Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXXIV/21 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 roku

 Projekt protokołu Nr XXXIV/21
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
1 lipca 2021 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos o godzinie 9.00 otworzył XXXIV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Nieobecni byli Radni: Janusz Czubkowski, Julian Kruszyński, Karol Kubicki i Artur Włodarczyk.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji, w tym zaproszonych gości - Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Panią Alinę Mysiorek oraz nauczyciela muzyki i założyciela Zespołu Wokalnego „GAMA” Pana Kazimierza Fiałę.

Przewodniczący oddał głos Pani Wiceburmistrz.

(W tym punkcie sesji doszedł Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 18 Radnych).

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara, w związku z zamiarem przejścia na emeryturę Pani Dyrektor Aliny Mysiorek, podziękowała jej za 41 lat pracy zawodowej. Początkowo na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, a od 2005 r. jako Dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie. Podziękowała Pani Dyrektor za współpracę i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia.

Pani Wiceburmistrz odczytała list gratulacyjny od Burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego.

(W tym punkcie sesji doszedł Radny Karol Kubicki. Obecnych było 19 Radnych).

Pani Alina Mysiorek wyraziła wzruszenie. Przedstawiła Radnym przebieg swojego życia zawodowego związanego z przedszkolem. Poruszyła temat specyfiki przedszkola integracyjnego. Podziękowała Burmistrzowi i jego Zastępcom, całej kadrze przedszkola, Wydziałowi Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz pozostałym dyrektorom placówek gminnych.

Radna Maria Teodorczyk, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w imieniu swoim i członków Komisji podziękowała pani Dyrektor za jej pracę i zaangażowanie.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara przedstawiła informację na temat Zespołu Wokalnego „GAMA”, którego instruktorem, aranżerem i akompaniatorem od 1991 r. jest Pan Kazimierz Fiała. Pani Wiceburmistrz poinformowała, że zespół od lat zdobywa osiągnięcia w konkursach nas zczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz uświetnia swoimi występami lokalne wydarzenia kulturalne.

Pani Wiceburmistrz odczytała list gratulacyjny od Burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego.

Pan Kazimierz Fiała podziękował za życzenia.

Przewodniczący Rady poinformował, że Radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Kos zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  5) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2021/2022,
  6) rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu,
  7) rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie,
  8) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność,
  9) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie,
  10) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok,
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował, że sprawozdanie przesłano Radnym w formie pisemnej - na wniosek Radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Radny Jakub Włodarczyk zgłosił, że nie otrzymał sprawozdania, choć sprawdził, że pozostali Radni mają.

Nie zgłoszono pytań.

Ad. 3.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Sekretarz Gminy poinformowała o zaktualizowanej wersji ww. projektu uchwały, w związku z pisemną rezygnacją  z członkostwa w Komisji Radnej Leokadii Czarny i Radnej Ewy Wolskiej.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, głosów „wstrzymujących się’ nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 430/VIII/21.

2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 431/VIII/21.

3) miany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 432/VIII/21.

4) zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 433/VIII/21.

5) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2021/2022.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 434/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Katarzyna Paradowska. Obecnych było 18 Radnych).

6) rozpatrzenia skargi mieszkańców w Brzegu.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 435/VIII/21.

7) rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 436/VIII/21.

8) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność.

Radny Marcin Biliński zapytał, dlaczego mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi na wniosek dotyczący kształtu altany, jaka ma powstać w Parku Pod Grzybkiem. Korzystając z możliwości, Radny zapytał, jaki ma być kształt altany.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że mieszkaniec otrzymał odpowiedź na złożony wniosek. Ze względu na brak informacji na temat formy budowli w dokumentacji technicznej, w odpowiedzi zwrócono uwagę na funkcję jaką ma pełnić. Pani Sekretarz stwierdziła, że mieszkaniec może zapoznać się z dokumentacją w Urzędzie i subiektywnie określić jej kształt.

Radny Biliński zapytał, czy nie można było wysłać mieszkańcowi kopii wizualizacji wraz z nazewnictwem.

Sekretarz Gminy poinformowała, że odpowiedź została udzielona na zadane pytanie. Mieszkaniec nie wnioskował o dokumentację.

Radny Jacek Ochędzan wnioskował o konstruktywne odpowiedzi.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha odniósł się do potocznych nazw altany.

Radny Marcin Biliński zapytał, czy forma altany będzie podobna do obecnej czy będzie nowoczesna.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił swoją opinię na temat mającej powstać altany. Jego zdaniem forma odbiega od bieżącego kształtu i przedstawia kształtem kwiat lilii. Poinformował, że projektant nazywał altanę również innymi potocznymi nazwami.

Radny Jacek Ochędzan zwrócił się z prośbą o udostępnienie wizualizacji altany mającej powstać w Parku Pod Grzybkiem.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 437/VIII/21.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Katarzyna Paradowska. Obecnych było 19 Radnych).

8) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie.

Radny Ochędzan zwrócił się z prośbą o deklarację terminu zmiany uchwały w sprawie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował, że Wydział Rolnictwa przygotowuje projekt uchwały i stwierdził, że w ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie on przedstawiony Przewodniczącemu Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Panu Krzysztofowi Dzidowskiemu.

W dalszej części procedowania nad ww. projektem uchwały odbyła się dyskusja między Radnym Ochędzanem a Wiceburmistrzem Muchą na temat tzw. uchwały krajobrazowej.

Wiceprzewodniczący Próchnicki proponował zakończenie dyskusji, która, jego zdaniem, odbiega od przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Jacek Fior stwierdził, że zasadne byłoby przygotowanie raportu na temat realizacji i egzekwowania uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zdaniem Radnego, Wiceburmistrz nie ma wiedzy na temat realizacji zapisów przedmiotowej Uchwały.

Radny Krzysztof Dzidowski zwrócił się z prośbą o uwzględnienie, przy opracowaniu projektu uchwały, zasad dotyczących wywieszania plakatów wyborczych.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 438/VIII/21.

9) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 439/VIII/21.

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy Anna Stec-Kołotyło poinformowała, że zaktualizowane zostały projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok o zmianę omówioną na każdej komisji.

Radny Jakub  Włodarczyk zapytał, dlaczego w ww. projekcie uchwały nie znalazły się inwestycje związane z budową ulic osiedla mieszkaniowego między ul. Oławską a ul. Grunwaldzką, mimo ważnego pozwolenia na budowę. Zapytał, czy Gmina czeka na utratę ważności tych dokumentów. Poruszył temat wprowadzenia do projektu nowego zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej budowy drogi bocznej ul. Cichej w Namysłowie prowadzącej do 3 posesji.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział, że nikt z Urzędu nie pozwoli na to, aby dokumentacja straciła ważność. Stwierdził, że byłoby to poważne uchybienie. Poinformował, że ul. Cicha jest ostatnią na Osiedlu Majowym, która nie jest wybudowana. Poinformował o wizji rozwoju miasta, aby stopniowo kończyć inwestycje dotyczące budowy dróg na danym osiedlu i rozpoczynać prace na kolejnym. Poinformował, że jeśli pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania do budowy ulic na Osiedlu Leśnym to inwestycja zostanie wprowadzona do projektu uchwały.

Radny Dzidowski nawiązał do sytuacji, gdy pozwolenie na wycinkę głogów przy ul. Sejmowej straciło ważność. Zwrócił się z prośbą o kontrolowanie terminów.

Radny Jakub Włodarczyk stwierdził, że nie przekonuje go wyjaśnienie Wiceburmistrza o kompleksowym zamykaniu inwestycji budowy dróg na osiedlach. Zauważył, że boczne ulice od ul. Pamięci Sybiraków i od ul. Kopernika także są niewybudowane.

Wiceburmistrz Mucha stwierdził, że mieszkańcy przedmiotowego odcinka ul. Cichej od kilku lat mieszkają przy drodze o niskim standardzie, a ulice, o których mówi Radny Jakub Włodarczyk powstały stosunkowo niedawno. Stwierdził, że przedstawiona wizja jest zasadna.

Radny Jacek Fior poruszył temat braku dokumentacji projektowej dróg przy ul. Baczyńskiego i na Osiedlu Majowym.

Radny Jakub Włodarczyk, w nawiązaniu do wypowiedzi Wiceburmistrza Muchy,  stwierdził, że ulica boczna od ul. Kopernika powstała wcześniej niż ul. Cicha. Wnioskował o jej budowę, celem zakończenia kompleksowej budowy dróg na przedmiotowym Osiedlu. Zapytał, kiedy zostanie rozpoczęta inwestycja na Osiedlu Leśnym i stwierdził, że Gmina zgłasza do Funduszu Dróg Lokalnych drogi, które nie miały dokumentacji projektowej.

Radny Jacek Ochędzan prosił o określenie kwoty z budżetu, która może zostać przeznaczona na realizację wybranych zadań i jednocześnie stwierdził, że jest ona wystarczająco wysoka, aby zrealizowane inwestycje były utrzymane w dobrym stanie technicznym. Ponadto stwierdził, że nie przekonuje go stanowisko Urzędu dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych jedynie w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Skarbnik Anna Stec-Kołotyło odpowiedziała, że obecnie nie ma takich danych przy sobie. Po raz kolejny zaprosiła Radnego na spotkanie, w celu omówienia spraw finansowych Gminy.

Wiceburmistrz Mucha poinformował, że nie poda konkretnych terminów. Poprosił o zaufanie  do władz Gminy w zakresie planów budowy dróg w Namysłowie. Zaprosił Radnego na spotkanie w przedmiotowym temacie.

Radny Jacek Ochędzan przekazał, że z jego wyliczeń wynika, że Gmina posiada 10 mln zł oszczędności. Prosił pracowników Urzędu o weryfikację tych wyliczeń.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 9 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 440/VIII/21.

11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 441/VIII/21.

Ad. 4.

Radny Marcin Biliński odniósł się do odpowiedzi Burmistrza na jego pisemne zapytanie dotyczące zmniejszenia dochodów Gminy Namysłów z tytułu lokowania wolnych środków. Poinformował, że zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem dotyczącym rozpatrzenia możliwości instalacji automatycznych toalet w Namysłowie. W odpowiedzi Burmistrz zwrócił się o wskazanie proponowanych lokalizacji. Radny zaproponował, aby toalety zostały zlokalizowane w Rynku i na Placu Targowym.

Radny Krzysztof Dzidowski poinformował, że nie satysfakcjonują go odpowiedzi na złożone interpelacje dotyczące zamontowanie dodatkowej tablicy informacyjnej przy wejściu na cmentarz komunalny przy ul. Oławskiej oraz przeglądu znaków drogowych i studzienek kanalizacyjnych.

Radny Krzyżewski przypomniał, że złożył interpelacje w zakresie zasad ruchu w strefie zamieszkania w namysłowskim Rynku i przyległych ulicach. Zaproponował, aby w strefie zamieszkania zdemontować znaki informujące o pierwszeństwie przejazdu, co spowodowałoby ograniczenie prędkości. Ponadto wyraził zdanie, że ul. Dworcowa na skrzyżowaniu z ul. Chrobrego powinna być drogą z pierwszeństwem przejazdu. Prosił o podjęcie stosownych kroków.

Radny Ochędzan poparł wypowiedź Radnego Krzyżewskiego, a także Radnego Bilińskiego w zakresie toalet publicznych.

Ad. 5.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Wojciech Kowalczyk. Obecnych było 18 Radnych).

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej od czasu ostatniej sesji, w tym o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego wobec Uchwały nr 409/VIII/21 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania. Przewodniczący odczytał uzasadnienie do ww. rozstrzygnięcia.  Następnie poinformował, że w dniu 1 lipca br. od godz. 18.00 mieszkańcy Namysłowa z terenu przed torami nie będą mieli dostępu do wody z uwagi na prace modernizacyjne sieci wodociągowej. Przewodniczący poinformował, że Burmistrz Bartłomiej Stawiarski został uhonorowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie Brązowy Krzyż Zasługi posiada Radny Janusz Czubkowski.

Ad. 6.

„Za” przyjęciem protokołu z XXXIII sesji głosowało 16 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 7.

Radny Marcin Biliński zapytał Przewodniczącego, czy zostało wysłane do Wojewody uzasadnienie do Uchwały nr 409/VIII/21. Radny wyraził niezrozumienie, że o rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzającym nieważność uchwały nr 409/VIII/21 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania musiał dowiedzieć się z mediów, bo Przewodniczący nie poinformował o tym Radnych.

Przewodniczący Kos poinformował, że rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez Wojewodę otrzymał 25 czerwca br.

Radny Biliński zauważył, że przed rozstrzygnięciem, Przewodniczący musiał otrzymać pismo informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego.

Przewodniczący Kos oddał głos Mecenasowi Mieszkalskiemu.

Mecenas potwierdził, że wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego poprzedzone jest informacją o wszczęciu postępowania. Poinformował, że bez dostępu do dokumentów nie jest w stanie przedstawić dat wpływu pism do tut. Urzędu.

Radny Fior stwierdził, że niedopatrzenie w tym przypadku leży po stronie Przewodniczącego i obsługi prawnej Urzędu. Jego zdaniem, nie powinno się nagłaśniać sytuacji o nieudzieleniu Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.

Mecenas Mieszkalski poinformował, że pisma Wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego i rozstrzygnięciu kierowane są do Rady. Stwierdził, że w czasie trwania postępowania kontrolnego nie ma możliwości naprawy błędów. Poinformował o możliwości wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Radny Jacek Fior stwierdził, że Mecenas był obecny na ostatniej sesji, gdy Radni procedowali uchwałę w sprawie wotum zaufania. Przypomniał, że Przewodniczący nie poinformował, czy Uchwała została podjęta, przedstawił tylko wynik głosowania. Mecenas nie zainterweniował w tej sprawie.

Mecenas Mieszkalski wyjaśnił, że procedura dotycząca udzielania wotum zaufania opisana jest w art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Zauważył, że Radni, podczas głosowania, nie zgłosili żadnych wątpliwości.

Radny Marcin Biliński stwierdził, że wszczęcie postępowania mogło się zakończyć rozstrzygnięciem nadzorczym bądź umorzeniem. Zapytał, czy zostało wysłane uzasadnienie i kto miał je napisać. Przypomniał, że Radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania, które zawierało uzasadnienie. Pan Biliński stwierdził, że Radni nie są w stanie przewidzieć wyniku głosowania. Zaznaczył, że nie otrzymał zawiadomienia o wszczęciu postępowania ani o rozstrzygnięciu nadzorczym.

Sekretarz Gminy poinformowała, że rozstrzygnięcie nadzorcze wpłynęło do tut. Urzędu 25 czerwca 2021 r. (piątek) i zostało niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie  w dniu 28 czerwca br.

Radny Krzyżewski zapytał o Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - czy jest w Urzędzie osoba, która pomaga dokonać Spisu oraz czy istnieje możliwość organizacji akcji spisowej w sołectwach.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Leokadia Czarny. Obecnych zostało 17 Radnych)

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha podziękował za poruszenie tematu. Zaapelował o dokonanie samospisu i poinformowanie o tym obowiązku mieszkańców. Poinformował o możliwości dokonania Spisu osobiście przez Internet. Wyjaśnił, że w Urzędzie Miejskim są wyznaczone osoby,które pomagają mieszkańcom dokonać Spisu, a ponadto udostępniony jest komputer do tego celu. Wiceburmistrz poinformował, że mobilny punkt spisowy został zorganizowany przez Główny Urząd Statystyczny w Kamiennej. Poinformował o planach zorganizowania kolejnych mobilnych punktów w sołectwach. Zadeklarował, że w ramach zorganizowania takiego punktu w Minkowskiem będzie kontaktował się z Radnym.

Radny Jacek Ochędzan przedstawił informacje związane z podjęciem Uchwały nr 409/VIII/21 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania. Poinformował, że w dniu 2.06.2021 r. Burmistrz zwrócił się do Wojewody ze skargą na przedmiotową Uchwałę Rady. Wojewoda Opolski, pismem z dnia 17 czerwca, zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec Uchwały. Radny poinformował, że 18 czerwca br. zwrócił się do Wojewody o informację w zakresie prowadzonego postępowania. W dniu 25 czerwca br. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały nr 409/VIII/21 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania. Radny poinformował, że odpowiedź na swoje pismo otrzymał od Wojewody 28 czerwca, a 29 czerwca wysłał dokumenty do wiadomości wszystkim Radnym. Wyraził zdanie, że Mecenas powinien służyć pomocą prawną również Radnym. Zapytał, czy zdaniem Mecenasa, Burmistrz posiada czy nie posiada wotum zaufania.

Mecenas Mieszkalski stwierdził, że Przewodniczący otrzymuje prawne wsparcie merytoryczne. Mecenas poinformował, że Uchwała w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania obarczona, zdaniem nadzoru, istotnym naruszeniem prawa została wyłączona z obiegu prawnego. Poinformował, że radnym służy prawo do wniesienia skargi.

Radny Ochędzan ponownie zapytał, czy Burmistrz ma wotum zaufania w związku z unieważnieniem uchwały.

Mecenas Mieszkalski wyraził zdanie, że Burmistrz nie otrzymał pozytywnego wotum zaufania, bo uchwała proceduralnie wymagała bezwzględnej większości głosów. Uchwała nie otrzymała bezwzględnej większości głosów, więc realizuje się zapis art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym zdanie ostatnie „Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzielenia wójtowi wotum zaufania.” Zwrócił jednak uwagę, że Wojewoda stwierdził, że nie podjęto skutecznie uchwały w przedmiocie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania. W związku z powyższym nie ma w obiegu prawnym uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Namysłowa w 2021 r.

Radny Jacek Fior zapytał, kto, ze strony Urzędu, nadzoruje procedurę związaną Uchwałą nr 409/VIII/21. Zapytał, czy ktoś bierze odpowiedzialność za ośmieszanie się Rady i Burmistrza. Zapytał, dlaczego Radni nie zostali od razu poinformowani, że naruszyli prawo w procedurze.

Mecenas Mieszkalski wyjaśnił, że obsługa prawna nie może pełnić funkcji organu nadzoru. Zauważył, że nie jest to pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze kwestionujące treść uchwały. To Radni decydują o udzieleniu bądź nieudzieleniu wotum zaufania i obsługa prawna nie może ingerować w głos Radnych.

Radny Jacek Fior zapytał, czy po piśmie informującym o wszczęciu postępowania była wysłana odpowiedź Przewodniczącego.

Przewodniczący Kos poinformował o swojej nieobecności.

Wiceprzewodniczący Próchnicki stwierdził, że odpowiedź nie była wystosowana i że on nic nie podpisywał. Stwierdził, że nie można obecnie napisać uzasadnienia do podjętej wcześniej Uchwały.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zapytanie Wojewody dotyczyło procedowania Uchwały nr 409/VIII/2Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Fior zapytał, kto miał napisać uzasadnienia i na jakim etapie, a jeśli tego nie zrobił to dlaczego nie zainterweniowały odpowiednie osoby.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przyznał, że podpisał pismo do Wojewody. Pan Próchnicki stwierdził, że Rada w dniu, w którym podjęła uchwałę powinna przygotować uzasadnienie.

Radny Fior przypomniał, że chwilę wcześniej Wiceprzewodniczący stwierdził, że uzasadnienie nie może być przygotowywane po podjęciu uchwały. Swoje pytanie ponowił do Mecenasa.

Mecenas Mieszkalski odniósł się do sytuacji sprzed 2 lat, kiedy Radni również nie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Wyjaśnił, że nie jest w stanie uzasadnić decyzji organu nadzoru, będącej odmienną niż 2 lata temu.

Radny Fior stwierdził, że Wojewoda unieważnił uchwałę w związku z pismem Burmistrza w tej sprawie. Stwierdził, że Mecenas nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie powinno powstać uzasadnienie do uchwały i  zapytał, dlaczego Mecenas nie poinformował o obowiązku uzasadnienia głosowania.

Radny Jakub Włodarczyk stwierdził, że rolą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest czuwanie nad przebiegiem głosowania. Zdaniem Radnego, Przewodniczący po zakończeniu głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania powinien poinformować Radę, że uchwała w tym brzmieniu nie została podjęta i że istnieje konieczność sporządzenia uzasadnienia do uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi wotum zaufania, a obsługa prawna powinna nad tym czuwać. Poruszył temat nieotrzymania wnioskowanych dokumentów, co jego zdaniem nie powinno mieć miejsca. Jego zdaniem Przewodniczący powinien poinformować Radnych o wszczęciu postępowania wobec uchwały, ale również o bieżących sprawach.

Mecenas Mieszkalski przytoczył art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i stwierdził, że  Przewodniczący jest jednym z Radnych i ma taki sam status. Przewodniczący posiada jedynie dodatkowe uprawnienia do organizacji pracy Rady i prowadzenia sesji. Jednak wszyscy Radni są równie kompetentni do wykonywania zadań służąc Gminie Namysłów. Stwierdził, że każda uchwała jest wysyłana do kontroli organowi nadzoru lub regionalnej izbie obrachunkowej, a pismo Burmistrza nie miało, w tym przypadku, decydującego znaczenia. Mecenas stwierdził, że nie jest to dobry moment na zrzucanie winy, bo rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a poza tym Radni tez powinni być kompetentni i w przypadku głosowania nad wotum zaufania powinni reprezentować stanowisko merytoryczne i uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Próchnicki stwierdził, że obowiązkiem Prezydium nie jest informowanie o obowiązku sporządzenia uzasadnienia.

Radny Jakub Włodarczyk podtrzymał wyżej przedstawione stanowisko.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 16 Radnych).

Sekretarz Gminy stwierdziła, że Radny Jakub Włodarczyk otrzymał odpowiedź na wiadomość elektroniczną.

Radny Biliński stwierdził, że z żadnych przepisów nie wynika, że Radni muszą  uzasadniać uchwałę. Ponadto poinformował o wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku śledztwa w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie tzw. aneksu. Kontrolę w tym zakresie ma również przeprowadzić Najwyższa Izba Kontroli.

Radny Ochędzan poinformował, że głównym dokumentem na podstawie którego działa Przewodniczący Rady to Statut Gminy Namysłów i przytoczył §39 ust. 3 Statutu informując, że projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania zawierał uzasadnienia. Ponadto stwierdził, że art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym nie nakazuje sporządzenia uzasadnienia w sytuacji, gdy na skutek nie podjęcia ww. uchwały zostaje podjęta uchwała o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. Radny stwierdził również, że Wojewoda wszedł w kompetencje Rady, bo ustawowo tylko Radzie przysługuje prawo do udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania. Rekomendował, aby nie odwoływać się do Sądu.

Mecenas Mieszkalski poinformował, że Wojewoda w żadnym piśmie nie wzywał do sporządzenia uzasadnienia. Wojewoda najpierw poinformował o wszczęciu postępowania i zapytał o przebieg procedowania uchwały,  a później przedłożył informację o rozstrzygnięciu.

Radny Fior zapytał, czy Przewodniczący zapraszał na sesję Panią Dyrektor NCZ Sp. z o.o.

Przewodniczący Kos odpowiedział, że zaprosi na kolejne posiedzenie.

Radny Biliński zapytał, kto kontroluje stan pionowych znaków drogowych.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział, że pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej ds. drogownictwa.

Radny Biliński zaproponował cykliczne kontrole, być może przy udziale Radnych z Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Podniósł potrzebę usunięcia plakatów wyborczych.

Radny Jacek Fior zapytał o ilość zaszczepionych osób w Gminie Namysłów.

Krzysztof Dzidowski odniósł się do przebiegu sesji. Zwrócił uwagę na różne stroje ratowników na namysłowskim basenie i zaproponował zakup jednakowych.

Sekretarz Gminy poinformowała, w oparciu o dane ze strony rządowej, że w Gminie Namysłów jedną dawką zostało zaszczepionych 11 tys. 300 mieszkańców, a dwoma dawkami 9 tys. 226 osób (Stan na dzień 1.07.2021 r.).

Radny Biliński poruszył temat bieżącego utrzymania dróg i zapytał, kiedy firma „EKOWOD” przystąpi do łatania dróg asfaltowych.

Wiceburmistrz Mucha wyjaśnił, że nie ma przy sobie harmonogramu prac i zobowiązał się do powiadomienia e-mailowego.

Radny Biliński zgłosił, że przystanki autobusowe na terenach wiejskich są zaniedbane, mimo deklaracji Urzędu, że będą utrzymywane w czystości.

Wiceburmistrz Mucha przyjął zgłoszoną uwagę i zobowiązał się do podjęcia działań w celu eliminacji wspomnianych zaniedbań.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12:07.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML