Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXXIII/21 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 roku

Projekt protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
27 maja 2021 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos o godzinie 9.03 otworzył XXXIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Nieobecny był Radny Jakub Włodarczyk.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji. Poinformował o obchodzonym Dniu Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Władysława Dziedzica - Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie kadencji 2002-2006 oraz „Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów”.

Pamięć śp. Władysława Dziedzica uczczono minutą ciszy.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Poinformował o wniosku Wiceburmistrza Krzysztofa Muchy o dołączenie do porządku obrad sesji dodatkowego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował o przeredagowaniu dwóch załączników w projekcie uchwały nr 19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad wraz z propozycją wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Namysłów za 2020 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Namysłów za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania,
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
  3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  4) powołania Skarbnika Gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zmiany uchwały nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowanie, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
  8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy etap IV w kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie,
  9) przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Namysłowie,
  10) przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Rynek 4 w Namysłowie,
  11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie chrzcielnicy drewnianej znajdującej się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie,
  12) przyznania dotacji na prace renowacyjne witraża w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach,
  13) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ambony w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej,
  14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych zakrystii przy kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach,
  15) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji etap II w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej,
  16) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej,
  17) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
  18) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
  19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
  22) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża.
 6. Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi.
 7. Wręczenie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce, Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi, Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi, Panu Wiesławowi Molińskiemu oraz Panu Adamowi Maciągowi.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że sprawozdanie przesłano Radnym w formie pisemnej - na wniosek Radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Nie zgłoszono pytań.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt przedstawia do 31 maja każdego roku raport o stanie Gminy. Przewodniczący stwierdził, że Burmistrz Namysłowa spełnił obowiązek przedstawiając Zarządzenie nr 658/VIII/21 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy za 2020 r. Przewodniczący wyjaśnił również, że nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, a po niej, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Ponadto Przewodniczący poinformował, że żaden mieszkaniec nie wyraził chęci wystąpienia w debacie.

Burmistrz Namysłowa przedstawił prezentację Raportu w formie filmu, będącego kwintesencją Raportu o stanie Gminy Namysłów i zawierającego najważniejsze działania i inwestycje realizowane w 2020 r.

Odtworzono film.

Ad. 4.

Rozpoczęto debatę nad Raportem.

Radny Jacek Ochędzan zapytał o otwarcie basenu letniego i przeprowadzony remont urządzeń na basenie.  Zabrał również głos w temacie wcześniejszych zapowiedzi, że basen letni może być otwierany w maju, dzięki możliwości podgrzewania wody.

Prezes Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Barbara Kin poinformowała, że w 2020 r. zostały wykonane remonty kolektorów słonecznych. Wszystkie prace zostały ukończone, a po napełnieniu niecek wodą zostanie sprawdzona ich szczelność i funkcjonowanie. Stwierdziła, że wcześniejsze otwarcie basenu letniego uzależnione jest od pogody i niesie za sobą dodatkowe koszty. Pani Prezes poinformowała również, że decyzją Zarządu Spółki w bieżącym roku basen zostanie otwarty pod koniec czerwca.

Radny Jacek Fior zgłosił uwagi techniczne do przedstawionego Raportu. Zapytał, dlaczego projekty budowy dróg osiedlowych nie zostały przygotowane w 2020 r.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stwierdził, że pytania nie dotyczą Raportu. Wyjaśnił jednak, że w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej znajduje się inwestycja budowy dróg na osiedlach na łączną kwotę 200 tys. zł.

Radny Fior stwierdził, że deklaracja o przygotowaniu dokumentacji projektowej padła podczas debaty nad Raportem w ubiegłym roku.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że na kolejnej sesji będzie wnioskował o wprowadzenie zadań do budżetu, aby we wrześniu ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na obu osiedlach.

Radny Jacek Fior stwierdził, że dokumentacja mogła być już wykonana.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że ze względów finansowych, Gmina nie jest w stanie zrealizować wszystkich inwestycji w jednym czasie.

Radny Fior zwrócił uwagę, że jego zapytania dotyczą wykonania dokumentacji, a nie realizacji inwestycji.

Burmistrz Stawiarski przypomniał o obowiązujących terminach ważności dokumentacji i poinformował, że dokumentacje sporządzane są jedynie w przypadku, gdy Gmina ma zamiar aplikować o środki zewnętrzne i realizować daną inwestycję.

Radny Marcin Biliński poruszył temat kary w kwocie 6 mln 750 tys. zł nałożonej przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie na Gminę Namysłów. Wyraził zdziwienie, że Burmistrz nie poinformował mieszkańców, że kara została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. 

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że pytanie nie dotyczy przedstawionego Raportu. Następnie zauważył, że temat był poruszany dzień wcześniej na sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i sprawa nie została zakończona. Ponadto poinformował Radnego Bilińskiego, że może w przedmiotowym temacie złożyć zapytanie i wtedy zostanie poinformowany o stanie faktycznym sprawy.

Radny Próchnicki apelował o zabieranie głosu na temat Raportu o stanie Gminy za 2020 r.

Radny Ochędzan zgłosił, że w Raporcie o stanie Gminy brakuje informacji na temat spółek gminnych.

Sekretarz Gminy Joanna Niedźwiedź przytoczyła art. 28aa ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowiący, co powinien zawierać Raport tj. „Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. Dodała również, że Rada Miejska w Namysłowie nie podjęła Uchwały określającej szczegółowe wymogi Raportu.

Radny Ochędzan zwrócił się do Radnych z prośbą o podjęcie działań, w celu przygotowania wspomnianej Uchwały.

Burmistrz Namysłowa zauważył, że Zarządy Spółek przedstawiają Radzie sprawozdania z działalności.

Radny Jacek Fior odniósł się do zapisu o gospodarce niskoemisyjnej i stwierdził, że w tej części Raportu nie ma przydatnych informacji. Zapytał, czy Gmina zinwentaryzowała bądź planuje zinwentaryzować źródła ciepła w gminie. Ponadto zapytał o możliwość zakupów kolejnych pojazdów w wersji niskoemisyjnej.

Burmistrz Stawiarski apelował o szersze wyartykułowanie uwag i oczekiwań, aby w przyszłym Raporcie zawrzeć odpowiednie informacje.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania poinformował, że w ramach programu LIFE przeprowadzona będzie inwentaryzacja źródeł ciepła.

Radny Fior stwierdził, że w przyszłorocznym Raporcie chciałby, aby zawarta była wizja zmiany, a nie kopiowanie zapisów z przeszłości. Stwierdził, że bez inwentaryzacji źródeł ciepła, która powinna zostać przeprowadzona w latach ubiegłych, ciężko podjąć działania zmierzające do polepszenia jakości powietrza. Następnie Radny stwierdził, że liczba wymienionych pieców tzw. kopciuchów jest niska. Zwrócił uwagę na brak działań promocyjnych w omawianym zakresie.

Burmistrz Stawiarski zwrócił uwagę na koszty i infrastrukturę samochodów elektrycznych. Następnie, odnosząc się do słów Radnego, stwierdził, że mieszkańcy mają wiedzę o możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany pieców, gdyż składanych jest dużo wniosków. Burmistrz poinformował, że poza programem gminnym są również inne programy, z których mieszkańcy mogą korzystać. Poinformował o działalności spółek w zakresie ograniczenia niskiej emisji i stwierdził, że działania gminy w kierunku ekologii są prowadzone w miarę możliwości.

Prezes „EKOWOD” Sp. z o.o. Artur Masiowski poinformował o prowadzonych rozeznaniach na temat nowoczesnych, elektrycznych pojazdów. Stwierdził, że ich koszty są nieporównywalnie wyższe do kosztów konwencjonalnych samochodów. Następnie poinformował o ekologicznych działaniach Spółki.

Radny Fior odniósł się do słów Burmistrza informując, że nie satysfakcjonują go działania Gminy w tym zakresie. Ponadto stwierdził, że Prezes Masiowski mówiąc o kosztach samochodu elektrycznego mówi o jego cenie, a następnie przedstawił wyniki przeprowadzonych badań dotyczących poniesionych kosztów po roku użytkowania dostawczego samochodu elektrycznego w porównaniu do kosztów użytkowania samochodu spalinowego. Wspomniał o dotacjach dla samorządów na zakup pojazdów elektrycznych.

Radny Biliński zapytał, czy został opracowany plan inwestycji.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że w 2020 r. inwestycje były ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, a w roku bieżącym przystąpiono do sporządzenia koncepcji kluczowych inwestycji.

Radny Jacek Ochędzan zapytał o możliwość zakupu elektrycznej ładowarki ładowanej fotowoltaiką do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Prezes Artur Masiowski poinformował, że przedstawiony pomysł jest w trakcie rozpatrywania.

Radny Julian Kruszyński poruszył temat drzewostanu w Parku przy ul. Pułaskiego. Zapytał, dlaczego przez 2 lata nie zostały uprzątnięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że Gmina nie może podejmować działań niezgodnych z przepisami, a w 2020 r. Gmina nie posiadała pozwolenia od Opolskiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew. Burmistrz poinformował, że w bieżącym roku otrzymano pozwolenie na wycinkę drzew i po okresie lęgowym rozpoczną się prace porządkowe.

Radny Jacek Fior zapytał, czy są plany zwiększenie kwoty na budżet obywatelski oraz czy pozostałe zgłoszone projekty będą realizowane poza budżetem obywatelskim.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski odniósł się do ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego informując, że w związku z pandemią wiele samorządów zrezygnowało z realizacji budżetu obywatelskiego. Gmina Namysłów, jako jedna z nielicznych na Opolszczyźnie, zrealizowała budżet. Ponadto Burmistrz podkreślił, że rozpatrzy możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Burmistrz zabrał głos również w temacie pozostałych zgłoszonych projektów, w tym projektu zakupu i montażu trampolin.

Radny Marcin Biliński poruszył kwestię dochodów Gminy Namysłów - lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Zapytał o przyczynę spadku dochodów.

Zastępca Skarbnika Anna Stec-Kołotyło wyjaśniła, że w związku z pandemią i obniżeniem stóp procentowych lokowanie wolnych środków nie pozwoliło uzyskać stóp procentowych, w takiej wysokości, jak w latach poprzednich.

Radny Biliński stwierdził, że w 2020 r. stopy procentowe były niższe, ale Gmina otrzymała duże dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych i jego zdaniem środki te można było lokować.

Anna Stec-Kołotyło wyjaśniła, że nie wszystkie środki Gmina może lokować na rachunkach bankowych.

Radny Jacek Ochędzan zgłosił problem z dostępem do gniazdek elektrycznych na sali obrad. Zaproponował, aby były „wysuwane z podłogi”.

Radny Jacek Fior poruszył temat uchwały krajobrazowej. Zapytał, czy są pobierane opłaty z tego tytułu oraz o przyczynę nieegzekwowania zapisów Uchwały.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował, że Urząd podejmuje kroki w sprawie zgłoszonych uwag i naruszeń. Stwierdził, że znaczna część banerów związana jest z działalnością lokalnych przedsiębiorców, a w związku z ich ciężką sytuacją w czasach pandemii opłaty nie są naliczane. Dodał, że uchwała zostanie poprawiona i przedłożona Radnym w najbliższym czasie.

Radny Jacek Fior stwierdził, że powieszenie baneru nie wpływa na sukces przedsiębiorstwa. Stwierdził również, że nie trzeba obciążać mieszkańców kosztami, ale egzekwować, aby były lokowane w miejscach wskazanych w Uchwale. Zauważył, że miasto nie zostało oczyszczone z reklam i zapytał, czy nienaliczanie opłat nie powinno zostać uregulowane w uchwale.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha wyjaśnił, że w podjętej przez Radnych Uchwale nie zostały określone stawki, więc nie ma podstaw, aby naliczyć opłaty. Stwierdził, że ma ona charakter porządkowy i dotyczy sytuacji nieprawidłowego umieszczenia baneru. Poinformował, że wtedy podejmowane są czynności w celu jego usunięcia.

Radny Jacek Fior stwierdził, że są to działania doraźne, a nie ma aktywnej działalności Urzędu w celu likwidacji  ogłoszeń umieszczanych sprzecznie z Uchwałą.

Burmistrz Mucha poinformował, że pracownicy podejmują działania nie tylko w ramach interwencji.

Radny Jacek Ochędzan przypomniał, że przy podejmowaniu Uchwały, radni byli zapewnieni, że zostanie przygotowany projekt uchwały ze stawkami.

W związku ze zgłoszeniem chęci zabrania głosu przez Posła Ryszarda Wilczyńskiego, Przewodniczący Kos poinformował, że udzieli mu głosu w pkt. Sprawy różne.

Mecenas Radosław Mieszkalski przedstawił stanowisko, że jeśli Poseł wyraża chęć zajęcia stanowiska to powinien uzyskać głos w ramach debaty o Raporcie gminy.

Burmistrz Stawiarski zaapelował o udzielenie głosu Posłowi Ryszardowi Wilczyńskiemu.

Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński złożył życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Następnie zabrał głos w temacie przedstawionego Raportu o stanie Gminy za 2020 r. Stwierdził, że Raport powinien być wizytówką Gminy i podstawą do dyskusji na temat strategiczny. Odniósł się do rozdziału Charakterystyka Gminy. Stwierdził, że w Raporcie brak jest informacji na temat przemysłu elektromaszynowego, działających fabryk czy specjalnej strefy ekonomicznej. Zdaniem Posła, Namysłów kojarzy się „wyłącznie z piwem”. W swojej wypowiedzi Pan Poseł poruszył również temat wyników egzaminu 8-klasisty. Pan Poseł stwierdził, że Namysłów jest miastem, w którym ludzie chcą mieszkać, co pokazuje urbanistyka, lecz nad rozwojem infrastruktury mieszkaniowej nie nadąża rozwój usług publicznych. Następnie zapytał, jaki jest stan gminy. Pan Poseł zauważył, że w Raporcie brak jest porównania, jak przez lata rozwinął się Namysłów oraz odniesienia do innych miast naszego województwa. Zadeklarował, że napisze kolejny Raport - prosił tylko o taką informację. Następnie zapytał Radnych, dlaczego przyjęli Uchwałę określającą taki zakres Raportu. Apelował o jej zmianę. Poseł stwierdził, że Raport nie może być rejestrem dokonań Gminy w danym roku.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski ustosunkował się do słów Pana Posła, twierdząc, że pracownicy Urzędu wykonują zadania w ramach swoich kompetencji i zaapelował do Posła o wsparcie Gminy w ramach kompetencji poselskich. Odniósł się do tonu wypowiedzi Posła i stwierdził, że pracownicy nie zasługują na takie traktowanie. Burmistrz poinformował, że władze Gminy chcą promować tradycje piwowarskie, w uzupełnieniu o dziedzictwo kulturowe i zabytki. Poinformował również o podjęciu działań na temat marki Gminy. Burmistrz odpowiedział Posłowi na pytanie o stan gminy, informując, że o jej dobrym stanie mówią twarde dane - Gmina stabilnie pracowała w czasie pandemii, utrzymane zostały inwestycje, a ponadto rozpoczęto inne inwestycje, wcześniej nieplanowane. Było to możliwe, dzięki aktywnemu aplikowaniu o środki zewnętrzne.  Burmistrz poinformował o działaniach Gminy mających na celu wsparcie deweloperów poprzez rozwój planistyczny miasta i gminy. Następnie Burmistrz stwierdził, że skoro ludzie chcą mieszkać w Namysłowie, to inaczej niż Poseł oceniają poziom usług publicznych, w tym żłobków, przedszkoli i szkół. Burmistrz przypomniał, że w obecnej kadencji, dzięki działaniom władz Gminy, rozwiązał się problem dotychczasowego braku miejsc żłobkowych. Trwają prace nad pełnym zapewnieniem miejsc w przedszkolach. Burmistrz poinformował o kolejnym wyzwaniu - konieczności zapewnienia miejsc w Szkole Podstawowej nr 5. Ponadto wyraził zdanie, że Raport nie może pełnić funkcji przewodnika, tylko powinien służyć mieszkańcom i Radnym w celu zapoznania się z działalnością Gminy w 2020 r.

Poseł Ryszard Wilczyński stwierdził, że Raport ma być formą komunikacji samorządu z odbiorcami. Odniósł się do sprzedaży zamku, niewykorzystania walorów Zalewu w Michalicach, wyników egzaminu 8-klasisty uczniów namysłowskich szkół. Pan Poseł wyraził zdanie, że w Raporcie powinny znaleźć się informacje, którymi władze Gminy chcą się pochwalić, które chcą wypromować - wtedy to będzie informacja o stanie Gminy. Stwierdził, że nie chce nikogo pouczać, tylko przekazuje swoją ocenę.

Radny Jacek Ochędzan powtórzył, że Rada Miejska w Namysłowie nie podjęła uchwały dotyczącej wytycznych przygotowania Raportu.

Radny Jacek Fior poruszył temat słabych wyników egzaminu 8-klasisty. Zapytał, jakie działania zostały podjęte w 2020 r., aby tegoroczne wyniki były wyższe.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Ewa Burkiewicz-Janik poinformowała, że wyniki egzaminu z 2019 r. i 2020 r. były przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu we wrześniu ubiegłego roku.

Radny Fior ponowił pytanie.

Naczelnik Ewa Burkiewicz-Janik poinformowała, że zostały wprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze do planów nauczania. Stwierdziła również, że obecny rok szkolny nie sprzyjał edukacji, a wyniki tegorocznych egzaminów będą znane niebawem.

Radny Fior zwrócił się z prośba o przygotowanie danych liczbowych dotyczących ilości godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych, jaka została przydzielona poszczególnym szkołom.

Naczelnik Ewa Burkiewicz-Janik zobowiązała się do przygotowania informacji.

Radny Marcin Biliński zapytał o działania podjęte przez Burmistrza w 2020 r., w związku z podjęciem przez Radę Miejską Uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował, że odbył rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica Namysłowa, która początkowo nie znajdowała się w Programie budowy 100 obwodnic, obecnie jest na liście rezerwowej. Burmistrz poinformował, że jest umówiony z Wiceministrem Infrastruktury na spotkanie odnośnie dalszych kroków związanych z budową obwodnicy. Poinformował o działaniach Gminy w zakresie dostosowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz wyjaśnił, że z uzyskanych informacji wynika, że szczegółowe ustalenia związane z budową przyszłej obwodnicy Namysłowa zapadną po modernizacji drogi krajowej nr 39. Wtedy zostanie przygotowane Studium ekonomiczno-środowiskowe, które jest pierwszym dokumentem umożliwiającym realizację inwestycji.

Radny Biliński zapytał, ile może potrwać procedura.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że głównym zadaniem Gminy będzie lobbowanie tej inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury, aby została ujęta w Programach i znalezienie źródła finansowania.

Radny Jacek Ochędzan zapytał o działania Posła Janusza Kowalskiego w temacie obwodnicy.

W tym temacie zabrał też głos Poseł Ryszard Wilczyński.

Burmistrz Stawiarski zapewnił, że będzie oczekiwał od Posła Kowalskiego wywiązania ze złożonych deklaracji. Następnie Burmistrz zabrał głos w temacie doniesień medialnych o planowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 451 i 453, która miałaby przebiegać przez tereny inwestycyjne Gminy Namysłów. Zadeklarował wsparcie, licząc jednocześnie na koordynację działań i oficjalną informację w tym zakresie.

Radny Jacek Fior poruszył temat zamkniętego basenu krytego. Zapytał o podjęte działania, celem jego ponownego otwarcia.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował, że do końca czerwca ma zostać przygotowana dokumentacja techniczna i kosztorys remontu basenu krytego.

Radny Jacek Fior stwierdził, że tempo działań jest za wolne.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że musiał mieć pewność, czy nieckę można wyremontować, czy należy ją zburzyć i wybudować od nowa. W związku z otrzymanymi informacjami, że istnieje możliwość remontu niecki zlecono przygotowanie dokumentacji.

Radny Jacek Ochędzan zapytał o możliwość zapoznania z dokumentami dotyczącymi przeprowadzonych analiz. Przypomniał, że wyrażał chęć udziału w spotkaniach z konstruktorem, celem powzięcia merytorycznych informacji dotyczących metody przywrócenia basenu do użytkowania.

Prezes Barbara Kin poinformowała, że projektant wraz ze swoją ekipą remontową przeprowadził na basenie oględziny i inwentaryzację. Wyjaśniła, że przedmiotowych dokumentów Spółka ani Gmina jeszcze nie posiada. Zaprosiła Radnego na spotkanie.

Radny Ochędzan stwierdził, że skoro trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji to została już podjęta decyzja dotycząca sposobu, w jaki basen zostanie przywrócony do użytkowania. Wyjaśnił, że chciał brać udział w spotkaniach koncepcyjnych, aby dowiedzieć się jak konstruktor zamierza wzmocnić basen. Odniósł się do klasy betonu użytego przy budowie basenu.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że skoro konstruktor przedstawił koncepcję remontu niecki to bierze za to odpowiedzialność.

Radny Jacek Ochędzan przedstawił zdanie dotyczące konieczności nadzoru i faktycznego zainteresowania, aby w przyszłości nie było konieczności ponownego remontu.

Radny Julian Kruszyński zapytał, czy Burmistrz podał do Prokuratury osoby odpowiedzialne za błędy konstrukcyjne przy budowie basenu, tak jak w przypadku wycinki drzew w Krasowicach.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że przed podjęciem decyzji musi mieć pewność i fachową opinię na temat wyboru właściwej metody naprawy. Zachęcił Radnego, aby zapoznał się z ekspertyzami i jeśli znajdzie w nich podstawy do złożenia zawiadomienia to niech złoży je do Prokuratury lub Najwyższej Izby kontroli. Poinformował, że nie ma pewności, czy w tym przypadku zostało popełnione przestępstwo.

Radny Julian Kruszyński dopytał, czy Burmistrz Stawiarski nie widzi podstaw do powiadamiania organów kontroli w przedmiotowej sprawie i woli, aby zrobiły to osoby, które nie pełnią obecnie żadnej funkcji.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że Pan Kruszyński pełni funkcję Radnego i jeśli ma wiedzę o popełnieniu przestępstwa to powinien powiadomić odpowiednie organy.

Radny Marcin Biliński zapytał o remont linii kolejowej Wrocław-Namysłów.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował, że rozpoczęcie dokumentacji modernizacji tej linii kolejowej rozpoczęło się w 2018 r. i wykonanie zadania ma trwać do 2023 r. Z informacji, jakie Burmistrz posiada wynika, że prace trwają.

Radny Jacek Ochędzan zapytał, kiedy zostanie zamontowany nowy postument pod pomnik NIKE.

Naczelnik Kania odpowiedział, że do końca czerwca zostanie zamontowany postument i pomnik NIKE.

Więcej pytań nie zgłoszono, w związku z czym debata została zakończona.

Ad. 5.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Uchwała nie została podjęta, w związku z czym, na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym podjęta została Uchwała nr 409/VIII/19 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Sroga odczytał Uchwałę nr 3/27/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.

Zastępca Skarbnika Anna Stec-Kołotyło odczytała Uchwałę nr 161/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r.

Radny Jacek Fior prosił o odczytanie wyników ostatniego głosowania.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania.

Radny Jacek Ochędzan zwrócił się z prośbą do radnych o podjęcie działań, w celu przygotowania Uchwały określającej szczegółowe wymogi Raportu.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Radny Jacek Fior wnioskował o ogłoszenie przerwy.

Burmistrz Stawiarski zgłosił zdanie przeciwne i je uargumentował.

Radny Fior wyjaśnił, że to jego osobista prośba, bo musi opuścić salę.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Fior. Na sesji obecnych było 19 radnych.)

Zastępca Skarbnika Anna Stec-Kołotyło odczytała Uchwałę nr 95/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

Radny Ochędzan stwierdził, że radny Fior zgłosił wniosek formalny i go nie wycofał.

Przewodniczący Rady wyraził zdanie, że była to prośba.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki powtórzył wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 8 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 410/VIII/21.

3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i stanowiskiem komisji rewizyjnej. Przewodniczący podał daty, kiedy Radni otrzymali przedmiotowe dokumenty.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki odczytał Uchwałę nr 161/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r., a następnie przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 10 radnych, 9 radnych „wstrzymało się” od głosu.

4) powołania Skarbnika Gminy Namysłów.

Radny Marcin Biliński zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu, czy otrzymał od Burmistrza wnioskowane przez niego materiały.

Radny Jacek Ochędzan odpowiedział, że nie otrzymał żadnych dokumentów.

Radny Biliński zapytał, kto w okresie, gdy w Gminie nie było Skarbnika kontrasygnował umowy i podpisywał sprawozdania finansowe.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że wniosek o udostępnienia dokumentów został złożony 48h wcześniej, a wymaga przygotowania. Ponadto Burmistrz stwierdził, że nie jest mu znany termin posiedzenia Komisji Budżetu. Odpowiedział Radnemu, że wymienione czynności wykonywała Zastępca Skarbnika.

Radny Ochędzan odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dotyczącej terminu posiedzenia Komisji Budżetu.

Radny Biliński zapytał, kto wydał upoważnienie Zastępcy Skarbnika do podpisywania kontrasygnaty.

Zastępca Burmistrza Ewelina Moniuszko-Czuczwara przedstawiła art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Radny Biliński ponowił pytanie. 

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że zgodnie z przytoczonymi zapisami ustawy upoważnienia udziela kierownik jednostki, a w Urzędzie Miejskim jest nim Burmistrz.

Radny Biliński poinformował, że jego zdaniem jest to niezgodne z przepisami.

Zastępca Skarbnika Anna Stec-Kołotyło wyjaśniła, że powierzenie Zastępcy obowiązków głównego księgowego było konsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Artur Włodarczyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Radny Dzidowski zauważył, że radni wnioskowali o możliwość zapoznania się z protokołem przed głosowaniem nad przedmiotową uchwałą.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że wniosek był głosowany na Komisji Budżetu, celem przedstawienia dokumentów dla członków Komisji i na posiedzeniu Komisji.

Mecenas Radosław Mieszkalski poinformował, że wnioskowane dokumenty mogą zostać udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Radny Jacek Ochędzan złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Fior. Na sesji obecnych było 19 Radnych).

Burmistrz Stawiarski poinformował, że podtrzymuje projekt uchwały i nie wycofa go ze względu na plotki. Dodał, że nie wyraża zgody na złe traktowanie swoich współpracowników. Udzielając odpowiedzi Radnemu Bilińskiemu stwierdził, że w opracowaniu wyników ankiety pn. Badania zjawiska mobbingu w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przeprowadzonej 13 maja 2019 r., ani razu nie pojawia się nazwisko kandydatki na Skarbnika. Stwierdził, że radni nie mają prawa oceniać dorobku zawodowego ani relacji Pani Stec-Kołotyło ze współpracownikami.

Mecenas Mieszkalski stwierdził, że porządek obrad został przez radnych przyjęty, a następnie odczytał zapis art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym mówiący, że Rada może zmienić porządek obrad bezwzględną większością głosów.

„Za” wnioskiem Radnego Ochędzana głosowało 8 radnych, 10 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Wniosek nie został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 8 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 411/VIII/21.

Burmistrz Stawiarski pogratulował Pani Annie Stec-Kołotyło. Podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego w Namysłowie za współpracę oraz złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

(W tym punkcie sesji wyszedł Rady Jacek Fior. Na sesji obecnych było 18 Radnych).

5) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Katarzyna Paradowska, a wrócił Radny Artur Włodarczyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 412/VIII/21.

6) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Jacek Ochędzan zapytał, dlaczego głosowanie zgłoszonego przez niego wniosku dotyczącego zmiany porządku obrad nie było imienne.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Jacek Fior, a wyszła Radna Ewa Wolska. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Przewodniczący Kos wyjaśnił, że w wyniku błędu ustawione zostało głosowanie tajne.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Katarzyna Paradowska. Na sesji obecnych było 19 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 413/VIII/21.

7) zmiany uchwały nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowanie, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Karol Kubicki, a wróciła Radna Ewa Wolska. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Radny Jacek Fior wyraził negatywne zdanie do zaproponowanego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 414/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Karol Kubicki. Na sesji obecnych było 20 radnych).

8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy etap IV w kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Fior. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 415/VIII/21.

9) przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 416/VIII/21.

10) przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Rynek 4 w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 417/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Michał Wilczak. Na sesji obecnych było 18 radnych).

11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie chrzcielnicy drewnianej znajdującej się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 418/VIII/21.

12) przyznania dotacji na prace renowacyjne witraża w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 419/VIII/21.

13) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ambony w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Michał Wilczak. Na sesji obecnych było 19 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 420/VIII/21.

14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych zakrystii przy kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 421/VIII/21.

15) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji etap II w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Jacek Fior. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 422/VIII/21.

16) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 423/VIII/21.

17) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 424/VIII/21.

18) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 425/VIII/21.

Radna Maria Teodorczyk, w imieniu wiernych z Woskowic Małych, wyraziła smutek, że Parafia w Woskowicach nie otrzymała dotacji.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Dzidowski. Na sesji obecnych było 19 radnych).

19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 426/VIII/21.

20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Dzidowski. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Skarbnik Gminy Anna Stec-Kołotyło poinformowała, że radnym został przedłożony zaktualizowany projekt uchwały. Omówiła zmiany.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 10 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 427/VIII/21.

21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 10 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 428/VIII/21.

22) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Kinga Hyrycz udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w związku z zapytaniem Radnego Jacka Ochędzana.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 429/VIII/21.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Ad. 6.

(W czasie przerwy obrady sesji opuścili Radni: Marek Sroga, Mieczysław Krzyżewski, Julian Kruszyński, Wojciech Próchnicki. Na sesji obecnych było 16 radnych).

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady powitał Panią Teresę Ceglecką-Zielonkę, Pana Kazimierza Szelągiewicza i Pana Wiesława Molińskiego, którym na mocy Uchwał Rady Miejskiej przyznano tytuły „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”. Przewodniczący poinformował, że ze względów zdrowotnych, na sesji nieobecni są Pan Tadeusz Wojtowicz oraz Pan Adam Maciąg. Przewodniczący Rady poinformował, że nieobecny na sesji jest również Pan Vasyl Vasyliovych Onutchak, który został uhonorowany przez Radę Miejską tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów”. Przewodniczący odczytał zasługi uhonorowanego mieszkańca Ukrainy i poinformował, że Burmistrz osobiście wręczy akt nadania tytułu Panu Onutchakowi podczas oficjalnej delegacji na Ukrainie.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem Namysłowa wręczyli tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce, przedstawiając zasługi i dokonania Pani Teresy.

Pani Teresa Ceglecka-Zielonka wyraziła radość i wzruszenie przyznanym tytułem. W swojej wypowiedzi odniosła się do jubileuszu 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Podziękowała Pani Przewodniczącej Ewie Szymczak i wszystkim członkom OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Namysłowie za inicjatywę i złożenie wniosku o przyznanie jej tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”, a Radzie Miejskiej w Namysłowie za podjęcie uchwały. Przyznany tytuł zadedykowała wszystkim swoim współpracownikom. Następnie przypomniała o wydarzeniach związanych z powstaniem w 1980 r. Związku w Szkole Podstawowej w Smarchowicach Wielkich, gdzie pracowała. Podziękowała, obecnemu na sali, ówczesnemu dyrektorowi  szkoły, Panu Stanisławowi Janków. Wyznała, że jest to radosny czas dla całej jej rodziny i wszystkich osób związanych z Solidarnością. Podziękowała za wszystkie gratulacje.

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem Namysłowa wręczyli tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi, przedstawiając zasługi i dokonania Pana Kazimierza.

Pan Kazimierz Szelągiewicz podziękował Burmistrzowi za złożenie wniosku o przyznanie mu tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”, a Radzie Miejskiej w Namysłowie za podjęcie uchwały. Przedstawił tegoroczne sukcesy odniesione przez zawodników LKS „Orzeł” Namysłów oraz poinformował o najbliższych zawodach, w jakich zawodnicy wezmą udział. Poinformował, że najważniejsze dla niego jest dostrzeżenie jego pracy społecznej i życzył tego również radnym Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem Namysłowa wręczyli tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu, przedstawiając zasługi i dokonania Pana Wiesława.

W temacie zasług i odznaczeń Pana Molińskiego zabrał głos również Radny Janusz Czubkowski.

Pan Wiesław Moliński podziękował za przyznanie tytułu. Zabrał głos w temacie historii lokalnej, rodzinnej. Poinformował o swojej działalności związanej z poszerzaniem wiedzy historycznej.

Ad. 8.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Tomasz Kin przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Nie zgłoszono pytań.

Ad. 9.

Radny Marcin Biliński poruszył temat zgłoszonej mu informacji dotyczącej złej jakości wody przy ul. Sejmowej w Namysłowie informując, że stosowne zapytanie zgłosi również w formie pisemnej.

Burmistrz Namysłowa poinformował, że odpisze Radnemu na zapytanie.

Prezes ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. Artur Masiowski wyjaśnił, że informacja na temat jakości wody publikowana jest na stronie internetowej Spółki. Dodał, że badanie parametrów wody monitorowane jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz firmę wybraną przez Spółkę w drodze przetargu. Zadeklarował, że szczegółowych informacji może udzielić pisemnie po złożeniu wniosku.

Następnie odbyła się dyskusja w przedmiotowym temacie między Radnym a Prezesem.

Burmistrz Stawiarski zaapelował, aby nie odbiegać od porządku obrad sesji.

Głos zabrał również Radny Dzidowski, będący Przewodniczącym Zarządu wspomnianego osiedla. Ponadto przedstawił tematy interpelacji, które złożył do Burmistrza.

Ad. 10.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej od czasu ostatniej sesji. Poinformował również o bieżącej działalności Rady.

Ad. 11.

„Za” przyjęciem protokołu z XXXII sesji głosowało 15 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie informacji na temat spraw związanych z edukacją, nauką zdalną i powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego, zgodnie z wnioskiem Radnej Marii Teodorczyk.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Czarny. Na sesji obecnych było 15 radnych).

Naczelnik Ewa Burkiewicz-Janik poinformowała, że przed powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego odbyły się spotkania z dyrektorami i pedagogami szkół. Wspólnie stwierdzono, że okres powrotu dzieci do szkół powinien być czasem poświęconym głównie na budowanie relacji z rówieśnikami i nauczycielami. Pani Naczelnik poinformowała, że władze Gminy zagwarantowały dyrektorom, że wprowadzą do budżetu szkół środki finansowe w kwocie 50 zł na każdego ucznia z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych lub innych form aktywności.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Fior. Na sesji obecnych było 14 radnych).

Radna Maria Teodorczyk przypomniała, że na ostatniej sesji domagała się informacji na temat działań Gminy w zakresie wsparcia uczniów po powrocie do nauczania stacjonarnego. Odniosła się do spotkania władz Gminy z dyrektorami, podczas którego nagrano film informujący o zaleceniach dla nauczycieli dotyczących prowadzenia zajęć po wprowadzeniu nauki stacjonarnej. Radna oznajmiła, że poczuła się urażona brakiem zaproszenia na organizowane spotkania. Poinformowała, że wzięła jednak udział w drugim spotkaniu. Pani Radna poinformowała również, że otrzymała pismo od Burmistrza, w którym zwrócił się z prośbą do członków Komisji Edukacji o wypracowanie dokumentu zawierającego stanowisko Komisji, jak powinien wyglądać powrót dzieci do szkół i nauczanie w obecnych czasach. Stwierdziła, że Komisja nie będzie zajmowała się takim dokumentem, a jednocześnie poinformowała, że sprawy oświaty są bardzo ważne dla członków Komisji Edukacji.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że chciał skorzystać z doświadczenia zawodowego członków Komisji i Przewodniczącej przypominając, że zadaniem Komisji jest wspomaganie Urzędu i szkół. Odniósł się do obecności Radnej na roboczym spotkaniu Pani Wiceburmistrz z dyrektorami uznając, że Radna zachowała się nietaktownie. Przedstawił odgórne zalecenia dotyczące powrotu dzieci do szkół.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Bilński. Na sesji obecnych było 13 radnych).

Głos zabrała ponownie Radna Teodorczyk, a ponadto Radny Ochędzan.

Przewodniczący Rady zwrócił się z apelem o dokonanie spisu w związku z odbywającym się Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski podziękował pracownikom Urzędu i Zarządowi Województwa, bo Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę drogi Nowe Smarchowice-Zielony Dąb z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ad. 13.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14:21.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML