnej - na wniosek radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.
Ponadto Burmistrz Namysłowa zabrał głos w temacie działalności Radnego Marcina Bilińskiego i składania przez niego wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wysokości wynagrodzeń i nagród przyznanych w Urzędzie Miejskim. W związku z nieupublicznieniem odpowiedzi przez wnioskodawcę, Burmistrz Stawiarski przedstawił odpowiedź, jaką radnemu udzielił.
Następnie Burmistrz odniósł się do sytuacji związanej z podpisanym aneksem gwarantującym byłemu Prezesowi Namysłowskiego Szpitala środki finansowe w przypadku odwołania bądź zrezygnowania z pełnienia funkcji oraz medialnych informacji, że Burmistrz wiedział o przedmiotowym aneksie. Poinformował, że wystosował pismo do Rady Nadzorczej NCZ Sp. z o.o. o sprostowanie nieprawdziwego sformułowania ujętego w "Stanowisku Rady Nadzorczej Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o." oraz odczytał uzyskaną odpowiedź informującą, że Rada Nadzorcza NCZ Sp. z o.o. nie prowadziła uzgodnień na temat treści aneksu zawartego z Prezesem Kuchczyńskim z Burmistrzem ani z wójtami pozostałych gmin. W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stanął w obronie radnej Leokadii Czarny atakowanej przez radnych w związku z wypłaconym odszkodowaniem za niesłuszne zwolnienie z pracy. Apelował do radnych o zaprzestanie tego typu działań i zachęcił do współpracy dla dobra gminy.

Do słów Burmistrza Stawiarskiego odniósł się Radny Marcin Biliński, który stwierdził, że wiele odpowiedzi Burmistrza na złożony przez niego wniosek zostało udzielonych niezgodnie z zadanymi pytaniami. Następnie, zgodnie z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdził, że Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w trakcie którego omawiano treść Aneksu i poinformował, że wg zapisów protokołu treść aneksu została uzgodniona z dwoma największymi akcjonariuszami. Radny stwierdził, że, jak wynika z protokołu, Burmistrz zapoznał się z treścią stanowiska Rady Nadzorczej podczas posiedzenia. Odniósł się również do pisma Burmistrza adresowanego do Rady Nadzorczej NCZ Sp. z o.o. o sprostowanie zapisu w ww. stanowisku, uznając je za mało wiarygodne, ze względu na fakt, że Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest podległy Burmistrzowi prezes gminnej spółki. Radny stwierdził także, że nigdy nie kwestionował wyroku sądu przyznającego radnej Czarny odszkodowanie. Odniósł się do sytuacji politycznej radnej w kontekście przyznanych nagród.

Radna Leokadia Czarny ustosunkowała się do wypowiedzi Radnego Bilińskiego, twierdząc, że radny szuka sensacji i wkracza w jej życie osobiste. Zarzuciła radnemu brak kompetencji i apelowała o zaprzestanie inwigilacji.

Radny Jacek Ochędzan zapytał, na podstawie przedstawionego sprawozdania Burmistrza, o wymianę okien oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w ratuszu oraz zwrócił uwagę na brak informacji związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę 3 rond w ciągu ul. Sikorskiego w Namysłowie.

Wyjaśnień w zakresie zgłoszonych zapytań Radnego Ochędzana udzielił Burmistrz Bartłomiej Stawiarski oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania.

Ad. 3.

Główna Księgowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie Renata Wilczyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2020 r. Zapytań i uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 4.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Katarzyna Jóźwiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2020 r. Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 5.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Katarzyna Jóźwiak przedstawiła sprawozdanie dotyczące zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
Zapytań i uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Katarzyna Jóźwiak przedstawiła sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 r.
Zapytań i uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Katarzyna Jóźwiak przedstawiła sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie za 2020 r.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę.

Ad. 8.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023".

Naczelnik Roman Kania udzielił wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Radny Ochędzan poinformował, że wstrzyma się od głosu w głosowaniu nad ww. projektem uchwały i przedstawił argumenty swojej decyzji.

Pan Marek Karłowski z Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. poinformował o zmianach wprowadzonych do "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023" - dodaniu projektów rewitalizacyjnych dotyczących sportu i rekreacji, w związku z mającym zostać ogłoszonym naborem na dotacje  przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz aktualizacji harmonogramu wdrażania ujętych wcześniej projektów. Zachęcił do zapoznania z materiałem pn. "Ocena stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023".

Radny Biliński, w związku z otrzymanym powiadomieniem, prosił o informację, które projekty uchwał zostały zaktualizowane.

Radny Jacek Fior zapytał o przeprowadzone konsultacje społeczne.

Pan Karłowski odpowiedział, że konsultacje odbyły się z podmiotami ujętymi w Programie, celem pozyskania informacji na temat stopnia wdrażania projektów i przedsięwzięć. Następnie, w ramach konsultacji otwartych, projekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe podyktowane było trwającą sytuacją epidemiczną. Dodał, że powzięto informację w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Radny Fior stwierdził, że konsultacje społeczne nie były szeroko prowadzone.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 389/VIII/21.

2) wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Namysłów.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 390/VIII/21.

3) skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Kinga Hyrycz udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Burmistrz Stawiarski, w odpowiedzi na zapytanie Radnego Bilińskiego, dotyczące planów Gminy w przypadku przegrania przedmiotowej sprawy w Sądzie, wyjaśnił, że najprawdopodobniej Gmina dostosuje się do wyroku sądu I instancji i nie będzie przeciągać sprawy sądowej.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o dodatkowe orzecznictwo przemawiające za stanowiskiem gminy.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha odpowiedział, że nie dostał informacji zwrotnej od urbanisty.

Radny Ochędzan poinformował, że poprze ww. projekt uchwały. Uargumentował decyzję.

Przewodniczący Kos przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych głosowało "przeciw", 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 391/VIII/21.

4) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Fior. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 392/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Fior. Na sesji obecnych było 21 radnych).

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (1 obszar).

Naczelnik Kinga Hyrycz udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 393/VIII/21.

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (3 obszary).

Naczelnik Kinga Hyrycz udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 394/VIII/21.

7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 2021-2028.

Naczelnik Kinga Hyrycz udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Radny Ochędzan zgłosił wątpliwość dotyczącą zobowiązań finansowych wynikających z projektu uchwały. Zapytał, czy wymienione inwestycje są zawarte w prognozie finansowej.

Radny Biliński zapytał, czy szacowane koszty inwestycji ujętych w ww. projekcie były konsultowane z pracownikami Urzędu.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara stwierdziła, że odpowie Radnemu Ochędzanowi po sesji, bo musi porównać oba dokumenty, natomiast Wiceburmistrz Mucha odpowiadając Radnemu Bilińskiemu stwierdził, że niektóre inwestycje były konsultowane.

Radny Artur Włodarczyk zgłosił wniosek o wycofanie przedmiotowego projektu z porządku obrad.

Wiceburmistrz Mucha wyjaśnił, że Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do otrzymania środków na budowę drogi w przysiółku Zielony Dąb. Pozostałe inwestycje są potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Wiceburmistrz apelował o podjęcie uchwały, a następnie dodał, że inwestycje wykazane w ww. projekcie uchwały nie muszą być uwzględniane w wieloletniej prognozie finansowej.

Burmistrz Stawiarski przedstawił konsekwencje niepodjęcia uchwały.

Radny Ochędzan poruszył temat braku Skarbnika. Zapytał, czy inwestycje zawarte w projekcie uchwały muszą zostać zrealizowane.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że nie ma obowiązku uwzględnienia wszystkich inwestycji wykazanych w omawianym projekcie w wieloletniej prognozie finansowej. Nie ma również żadnych konsekwencji w przypadku nie zrealizowania inwestycji ujętych w Planie. Burmistrz dodał, że kluczowym zadaniem jest obecnie pozyskanie środków na budowę drogi w przysiółku Zielony Dąb.

Wiceburmistrz Mucha zabrał głos w sprawie Planów Odnowy Wsi pozostałych sołectw.

Głos w temacie zabrał również Naczelnik Roman Kania, odnosząc się do wpisanych kwot inwestycji.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 395/VIII/21.

8) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Dyrektor Katarzyna Jóźwiak udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Fior. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 396/VIII/21.

9) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Ewa Burkiewicz-Janik udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Fior. Na sesji obecnych było 21 radnych).

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 397/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Kubicki Na sesji obecnych było 20 radnych).

10) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Krzyżewski. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 398/VIII/21.

11) rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 399/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Krzyżewski. Na sesji obecnych było 20 radnych).

12) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca Kowalowic.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 400/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Paradowska. Na sesji obecnych było 19 radnych).

13) rozpatrzenia wniosku mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Kubicki. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Radny Ochędzan zapytał o możliwość wprowadzenia ulg za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin o większej liczbie osób.

Burmistrz Stawiarski poinformował o planach wprowadzenia ulgi dla rodzin wieloosobowych zamieszkujących daną nieruchomość.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Paradowska. Na sesji obecnych było 21 radnych).

Głos zabrał również Radny Artur Włodarczyk, Radny Marcin Biliński oraz Przewodniczący Kazimierz Kos.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 401/VIII/21.

14) rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 402/VIII/21.

15) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Radny Ochędzan, ze względu na brak informacji na temat stanu ekonomicznego spółki EKOWOD, poinformował, że jest przeciwny ustanowieniu zastawu.

Pani Wiceburmistrz wyjaśniła, że ta forma zabezpieczenia nie wpływa na wskaźniki wieloletniej prognozy finansowej ani na wysokość zadłużenia gminy.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 8 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 403/VIII/21.

16) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Radny Biliński wyłączył się z głosowania.

W głosowaniu brało udział 20 radnych. "Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 404/VIII/21.

17) zwolnienia  od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Radny Biliński wyraził negatywne zdanie na temat konieczności wypełniania przez przedsiębiorcę załącznika nr 1 do projektu uchwały, tj. informacji na temat płynności finansowej. Ponadto, uznał za zbyt krótki termin składania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zwolnienie od podatku. Radny zakwestionował również akcję rozpropagowania możliwości uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r. Zwrócił się z prośbą, aby po podjęciu przedmiotowej uchwały, akcja informacyjna była bardziej dostępna.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do poruszonych kwestii, wyjaśniając, że informacja o możliwości skorzystania z ulgi była dostępna we wszystkich ogólnodostępnych mediach. Burmistrz poinformował, że termin złożenia wniosków jest analogiczny do wcześniejszej uchwały, co nie przeszkodziło przedsiębiorcom złożyć wnioski i w konsekwencji przyznano im zwolnienia na kwotę ponad 100 tys. zł. Ponadto Burmistrz przekazał informację o prowadzonych przez policję kontrolach zwolnień z podatku od nieruchomości przyznanych w okresie koronawirusa.

W dalszej polemice poza Radnym Bilińskim i Burmistrzem Stawiarskim, udział wziął również Radny Fior.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę.

Przewodniczący Kos wznowił obrady sesji.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 405/VIII/21.

18) zaciągnięcia kredytu.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały. Dodała również, że w przerwie sesji uzyskano informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że prawidłowa kolejność uchwał została przedstawiona w pierwotnym porządku obrad sesji. W dyskusji nad przedmiotową uchwałą głos zabrał Radny Biliński, pytając o termin ogłoszenia przetargów - w sprawie kredytu oraz na wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji w Woskowicach Małych.

Radny Fior zapytał, czy warunki kredytu będą stałe na cały okres kredytowania oraz na ile lat zostanie zaciągnięty. Ponadto prosił o dane porównawcze pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska do obecnej decyzji wzięcia kredytu w banku komercyjnym.

Radny Ochędzan odniósł się do tematu inwestycji, na które zaciągany jest kredyt, ich kosztów oraz kwot dotacji. Pytał o wskaźniki obliczenia wysokości kredytu.

Radny Artur Włodarczyk zapytał o oprocentowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Odpowiedzi w zakresie poruszonych zapytań udzieliła Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara, informując przede wszystkim, że kredyt będzie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

Radny Biliński zapytał, na co zostaną przeznaczone wolne środki w kwocie 8 mln zł.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że załącznik do uchwały budżetowej zawiera wykaz planowanych środków inwestycyjnych na kwotę ponad 18 mln zł. Ponadto poinformował o kredytach i pożyczkach zaciąganych w poprzednich kadencjach. Zaznaczył, że obecnie kredyt jest zaciągany jedynie na inwestycje, na które Gmina otrzymała dofinansowanie.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Kubicki. Na sesji pozostało 20 radnych).

Radny Ochędzan ponownie poruszył temat braku Skarbnika gminy.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do poruszonego tematu, informując, że na kolejnej sesji zostanie radym przedstawiony kandydat na Skarbnika.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara poinformowała o dobrej sytuacji finansowej Gminy, prosząc jednocześnie o zaufanie do pracowników Urzędu i informując o pełnej odpowiedzialności za finanse gminy.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 406/VIII/21.

19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 407/VIII/21.

20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu uchwały, a następnie odpowiedziała na pytanie Radnego Bilińskiego, że środki, jakie przekazuje się do Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zostaną przeznaczone na przygotowanie basenu do sezonu letniego oraz na wymianę okien w hotelu na stadionie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 408/VIII/21.

Ad. 9.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej w Namysłowie odczytali sprawozdania z działalności za 2020 r.
Do sprawozdań nie zgłoszono uwag. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte.

Ad. 10.

Radna Leokadia Czarny przedstawiła wniosek mieszkanki Rynku o naprawę ławek na podwórku, a następnie przekazała przedmiotowy wniosek w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Wilczak i Radna Czarny. Na sesji obecnych zostało 18 radnych).

Radna Maria Teodorczyk poruszyła temat nauki zdalnej i koniecznej do zaoferowania rodzinom uczniów pomocy w sferze psychicznej i zdrowotnej oraz potrzeby wyrównania braków wiedzy.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Kruszyński. Na sesji zostało obecnych 17 radnych).

Radny Mieczysław Krzyżewski zabrał głos w temacie zdemontowanych urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Żabie, stanu dróg na osiedlu "Za Widawą" oraz zapytał, czy Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu kierowanego do gmin, w których znajdowały się PGR.

Wyjaśnień udzielił Naczelnik Roman Kania, przekazując informacje, że plac zabaw zostanie uruchomiony do 1 czerwca br., a profilowanie dróg i wykonanie remontów cząstkowych zostanie wykonane w okresie kwiecień/maj. Ponadto poinformował, że Gmina Namysłów w ramach wspomnianego Programu złożyła 3 wnioski.

Radny Jacek Fior poruszył temat kontroli palenisk.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Kowalczyk i Radny Krzyżewski. Na sesji obecnych zostało 15 radnych).

Radny Biliński zapytał o przetarg na dzierżawę gruntów na cele rolne w kierunku miejscowości Łączany.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha zobowiązał się do pozyskania szczegółowych informacji w kwestii poruszonej przez Radnego Fiora od Komendanta Straży Miejskiej i odpowiedzi w późniejszym terminie. Następnie szczegółowo omówił sprawę dotyczącą przetargu na teren przy ul. Łączańskiej, informując o zainteresowaniu terenem firmami zajmującymi się fotowoltaiką.

Ad. 11.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej od czasu ostatniej sesji oraz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2020 r. w terminie do 30 kwietnia br. Przewodniczący powitał na sesji Posła na Sejm RP pana Ryszarda Wilczyńskiego.

Radny Fior zapytał, czy Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu kontaktował się z Przewodniczącym, celem przekazania informacji dotyczącej remontu DW 454.

Przewodniczący Rady potwierdził, że Dyrektor próbował nawiązać kontakt przez pracowników Urzędu, jednak gdy próbował oddzwonić, Dyrektor nie odbierał telefonu.

Ad. 12.

"Za" przyjęciem protokołu z XXXI sesji głosowało 12 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Protokół został przyjęty.

Ad. 13.

Przewodniczący Kos odczytał wniosek Klubu Radnych Niezależnych pn. "Informacja Burmistrza Namysłowa o działalności firmy AD NATURAM i pani Lucyny Medyk (Radnej Rady Miejskiej w Namysłowie kadencji 2014-2018) w latach 2014-2018 w zakresie obsługi BHP Namysłowskiego Ośrodka Kultury i Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".

Burmistrz Stawiarski przedstawił przedmiotową informację na podstawie posiadanych informacji.

W dyskusji nad poruszonym tematem oraz nad sprawą Namysłowskiego Szpitala w kontekście podpisanego aneksu wziął udział Radny Biliński, Wiceprzewodniczący Próchnicki i Radny Fior.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Wolska i Radny Łuczak. Na sesji obecnych zostało 13 radnych).

Poseł Ryszard Wilczyński zabrał głos w temacie sytuacji w Namysłowskim Szpitalu oraz remontu drogi wojewódzkiej nr 454. Apelował do Burmistrza, aby podjął czynności zmierzające do jawności dokumentów NCZ Sp. z o.o. Poinformował o odmowie udostępnienia protokołów z posiedzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Następnie, w związku ze zgłaszanymi mu interwencjami o deficycie informacji na temat remontu DW 454 zasięgnął informacji u Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Pan Poseł poinformował, że zaktualizowane zostały rozkłady jazdy autobusów, a planowane zakończenie remontu nastąpi 2 lipca br. Wytłumaczył konieczność zamknięcia całego remontowanego odcinka drogi.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Artur Włodarczyk. Na sesji obecnych było 12 radnych.)

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski wyraził zdziwienie związane z odmową udostępnienia protokołu, skoro Radny Biliński protokół otrzymał, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poparł zdanie Posła dotyczące jawności życia publicznego. Poinformował również o działaniach gminy związanych z remontem DW 454 i stwierdził, że za organizację ruchu odpowiada w tym przypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jakub Włodarczyk. Na sesji obecnych było 11 radnych).

Do tematów ustosunkował się również Wiceprzewodniczący Próchnicki oraz Radny Biliński.

Ad. 14.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14:38.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML